hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dohoda o ochrane netopierov v Európe

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
250/1999 Z.z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. decembra 1991 bola v Londýne otvorená na podpis Dohoda o ochrane netopierov v Európe.
Dohoda nadobudla platnosť 16. januára 1994 na základe článku 12.
Dňa 9. júla 1998 bola listina o prístupe Slovenskej republiky k dohode uložená u depozitára, ktorým je vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 8. augusta 1998 na základe článku 12.

DOHODA
o ochrane netopierov v Európe

Zmluvné strany,
pripomínajúc Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktorý bol otvorený na podpis 23. júna 1979 v Bonne,
uznávajúc, že stav ochrany netopierov v európskych a mimoeurópskych areálových štátoch je nepriaznivý a najmä, že existuje ich vážne ohrozenie ničením ich prirodzeného prostredia, narúšaním ich zhromaždísk a určitými pesticídmi,
uvedomujúc si, že ohrozenie, ktorému sú netopiere v Európe a v mimoeurópskych areálových štátoch vystavené, je spoločné pre sťahovavé aj nesťahovavé druhy a že zhromaždiská často využívajú sťahovavé aj nesťahovavé druhy,
pripomínajúc, že na prvom zasadnutí Konferencie členských štátov Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktoré sa uskutočnilo v októbri 1985 v Bonne, bol vyslovený súhlas na zaradenie európskych druhov radu Chiroptera (netopiere čeľadí Rhinolophidae a Vespertilionidae) do Prílohy II dohovoru a bol vydaný pokyn Sekretariátu dohovoru, aby podnikol príslušné kroky na vytvorenie dohody o týchto druhoch,
súc presvedčené, že uzavretie dohody o týchto druhoch by bolo významným prínosom k ochrane netopierov v Európe,
sa dohodli takto:

Čl.1
Rozsah a výklad pojmov

 

Na účely tejto dohody

Čl.2
Všeobecné ustanovenia

 

 1. Táto dohoda je dohodou uzatvorenou podľa článku IV ods. 3 dohovoru.
 2. Ustanovenia tejto dohody nezbavujú zmluvné strany záväzkov, ktoré im vyplývajú z akejkoľvek inej existujúcej zmluvy, dohovoru alebo dohody.
 3. Každá strana tejto dohody vytvorí jeden alebo viac kompetentných orgánov, ktoré budú zodpovedné za plnenie tejto dohody. Súčasne oznámi ďalším stranám tejto dohody meno a adresu uvedeného orgánu alebo orgánov.
 4. Zmluvné strany na základe konzultácií so stranami dohovoru určia primeranú administratívnu a finančnú podporu pre aktivity, ktoré s dohodou súvisia. 

Čl.3
Základné povinnosti

 

 1. Každá zmluvná strana zakáže úmyselný odchyt, držbu alebo zabíjanie netopierov s výnimkou, že súhlas vydá jej kompetentný orgán.
 2. V rámci územia svojej jurisdikcie každá strana určí také lokality, ktoré sú významné pre stav ochrany netopierov vrátane miest ich úkrytu a ochrany. Vzhľadom na nevyhnutné ekonomické a sociálne faktory zabezpečí ochranu takých lokalít pred ničením alebo vyrušovaním. Každá strana sa navyše bude snažiť o určenie a ochranu dôležitých území, v ktorých netopiere nachádzajú potravu.
 3. Pri rozhodovaní o prírodných stanovištiach, ktorým sa poskytne všeobecná ochrana, bude každá strana brať do úvahy lokality významné pre netopiere.
 4. Každá strana podnikne primerané kroky zamerané na ochranu netopierov a bude informovať verejnosť o význame takej ochrany.
 5. Každá strana určí vhodný orgán zodpovedný za poskytovanie poradenskej činnosti pri ochrane netopierov na svojom území, predovšetkým pokiaľ ide o netopiere vyskytujúce sa v budovách. O svojich skúsenostiach v tejto oblasti sa budú zmluvné strany informovať.
 6. Každá strana podnikne také dodatočné kroky, ktoré uzná za nevyhnutné na ochranu populácií netopierov, keď dospeje k záveru, že sú ohrozené, a v súlade s článkom VI bude o svojom postupe podávať správu.
 7. Každá strana bude vhodným spôsobom podporovať výskumné programy zamerané na ochranu netopierov a riadenie ich ochrany. Strany sa budú o týchto výskumných programoch vzájomne informovať a budú sa snažiť o koordináciu uvedených výskumných a ochranárskych programov.
 8. Tam, kde to bude možné, bude každá strana zvažovať vplyvy aplikácií pesticídov na netopiere a bude sa snažiť nahrádzať chemikálie s vysoko toxickými účinkami na netopiere používané pri ošetrovaní stavebného dreva bezpečnejšími alternatívami. 

Čl.4
Národná implementácia

 

 1. Každá strana vypracuje a bude uskutočňovať také legislatívne a administratívne opatrenia, ktoré budú nevyhnutné na účinnú realizáciu ustanovení tejto dohody.
 2. Ustanovenia tejto dohody v žiadnom prípade neobmedzujú práva strán prijímať prísnejšie opatrenia na ochranu netopierov. 

Čl.5
Zasadnutia strán

 

 1. Strany tejto dohody budú uskutočňovať pravidelné zasadnutia. Vláda Spojeného kráľovstva zvolá prvé zasadnutie strán dohody najneskôr do troch rokov od dátumu, keď dohoda nadobudla platnosť. Strany prijmú rokovací poriadok, ktorým sa budú na zasadnutiach riadiť, a stanovia finančné zásady vrátane rozpočtových opatrení a určenia výšky členských príspevkov na nadchádzajúce finančné obdobie. Tieto zásady by mala prijať dvojtretinová väčšina prítomných hlasujúcich zástupcov strán. Rozhodnutie o finančných otázkach sa prijíma trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich predstaviteľov.
 2. V priebehu zasadnutia sú strany oprávnené operatívne zriaďovať vedecké a ďalšie pracovné skupiny, ak to budú považovať za vhodné.
 3. Akýkoľvek areálový štát či organizácia regionálnej ekonomickej integrácie, ktoré nie sú stranami tejto dohody, sekretariát Dohovoru, Rada Európy prostredníctvom sekretariátu Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť a podobné medzivládne organizácie sa môžu zúčastniť na zasadnutí ako pozorovatelia. Akékoľvek organizácie alebo agentúry odborne spôsobilé na ochranu netopierov a na riadenie takej ochranárskej činnosti sa môžu na zasadnutí zúčastniť ako pozorovatelia, ak aspoň tretina zmluvných strán proti tomu nevznesie námietku. Na zasadnutí strán môžu hlasovať len strany dohody.
 4. S výnimkou nižšie uvedeného ustanovenia odseku 5 každá strana tejto dohody má k dispozícii jeden hlas.
 5. Organizácie regionálnej ekonomickej integrácie, ktoré sú stranami tejto dohody, majú právo hlasovať o otázkach patriacich do ich kompetencie s využitím počtu toľkých hlasov, ktorý sa rovná počtu ich členských štátov, ktoré sú stranami dohody a zúčastnia sa hlasovania. Nedisponujú však týmto právom v prípade, že ich členské štáty hlasujú samostatne a naopak. 

Čl.6
Správy o implementácii

 

Každá strana na každom zasadnutí strán predloží aktuálnu správu o jej podiele na uplatňovaní tejto dohody. Ostatným zmluvným stranám predloží túto správu najneskôr deväťdesiat (90) dní pred začatím riadneho zasadnutia. 

Čl.7
Zmeny dohody

 

 1. Táto dohoda sa môže pozmeniť na ktoromkoľvek zasadnutí strán.
 2. Návrhy na zmeny môže predložiť ktorákoľvek strana.
 3. Text ktorejkoľvek navrhnutej zmeny, ako aj dôvody vedúce k jej formulovaniu by sa mali predložiť depozitárovi najmenej deväťdesiat (90) dní pred začatím zasadnutia. Depozitár bezodkladne odovzdá kópie textu stranám dohody.
 4. Zmeny sa budú schvaľovať dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zástupcov strán a pre tie strany, ktoré ich prijali, sa stanú záväznými šesťdesiat (60) dní po uložení piatej listiny o schválení zmeny u depozitára. Potom táto zmena nadobudne platnosť pre stranu 30 dní od dátumu uloženia listiny o schválení u depozitára. 

Čl.8
Výhrady

 

Ustanovenia tejto dohody nepodliehajú všeobecným výhradám. Areálový štát alebo organizácia regionálnej ekonomickej integrácie môže v čase, keď sa v súlade s článkom X alebo XI stáva stranou dohody, predniesť svoje špecifické výhrady týkajúce sa akéhokoľvek druhu netopierov.

Čl.9
Urovnanie sporov

 

Ktorýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi stranami v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním ustanovení tejto dohody, sa bude riešiť rokovaním zainteresovaných strán. 

Čl.10
Podpis, ratifikácia, prijatie a schválenie

 

Táto dohoda bude vystavená na podpis areálovým štátom alebo organizáciám regionálnej ekonomickej integrácie, ktoré sa môžu stať stranami dohody buď

 1. podpisom s následnou ratifikáciou, prijatím či schválením bez výhrad, alebo
 2. podpisom s následnou ratifikáciou, prijatím či schválením s výhradou.

Ratifikačné listiny, listiny o prístupe a listiny o schválení budú uložené u depozitára.

Dohoda bude otvorená na podpis až do dátumu nadobudnutia jej platnosti.

Čl.11
Prístup k dohode

 

Areálové štáty alebo organizácie regionálnej ekonomickej integrácie môžu k dohode pristúpiť po nadobudnutí jej platnosti. Listiny o prístupe budú uložené u depozitára.

Čl.12
Nadobudnutie platnosti

 

Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiaty (90.) deň od dátumu, keď sa päť areálových štátov v súlade s článkom X stane jej stranami. Potom pre každý signatársky alebo pristupujúci štát táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty (30.) deň po uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, prístupe alebo o schválení u depozitára.

Čl.13
Vypovedanie dohody a skončenie jej platnosti

 

Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto dohodu kedykoľvek vypovedať písomným oznámením depozitárovi. Výpoveď nadobudne platnosť dvanásť (12) mesiacov od dátumu, keď depozitár prevezme oznámenie o vypovedaní. Dohoda zostane v platnosti aspoň počas desiatich (10) rokov a potom sa skončí k dátumu, na ktorom sa zhodne aspoň päť zmluvných strán.

Čl.14
Depozitár

 

Originály tejto dohody budú vyhotovené v anglickom, francúzskom a nemeckom znení, pričom každé z nich je úplne autentické. Budú uložené u vlády Spojeného kráľovstva, ktorá bude depozitárom a ktorá potvrdené kópie rozošle všetkým štátom a ktorejkoľvek organizácii regionálnej ekonomickej integrácie, ktoré podpísali dohodu alebo uložili ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe.

Depozitár bude informovať všetky areálové štáty a organizácie regionálnej ekonomickej integrácie o podpísaní, uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe, o nadobudnutí platnosti tejto dohody a jej zmien, o výhradách a oznámeniach o vypovedaní dohody.

PRÍL.
(Anglické znenie)