hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (pdf, 723 kB) (ďalej len "národná stratégia do roku 2020") bola schválená uznesením vlády SR č. 12/2014 z 8.1.2014. Hlavný cieľ národnej stratégie do roku 2020 vyplýva zo záväzku, ktorý si stanovila EÚ, a to "zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle". Víziou, ktorú si SR v tomto dokumente stanovila je, že "Prírodný kapitál SR - biodiverzita, ekosystémové služby a tovary sú do roku 2050 dostatočne chránené, pravidelne hodnotené, rozumne využívané a tam, kde je to vhodné, aj obnovené kvôli svojím vnútorným hodnotám a pre ich nezanedbateľný príspevok k blahobytu a ekonomickej prosperite SR. Prijaté opatrenia a politiky na národnej úrovni predchádzajú nepriaznivým zmenám, ktoré by strata prírodného kapitálu spôsobila".

Národná stratégia do roku 2020 definuje 9 cieľov, ktorých dosiahnutie je podrobnejšie rozpracované v dokumente Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (pdf, 735 kB) schválenom uznesením vlády SR č. 442/2014 dňa 10.9.2014: