hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prevencia korupcie

Protikorupčná linka na oznamovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).


Protikorupčná politika Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (PDF, 490 kB) (ďalej len „protikorupčná politika“) je základným dokumentom, ktorého účelom je posilnenie protikorupčnej prevencie, minimalizovanie priestoru na korupciu a vzniku korupčných rizík, poskytuje rámec  na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov. Protikorupčná politika je vypracovaná v súlade a v nadväznosti na Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023,  STN ISO 37001:2019 Systémy manažérstva proti korupcii, Protikorupčný program Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj s odkazom na „Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024“. Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov ministerstva a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene.

Ministerstvo na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 každoročne do 30. júna prijíma aktualizovaný Protikorupčný program Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Protikorupčný program“). Pri jeho vypracovaní sa zohľadňujú požiadavky štandardov podľa STN ISO 37001:2019 – Systémy manažérstva proti korupcii, najmä však informácie vyplývajúce z prieskumu o korupčných rizikách na ministerstve. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov ministerstva a iných osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s ministerstvom, i poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Protikorupčného programu tvorí prílohu aktualizovaného Protikorupčného programu.

Protikorupčné programy a správy z vyhodnotenia Protikorupčných programov rezortných organizácií:

2023


2022


2021

Aktualizované Protikorupčné programy a správy z vyhodnotenia Protikorupčných programov rezortných organizácií:


2020


2019