Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Legislatíva

Základom EU ETS je smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve. Na smernicu nadväzujú podrobnejšie právne akty (nariadenia a rozhodnutia) a usmerňovacie dokumenty.


V Slovenskej republike je obchodovanie s emisnými kvótami upravené zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Legislatíva:

Usmerňovacie dokumenty: