hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska (zákon o zmene klímy)

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenska republiky pripravuje MŽP prvý národný zákon o zmene klímy.

Dôvody a cieľ vypracovania zákona

Zmena klímy v podmienkach Slovenskej republiky sa na prvý pohľad môže zdať vzdialenou témou, neovplyvňujúcou naše životy na každodennej báze. Hlavnými, najčastejšie pozorovanými prejavmi zmeny klímy sú dlhodobé sucho, povodne a bleskové povodne, rast globálnej priemernej teploty, extrémne meteorologické prejavy ako sú výdatné zrážky, extrémne vysoké teploty, extrémny vietor a ďalším významným prejavom sú prírodné požiare. Podľa klimatológov sa na Slovensku v porovnaní s predindustriálnym obdobím oteplilo o približne 2,2 stupňa Celzia, pričom ďalšie otepľovanie by znamenalo zmenu priemerných teplôt od juhu Slovenska až po Vysoké Tatry, dlhšiu vlnu horúčav a väčšiu hrozbu sucha, intenzívnejšie búrky a riziko povodní. Možno očakávať aj väčšie rozšírenie infekčných chorôb, zväčšia sa ďalšie zdravotné riziká, problémom sa stane aj vynútené zdražovanie plodín, ktoré sú určené na dennú obživu obyvateľstva a pod. Je potrebné uvedomiť si, že zmena klímy je bližšie ako sa nám môže na prvý pohľad zdať.

MŽP SR sa hlási svojimi záväzkami k ambicióznej klimatickej politike zo strany Európskej únie a snaží sa ju v maximálnej možnej miere transponovať do slovenskej reality napr. aj prostredníctvom návrhu zákona o zmene klímy. Hoci je táto, tzv. zelená agenda EÚ často neprávom terčom kritiky za jej údajne prehnanú ambicióznosť, musíme si uvedomiť, že len v prípade ak naozaj budeme schopní napĺňať svoje európske a aj národné záväzky, až potom môžeme vyžadovať obdobné kroky od našich globálnych partnerov. V týchto súvislostiach, zákon o zmene klímy zjednotí slovenský klimatický právny rámec a naše národné ciele budú stanovené systematicky a vo vzájomnej synergii. Zmena klímy sa dotýka, má a bude mať vplyv na všetkých obyvateľov, preto všetci máme svoju zodpovednosť a každý by mal svojim postojom, správaním prispieť k riešeniu v oblastiach, kde na to vidí priestor a má na to možnosti.

Problematika zmeny klímy sa doposiaľ legislatívne upravovala prostredníctvom zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami (ten upravuje len polovicu slovenských emisií, ktoré spadajú pod Systém obchodovania s emisnými kvótami- EU ETS). Zvyšné oblasti (tzv. emisie mimo ETS ) pokrývala jednak priamo aplikovateľná EÚ legislatíva, alebo legislatíva spadajúca pod iné rezorty. Redukčné ciele doteraz v legislatíve určené neboli. Upravuje ich iba Envirostratégia 2030 s názvom „Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“, Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 či Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do roku 2050. Envirostratégia 2030 definuje adaptáciu na zmenu klímy ako svoju prioritu, Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody – H2ODNOTA JE VODA má slúžiť ako nástroj pre zvýšenie adaptačnej schopnosti Slovenskej republiky, Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia a Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy určujú inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach. Dlhodobo však absentuje legislatívny nástroj, ktorý by zdôraznil vysokú naliehavosť v riešení klimatických potrieb. Potreba pripraviť nový zákon je identifikovaná aj ako jedno z kľúčových opatrení vo vyššie uvedenej nízkouhlíkovej stratégii, či menovaných adaptačných dokumentoch.

Vypracovanie a predloženie tohto zákona súvisí taktiež aj s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024, podľa ktorého na dosiahnutie uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda prijme zákon o zmene klímy.

Hlavné kľúčové oblasti návrhu zákona

Odbor politiky znižovania emisií skleníkových plynov (OPZESP) prezentovalo proces prípravy a participácie na tvorbe zákona o zmene klímy v rámci projektu Úradu pre splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti „Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov v roku 2021“.

Proces prípravy zákona o zmene klímy

Sektorové ciele v zákone o zmene klímy

Na základe projekcií emisií skleníkových plynov pre jednotlivé sektory, ktoré pripravil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), sa stanovujú sektorové ciele pre sektory cestnej dopravy, budov mimo EÚ ETS, odpadov, poľnohospodárstvo a LULUCF, Priemysel a F-plyny mimo ETS. 

Návrh zákona stanovuje nasledujúce sektorové ciele:

Podkladové materiály k stanoveniu sektorového cieľa (projekcie emisií skleníkových plynov nájdete v časti na stiahnutie.

Sektorové ciele v zákone o zmene klímy - prerokovávané pod pracovnými skupinami pod RV EZD - Pracovná skupina pre: Poľnohospodárstvo, Výstavbu,  LULUCF, Priemysel a Energetiku.

Odborná konferencia k návrhu zákona o zmene klímy

Dňa 7. februára 2023 sa konala Konferencia MŽP SR spojená s prezentáciou zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii. Cieľom konferencie bolo predstavenie návrhu zákona o zmene klímy a odborná diskusia k návrhu zákona. Konferencie sa zúčastnili odborníci z oblasti zmeny klímy,  ochrany ovzdušia, predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, vládneho kabinetu,  ministerstiev,  zástupcovia akademickej obce a občianskych združení. (prezentáciu z konferencie nájdete v časti na stiahnutie).

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Dokumenty sú dostupné na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/29

(zip. súbor – vlastný materiál vrátane príloh -  nájdete v časti na stiahnutie)

Na stiahnutie: