Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia (NIMs)

V súlade s čl. 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (ďalej len „smernica“) malo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) povinnosť uverejniť a predložiť Komisii EÚ zoznam prevádzok, ktoré budú povinnými účastníkmi obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov od 1. januára 2013, ako aj každé bezodplatné pridelenie (Vnútroštátne vykonávacie opatrenia – NIMs).

V zmysle ustanovení čl. 11 smernice notifikovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 21. decembra 2011 Komisii EÚ zoznam prevádzok na území Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje smernica, ako aj každé predbežné bezodplatné pridelenie emisných kvót vypočítané prevádzkovateľom podľa pravidiel uvedených v čl. 10a ods. 1 a čl. 10c smernice a v rozhodnutí Komisie EÚ 2011/278.

V súlade s § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, povinný predložiť ministerstvu do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zaslanej ministerstvom riadne podložené a nezávisle overené údaje potrebné na výpočet pridelenia emisných kvót, najmä údaje o výrobe výrobkov, tepla a elektrickej energie a o spotrebe tepla a paliva.

Zoznam prevádzok (pdf, 158 kB)