Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Natura 2000

 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z:

 

V marci 2019 bolo v rámci celej EÚ vymedzených spolu 27 863 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít 784 252 km² (18 % výmery členských štátov Európskej únie). V roku 2020 pribudne 59 nových území európskeho významu, ktoré predložilo šesť členských štátov EÚ v roku 2019.

Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu. Doplnenie 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky a aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii. Bilaterálne rokovania s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu sa uskutočnili 30. mája a 12. novembra 2018.

Chránené vtáčie územia sa na Slovensku vymedzujú pre 81 druhov vtákov, územia európskeho významu pre 66 biotopov európskeho významu44 biotopov druhov rastlín európskeho významu a 95 biotopov druhov živočíchov európskeho významu. Pre jednotlivé biotopy a druhy rastlín a živočíchov sú postupne vypracúvané odporúčané manažmentové opatrenia (dostupné na vyššie uvedených odkazoch), ktoré sú východiskom pre zásady starostlivosti o biotopy a druhy európskeho významu. Aktuálne sú spracované pre všetkých 44 druhov rastlín európskeho významu a pre 19 nelesných biotopov európskeho významu. Zásady starostlivosti o biotopy a druhy európskeho významu v územiach európskeho významu sú novou dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V rámci jednotlivých území európskeho významu boli stanovené samostatné ciele pre biotopy európskeho významu a pre druhy európskeho významu, pre ktoré boli tieto lokality vymedzené. Tieto sú ďalej rozpracované hlavne v programoch starostlivosti (viac informácií v časti územia európskeho významuchránené vtáčie územia).  

 

Ďalšie zdroje informácií:

Podľa článku 12 smernice o vtákoch a podľa článku 17 smernice o biotopoch podávajú členské štáty EÚ podrobné správy.

!!!NOVÉ!!! Správy za aktuálne reportingové obdobie 2013-2018 predložila Slovenská republika Európskej komisii v apríli a v júli 2019 a sú verejne dostupné na portáli https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art12 , resp. https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17 . Obsahujú všeobecnú časť (celkový pokrok za dané obdobie) a osobitnú časť s hodnotením druhov vtáctva, resp. druhov rastlín a živočíchov európskeho významu a biotopov európskeho významu , pre ktoré bola Slovensku určená reportingová povinnosť. Správy za predchádzajúce hodnotené obdobia spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky do publikácií prístupných na  http://www.sopsr.sk/natura/ .

Podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov, aktuality a iné) nájdete na stránkach Európskej komisie Štátnej ochrany prírody SR.

Členské štáty priebežne v schválenom formáte zasielajú Európskej komisii databázu území Natura 2000, databáza je prístupná na  http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/n2000 .

Na stránke Európskej agentúry životného prostredia http://natura2000.eea.europa.eu je dostupný prehliadač lokalít Natura 2000. Stručný návod na obsluhu tohto prehliadača je na tomto odkaze .

Na komunikačnej platforme Natura 2000 je možné získať informácie podľa jednotlivých biogeografických oblastí (Slovenská republika je zaradená do alpskej a do panónskej biogeografickej oblasti), http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm .

 

Chránené vtáčie územia (CHVÚ)
Územia európskeho významu (ÚEV)
Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000