hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuálne informácie

 

 

Aktuálne informácie z oblasti ochrany biodiverzity v SR     

Aktuálne informácie z oblasti biodiverzity v SR nájdete aj na webových stránkach inštitúcií a organizácií uvedených na našej podstránke Relevantné organizácie a inštitúcie SR (napr. SAŽP) ale aj na Enviroportáli.

Aktuálne informácie z EÚ a zo sveta v oblasti biodiverzity nájdete na webových stránkach organizácií, platform a iniciatív uvedených na našej podstránke Medzinárodné platformy a iniciatívy pre biodiverzitu


Prvá časť konferencie OSN o biodiverzite (15. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite) - na stretnutí na najvyššej úrovni sa nastavila forma pre schválenie Globálneho biodiverzitného rámca v roku 2022


V dňoch 11. - 15. októbra 2021 sa v Kunmingu, Číne zúčastnilo takmer 2918 delegátov fyzicky a 2478 online pripojením na prvej časti konferencie OSN o biodiverzite (COP-15), čím sa vytvorila pôda pre prijatie účinného a ambiciózneho globálneho rámca pre biodiverzitu/Global Biodiversity Framework „ďalej iba „GBF“) po roku 2022, ktorá sa (kvôli posunu pre COVID-19 pandémiu z roku 2020) schváli v druhej časti zasadnutia na jar 2022. V dvojdňovom segmente konferencie na vysokej úrovni (12.-13. októbra 2021), ktorý bol zahájený oznámením čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga o „Fonde biodiverzity Kunming“ vo výške 1,5 miliardy juanov (asi 233 miliónov dolárov), sa prijalo Kunmingské vyhlásenie (Kunming deklarácia), kde sa Strany dohovoru o biologickej diverzite (CBD) zaviazali vyjednať účinný GBF na obdobie po roku 2020, ktorý by mal prispieť k zastaveniu straty biodiverzity.

Rokovania nastavili jasné politické smerovanie pre schválenie GBF, ktorý má byť prijatý pri obnovení konferencie OSN o biodiverzite v máji 2022. Medzi dôležité iniciatívy a záväzky, ktoré boli počas stretnutia predstavené, patrí aj oznámenie Globálneho fondu pre životné prostredie (World Wide Fund/WFF) v spolupráci s Rozvojovým programom OSN a Programom OSN pre životné prostredie, že urýchli finančnú a technickú podporu vlád rozvojových krajín s cieľom pripraviť sa na rýchlu implementáciu tohto globálneho rámca biodiverzity po roku 2020.

Európska únia okrem toho oznámila, že zdvojnásobí externé financovanie biodiverzity - francúzsky prezident Macron vyčlenil 30% fondov určených pre zmenu klímy aj na biodiverzitu; vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska oznámila, že značná časť jej zvýšeného financovania v oblasti zmeny klímy bude smerovať k biodiverzite; japonská vláda oznámila rozšírenie svojho japonského fondu pre biodiverzitu o 17 miliónov USD a koalícia viacerých finančných inštitúcií s majetkom 12 biliónov eur sa zaviazala svojimi aktivitami a investíciami chrániť a obnovovať biodiverzitu. Elizabeth Maruma Mrema, výkonná tajomníčka Dohovoru o biologickej diverzite, uviedla: „Uzavretím prvej časti konferencie COP-15 sme urobili zásadný krok k napísaniu novej kapitoly pre našu planétu a pre naše spoločnosti.“

