hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Natura 2000

logo Natura 2000

 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy

Pozostáva z:

 

V júni 2021 bolo v rámci EÚ (mimo Spojeného kráľovstva) vymedzených spolu 26 935 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 764 222 km² (18,5 % výmery členských štátov Európskej únie).

Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 644 územiami európskeho významu.18. októbra 2023 vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie vlády pre národný zoznam ÚEV, ktorý obsahuje všetky lokality, ktoré boli schválené od roku 2004. Súčasne došlo ku zlúčeniu 95 ÚEV, ktoré boli v minulosti rozširované (a mali teda rovnaký názov, ale odlišný kód), čím sa počet ÚEV znížil na 644 ÚEV a národný zoznam sa sprehľadnil. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu, nadobudlo účinnosť 1. januára 2024, je na tomto odkaze.

Chránené vtáčie územia sa na Slovensku vymedzujú pre 81 druhov vtákov, územia európskeho významu pre 67 biotopov európskeho významu, biotopy 45  druhov rastlín európskeho významu a 89  druhov živočíchov európskeho významu. Pre jednotlivé biotopy a druhy rastlín a živočíchov  vypracúvané odporúčané manažmentové opatrenia (dostupné na vyššie uvedených odkazoch), ktoré sa stali východiskom pre zásady starostlivosti o biotopy európskeho význam a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu (PDF, 4,49 MB). Zásady starostlivosti o biotopy a druhy európskeho významu v územiach európskeho významu sú novou dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V rámci jednotlivých území európskeho významu boli stanovené samostatné ciele pre biotopy európskeho významu a pre druhy európskeho významu, pre ktoré boli tieto lokality vymedzené. Tieto sú ďalej rozpracované hlavne v programoch starostlivosti (viac informácií v časti územia európskeho významu chránené vtáčie územia (pdf, 1,46 MB)).  

 

Ďalšie zdroje informácií:

Podľa článku 12 smernice o vtákoch a podľa článku 17 smernice o biotopoch podávajú členské štáty EÚ podrobné správy. Správy za aktuálne reportingové obdobie 2013-2018 predložila Slovenská republika Európskej komisii v apríli a v júli 2019 a sú verejne dostupné na portáli https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art12, resp. https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17. Obsahujú všeobecnú časť (celkový pokrok za dané obdobie) a osobitnú časť s hodnotením druhov vtáctva, resp. druhov rastlín a živočíchov európskeho významu a biotopov európskeho významu, pre ktoré bola Slovensku určená reportingová povinnosť. Správy za predchádzajúce hodnotené obdobia spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky do publikácií prístupných na http://www.sopsr.sk/natura/. V októbri 2020 zverejnila Európska komisia správu o stave prírody, zostavenú na základe správ 28 členských štátov za roky 2013-2018 (PDF, 881,97 kB).

Okrem toho z článku 9 smernice o vtákoch a článku 16 smernice o biotopoch vyplýva povinnosť podávania správ o výnimkách z druhovej ochrany a to v ročných, resp. v dvojročných intervaloch. Všetky správy o výnimkách, ktoré Slovenská republika predložila Európskej komisii, sú zverejnené na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/habides.

Podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov, aktuality a iné) nájdete v tabuľke a na stránkach Európskej komisie, na portáli EIONET Štátnej ochrany prírody SR. Tabuľka oznámení, interpretačných príručiek k uplatňovaniu smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva (PDF, 410,83 kB).  Publikáciu Európskej komisie: Interpretačný manuál biotopov európskeho významu nájdete tu. 

Členské štáty priebežne v schválenom formáte (v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/484/EÚ z 11. júla 2011 o formáte poskytovania informácií o lokalitách sústavy Natura 2000) zasielajú Európskej komisii databázu území Natura 2000, databáza je prístupná na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/n2000.

Na stránke Európskej agentúry životného prostredia http://natura2000.eea.europa.eu je dostupný prehliadač lokalít Natura 2000. Stručný návod na obsluhu tohto prehliadača je na tomto odkaze.

Na komunikačnej platforme Natura 2000 je možné získať informácie podľa jednotlivých biogeografických oblastí (Slovenská republika je zaradená do alpskej a do panónskej biogeografickej oblasti), http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm.

Európska komisia pravidelne udeľuje úspešným projektom realizovaným v členských štátoch cenu Natura 2000 (Natura 2000 Award), prostredníctvom ktorej sú propagované najlepšie postupy ochrany prírody v  Európe. Viac informácií o finalistoch a víťazoch v jednotlivých rokoch a  kategóriách je na stránke https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm.