hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Bezodplatná alokácia na roky 2026 - 2030

V zmysle čl. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót môže prevádzkovateľ existujúceho zariadenia oprávneného na bezodplatné pridelenie emisných kvót podať príslušnému orgánu žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót na roky 2026 - 2030.

V dôsledku revízie smernice 2003/87/ES v roku 2023 bolo potrebné aktualizovať aj pravidlá bezodplatného prideľovania emisných kvót. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/873, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/331 nadobudlo účinnosť dňa 4. apríla 2024.

Zmena delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331 sa zameriava na zohľadnenie príslušných zmien zavedených do smernice 2003/87/ES smernicou (EÚ) 2023/959, pokiaľ ide o pravidlá bezodplatného prideľovania emisných kvót. Hlavné právne prvky revízie:

 

Žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót prevádzkovateľ podáva Ministerstvu životného prostredia SR do 30. mája 2024 elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (eDesk).

Pravidlá, podľa ktorých je potrebné postupovať pri vypĺňaní príloh k žiadosti o bezodplatné emisné kvóty sú uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2024/873, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/331.

So žiadosťou (sprievodný list) o bezodplatné pridelenie emisných kvót prevádzkovateľ predloží tieto prílohy:

a) správa o základných údajoch vo formáte .xls alebo .xlsx,

b) plán metodiky monitorovania vo formáte .xls alebo .xlsx,
- aktualizovaný v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2024/873, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/331

ba) v relevantných prípadoch plán klimatickej neutrality vo formáte .xls alebo .xlsx (dotknutí prevádzkovatelia boli informovaní),

c) správa o overovaní vo formáte .xls alebo .xlsx a zároveň podpísaná overovateľom vo formáte .pdf.

Ak prevádzka nie je oprávnená na bezodplatné pridelenie emisných kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES alebo sa prevádzkovateľ vzdá možnosti bezodplatného pridelenia emisných kvót, je v správe o základných údajoch potrebné vyplniť len hárok „A_InstallationData“ a v takomto prípade predloženie plánu metodiky monitorovania a správy o overovaní nie je potrebné.

Formuláre na stiahnutie (v slovenskom jazyku):

Usmerňovacie dokumenty (v anglickom jazyku):