Na stretnutí sa Čína taktiež ujala úlohy predsedníctva COP-15, prijala dočasný integrovaný rozpočet na rok 2022 pre Dohovor o biologickej diverzite, Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti a Nagojský protokol o prístupe a zdieľaní genetických zdrojov a spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania - ako ajreport ohľadom prípravy samotného rámca prostredníctvom predsedov otvorenej pracovnej skupiny pre prípravu GBF na obdobie po roku 2020. Stretnutia sa zúčastnilo mnoho neštátnych aktérov, ktorí zaistili dobrú účasť širokého spektra zainteresovaných strán v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Minister ekológie a životného prostredia Číny a prezident COP-15 Huang Runqiu uviedol: „Budovanie ekologickej civilizácie súvisí s budúcnosťou ľudstva a stavba tohto zeleného domu je spoločným snom ľudstva. V súčasnosti sa tempo vyhynutia globálnych druhov zrýchľuje, pričom strata biodiverzity a degradácia ekosystémov predstavujú veľké riziko pre prežitie a rozvoj ľudí. Globálne riadenie životného prostredia čelí bezprecedentným výzvam a medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať na posilnení spolupráce pri budovaní globálnej ekologickej civilizácie a ochrane biodiverzity s cieľom dosiahnuť udržateľný svetový rozvoj a všestranný ľudský rozvoj.“

Medzi svetových lídrov, ktorí sa zúčastnili konferencie na vysokej úrovni, patrili čínsky prezident Si Ťin-pching, egyptský prezident Abdul Fattah al-Sisi, ruský prezident Vladimir Putin, francúzsky prezident Emmanuel Macron, prezident Carlos Alvarado Quesada z Kostariky, predseda vlády James Marape z Papuy-Novej Guiney a jeho kráľovská výsosť princ z Walesu a generálny tajomník OSN António Guterres.


 

Slovensko členom koalície vysokej ambície (HAC) pre prírodu a ľudí - The High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People (január 2021)

high Ambition Coalition

Koalícia vysokej ambície (HAC) pre prírodu a ľudí je medzivládna skupina viac ako 57 krajín, ktorej spoločne predsedajú Kostarika a Francúzsko pre ochranu pevniny a Spojené kráľovstvo ako spolupredsedajúca krajina pre ochranu oceánov.

Cieľom koalície je chrániť do roku 2030 najmenej 30 percent svetovej pevniny a 30 percent svetového oceánu. Cieľ 30x30 je globálny cieľ, ktorého cieľom je zastaviť zrýchľujúci sa úbytok druhov a chrániť dôležité ekosystémy, ktoré sú zdrojom našej hospodárskej bezpečnosti.

Slovensko sa stalo členom tejto koalície v rámci samitu Jedna planéta pre biodiverzitu, ktorá sa konala v januári 2021 a kde za Slovensko vystúpil minister životného prostredia Ján Budaj.

Viac informácií nájdete na: https://www.hacfornatureandpeople.org/ 


Samit Jedna planéta pre biodiverzitu - One Planet Summit for Biodiversity (január 2021)

One Planet Summit for Biodiversity

Dňa 11. januára 2021 sa konal samit Jedna planéta pre biodiverzitu - One Planet Summit for Biodiversity, ktorý podčiarkol dôležitosť presadzovania ambicióznych opatrení v oblasti ochrany prírody a biodiverzity a zároveň reagoval na aktuálne otázky, vyvolané celosvetovou pandémiou koronavírusu.

Organizátorom podujatia bolo Francúzsko v spolupráci s Organizáciou Spojených národov a Svetovou bankou. Za Slovensko sa daného samitu zúčastnil minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Organizátori samitu vybrali štyri najdôležitejšie globálne oblasti, ktorým je potrebné do budúcnosti venovať špeciálnu pozornosť. Ide o ochranu suchozemských a morských ekosystémov, podporu tzv. agroekológie a znižovanie znečisťovania v potravinárskom sektore, zapojenie väčšieho množstva verejných a súkromných investícií do projektov na ochranu udržateľného hospodárenia a obnovu ekosystémov. V neposlednom rade je to aj boj proti odlesňovaniu. Strata biodiverzity a poškodzovanie ekosystémov má závažné dopady na kvalitu života ľudstva.

Európska únia je celosvetovým lídrom v boji za zachovanie a obnovu biologickej rozmanitosti všetkých foriem života. Na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite v roku 2021 sa má dohodnúť schválenie globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020. Z európskej stratégie bude čerpať aj Slovensko, ktoré následne pripraví vlastnú biodiverzitnú stratégiu a akčný plán biodiverzity do roku 2030.

Celý prejav je možné nájsť na: https://hacfornatureandpeople.live/


Summit OSN o biodiverzite (september 2020)

banner Summit OSN o biodiverzite

Predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) zvolal na 30. septembra 2020 summit o biodiverzite, a to na úrovni hláv štátov a predsedov vlád, kde sa za Slovensko zúčastnila pani prezidentka Zuzana Čaputová. Témou bola naliehavá činnosť v oblasti biodiverzity pre trvalo udržateľný rozvoj. Na summite sa zdôraznila kríza, ktorej čelí ľudstvo v dôsledku zhoršovania biodiverzity a naliehavá potreba urýchliť kroky, zamerané na trvalo udržateľný rozvoj v oblasti biodiverzity. Poskytla hlavám štátov a predsedom vlád a ďalším vedúcim predstaviteľom príležitosť zvýšiť ambície v oblasti rozvoja globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020, a to najmä prijatím ambiciózneho globálneho rámca, ktorý sa má prijať na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v roku 2021. Tento rámec a jeho účinné vykonávanie musí nasmerovať ochranu prírody a biodiverzity na cestu oživenia do roku 2030 tak, aby splnila ciele trvalo udržateľného rozvoja a uskutočnila víziu Dohovoru Žiť v súlade s prírodou.

Ako sa blížime ku koncu Dekády OSN o biologickej rozmanitosti (2011 - 2020), vidíme, že pokrok pri dosahovaní globálnych cieľov v oblasti biodiverzity vrátane cieľov trvalo udržateľného rozvoja je nedostatočný. Aj keď existuje veľa lokálnych a regionálnych príkladov úspechu a pokroku, biodiverzita globálne klesá rýchlosťou, ktorá v histórii ľudstva nemá obdoby a s rastúcimi dopadmi na ľudí a našu planétu.

Posledné globálne hodnotenie Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) z roku 2019 dospelo k záveru, že miera vymierania druhov je v súčasnosti desaťkrát až stokrát vyššia ako historické priemery. Napríklad až 75 % zemského povrchu je ovplyvnených ľudskou činnosťou, pri- čom sme stratili až 85 % plochy mokradí. Rovnako 66 % oceánov zažíva rôzne dopady od ľudí vrátane negatívnych dopadov intenzívneho rybolovu, znečistenia a chemických zmien spôsobených okysľovaním. Summit bol príležitosťou preukázať vodcovstvo a odhodlanie zlepšovať náš vzťah k prírode a biodiverzite, zaoberať sa príčinami zmien a zabezpečovať, aby biodiverzita a príspevky, ktoré poskytuje všetkým ľuďom, boli stredobodom trvalo udržateľného rozvoja a boja proti zmene klímy. Podobne ako to bolo pri klimatickom dohovore a podpísaní Parížskej dohody, cieľom tohto summitu bolo totiž povýšiť ochranu biodiverzity na podobnú vysokú globálnu úroveň (nakoľko High Level Segmentov konferencií zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a jeho protokolov sa zúčastňujú iba ministri, príp. ich zástupcovia).

Celý prejav pani prezidentky Zuzany Čaputovej je k dispozícii na stránke https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vystupila-na-samite-osn-o-biodiverzite/ďalšie prejavy hláv štátov možno pozrieť na www.cbd.int, prípadne https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/.

Na summite predstavitelia štátov podpísali dokument Leaders’ Pledge for Nature (text v slovenčine) (DOCX, 32,03 kB) (https://www.leaderspledgefornature.org/Leaders_Pledge_for_Nature_27.09.20.pdf), ktorý nás zaväzuje k naštartovaniu a najmä k implementácii omnoho ambicióznejších cieľov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity ako doteraz.