Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska

obsahuje 8 hlavných strategických cieľov starostlivosti o mokrade SR:

  1. Zabrániť ďalšiemu úbytku alebo degradácii mokradí a ich biologickej diverzity
  2. Vytvoriť dostatočnú údajovú základňu o mokradiach Slovenska a zabezpečiť jej aktualizáciu
  3. Zabezpečiť obnovu mokradí riečnych, močiarnych a jazerných systémov
  4. Spracovať analýzu legislatívnych nástrojov a návrhy zmien legislatívy
  5. Spracovať analýzu ekonomických nástrojov (zdrojov) a vypracovať návrhy financovania
  6. Posilniť kapacitu a kompetencie inštitúcií zodpovedných za ochranu a rozumné využívanie mokradí
  7. Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu pri ochrane a obnove mokradí
  8. Výchovno - vzdelávacie aktivity