Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

 

Materiál, ktorý navrhuje úpravu hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, envirorezort predložil v dňoch 12. – 18. 09. 2019 do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom materiálu je po dvanástich rokoch konečne a úspešne uzatvoriť problematiku nedostatočnej ochrany tejto vzácnej lokality. Práve zadefinovanie hraníc Karpatských bukových pralesov a ich zachovanie pre ďalšie generácie je totiž jednou z priorít súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR.

Nedoriešená otázka nedostatočne chráneného vzácneho územia má počiatky už pri samotnom zápise lokality na Zoznam svetového dedičstva v roku 2007. Problematickým bol už samotný nominačný projekt predložený v roku 2007. V projekte sa totiž uvádzali dve odlišné rozlohy územia. Kým v texte sa uvádzalo 5,7 tisíc hektára, v mapovej časti bolo zakreslených len 3,5 tisíc hektára. Práve nejasné vymedzenie územia tak komplikovalo aj zaistenie adekvátnej ochrany.

V tomto období sa ministerstvu, v úzkej spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, ako po konštruktívnych diskusiách s rezortami pôdohospodárstva a obrany, podarilo nájsť dohodu na cca 4450 hektároch prísneho bezzásahového územia, ktoré bude tvoriť jadrovú zónu lokality UNESCO. Striktná nárazníková zóna – teda ochranné pásmo, kde nebude možné vykonávať výruby, bude mať výmeru ďalších zhruba 2325 hektárov. A širšia nárazníková zóna , kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho spôsobu obhospodarovania a dohodnutými kritériami pre tieto územia lokality bukových pralesov UNESCO, bude mať výmeru vyše 13 100 hektárov.

Nižšie uvádzame navrhované mapové vymedzenie hraníc tak, ako bolo predložené do medzirezortného pripomienkového konania. Na tomto odkaze je možné mapu zobraziť v samostatnom okne a stiahnuť.