hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Natura 2000

logo Natura 2000

 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z:

 

V júni 2020 bolo v rámci celej EÚ (ešte vrátane Spojeného kráľovstva) vymedzených spolu 27 852 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 784 994 km² (17,9 % výmery členských štátov Európskej únie).

Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu. Doplnenie 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky a aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii. Bilaterálne rokovania s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu sa uskutočnili 30. mája a 12. novembra 2018.

Chránené vtáčie územia sa na Slovensku vymedzujú pre 81 druhov vtákov, územia európskeho významu pre 66 biotopov európskeho významu44 biotopov druhov rastlín európskeho významu a 95 biotopov druhov živočíchov európskeho významu. Pre jednotlivé biotopy a druhy rastlín a živočíchov sú postupne vypracúvané odporúčané manažmentové opatrenia (dostupné na vyššie uvedených odkazoch), ktoré sú východiskom pre zásady starostlivosti o biotopy a druhy európskeho významu. Aktuálne sú spracované pre všetkých 44 druhov rastlín európskeho významu a pre 19 nelesných biotopov európskeho významu. Zásady starostlivosti o biotopy a druhy európskeho významu v územiach európskeho významu sú novou dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V rámci jednotlivých území európskeho významu boli stanovené samostatné ciele pre biotopy európskeho významu a pre druhy európskeho významu, pre ktoré boli tieto lokality vymedzené. Tieto sú ďalej rozpracované hlavne v programoch starostlivosti (viac informácií v časti územia európskeho významu (pdf, 1,93 MB) chránené vtáčie územia).  

 

Ďalšie zdroje informácií:

Podľa článku 12 smernice o vtákoch a podľa článku 17 smernice o biotopoch podávajú členské štáty EÚ podrobné správy. Správy za aktuálne reportingové obdobie 2013-2018 predložila Slovenská republika Európskej komisii v apríli a v júli 2019 a sú verejne dostupné na portáli https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art12, resp. https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17. Obsahujú všeobecnú časť (celkový pokrok za dané obdobie) a osobitnú časť s hodnotením druhov vtáctva, resp. druhov rastlín a živočíchov európskeho významu a biotopov európskeho významu, pre ktoré bola Slovensku určená reportingová povinnosť. Správy za predchádzajúce hodnotené obdobia spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky do publikácií prístupných na  http://www.sopsr.sk/natura/. !!!NOVÉ!!! V októbri 2020 zverejnila Európska komisia správu o stave prírody, zostavenú na základe správ 28 členských štátov za roky 2013-2018, viac informácií nájdete tu.

Okrem toho z článku 9 smernice o vtákoch a článku 16 smernice o biotopoch vyplýva povinnosť podávania správ o výnimkách z druhovej ochrany a to v ročných, resp. v dvojročných intervaloch. Všetky správy o výnimkách, ktoré Slovenská republika predložila Európskej komisii, sú zverejnené na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/habides.

Podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov, aktuality a iné) nájdete v tabuľke a na stránkach Európskej komisieŠtátnej ochrany prírody SR. Tabuľka oznámení, interpretačných príručiek k uplatňovaniu smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva je tu.

Členské štáty priebežne v schválenom formáte zasielajú Európskej komisii databázu území Natura 2000, databáza je prístupná na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/n2000.

Na stránke Európskej agentúry životného prostredia http://natura2000.eea.europa.eu je dostupný prehliadač lokalít Natura 2000. Stručný návod na obsluhu tohto prehliadača je na tomto odkaze.

Na komunikačnej platforme Natura 2000 je možné získať informácie podľa jednotlivých biogeografických oblastí (Slovenská republika je zaradená do alpskej a do panónskej biogeografickej oblasti), http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm.

Európska komisia pravidelne udeľuje úspešným projektom realizovaným v členských štátoch cenu Natura 2000 (Natura 2000 Award), prostredníctvom ktorej sú propagované najlepšie postupy ochrany prírody v  Európe. Viac informácií o finalistoch a víťazoch v jednotlivých rokoch a  kategóriách je na stránke https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm.