Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mokrade

Mokrade sú územia, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a  riečne nivy, či už prírodné, alebo umelé, s veľmi rozmanitou rozlohou. Mokrade sú definované v právnom systéme Slovenska v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“). Podľa § 2 písm. g), zákona č. 543/2002 Z. z. je mokraď územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a  vodnými nádržami.

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. Ochrana prírodných biotopov na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v  súlade s osobitným predpisom (§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)).

Mokraď
NPR Číčovské mŕtve rameno

Mokrade medzinárodného významu Slovenska - ramsarské lokality

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) bol podpísaný 2. februára 1971 v Ramsare (Irán) a do platnosti vstúpil v  roku 1975. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990. Každá zmluvná strana Ramsarského dohovoru je povinná zaradiť aspoň jedno mokradné územie do  „Zoznamu mokradí medzinárodného významu“ (tzv. List of Wetlands of International Importance ) a zaistiť adekvátnu ochranu a rozumné využívanie týchto území. Do zoznamu sú zaraďované mokrade, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá z  hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie. Slovenská republika doposiaľ zapísala do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 14 území tzv. ramsarských lokalít.

Zoznam medzinárodne významných mokradí Slovenska 

Mapa medzinárodne významných mokradí Slovenska (JPG 745kB)

Územia európskeho významu závislé na vode

Územia európskeho významu (ÚEV) sú vymedzené v zmysle smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov rastlín a sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. V aktualizovanom národnom zozname 642 ÚEV schválenom vládou Slovenskej republiky bolo identifikovaných 493 ÚEV európskeho významu i ako kľúčovo závislých na vode.

Zoznam ÚEV závislých na vode (PDF 864kB)

Mapa ÚEV závislých na vode (JPG 1.11MB)

Chránené vtáčie územia závislé na vode

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) sú vymedzené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) a sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z celkového počtu 41 CHVÚ v  národnom zozname CHVÚ schválených vládou Slovenskej republiky je 23 území identifikovaných ako kľúčovo závislých na vode.

Zoznam CHVÚ závislých na vode (PDF 355kB)

Mapa CHVÚ závislých na vode (JPG 745kB)

Ďalšie chránené maloplošné územia závislé na vode

Zoznam ďalších chránených maloplošných území závislých na vode (PDF 446kB)

Mapa ďalších chránených maloplošných území závislých na vode (JPG 1.1MB)

Biotopy európskeho významu mokraďového charakteru na Slovensku 

Zoznam biotopov európskeho významu mokraďového charakteru na Slovensku (PDF 226kB)

Mapy biotopov európskeho významu mokraďového charakteru na Slovensku (JPG 2,97MB)