hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MECHANIZMUS UHLÍKOVEJ KOMPENZÁCIE NA HRANICIACH (CBAM)

V oznámení z 11. decembra 2019 s názvom „Európska zelená dohoda“ Európska komisia stanovila novú stratégiu rastu, ktorá rieši výzvy súvisiace so zmenou klímy a životným prostredím.
Cieľom Európskej zelenej dohody je chrániť, udržiavať a zlepšovať prírodný kapitál, ako aj chrániť zdravie a blaho občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi.

EÚ zvyšuje svoje vlastné ambície v oblasti zmeny klímy a darí sa jej výrazne znižovať svoje domáce emisie skleníkových plynov (GHG). Emisie skleníkových plynov viazané v dovozoch z tretích krajín do EÚ sa však naďalej zvyšujú, čo podkopáva úsilie znížiť emisie v globálnom meradle.
Pokiaľ budú existovať krajiny s menej prísnymi klimatickými politikami, ktoré nedosiahnu rovnakú úroveň klimatických ambícií ako EÚ, riziko takzvaného „úniku uhlíka“ bude naďalej existovať.

K úniku uhlíka dochádza, keď spoločnosti so sídlom v EÚ presúvajú znečisťujúcu výrobu do iných krajín s menej prísnymi environmentálnymi politikami ako v EÚ, alebo keď sú výrobky z EÚ nahradené dovozom s vyšším obsahom uhlíka.

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (Carbon border adjustment mechanism - „CBAM“) je súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55 a má slúžiť ako základný prvok súboru nástrojov na dosiahnutie cieľa klimaticky neutrálnej EÚ najneskôr do roku 2050 v súlade s Parížskou dohodou tým, že sa zameria na riešenie rizika úniku uhlíka a podporu dekarbonizácie v tretích krajinách.

Mechanizmus CBAM by mal postupne nahradiť existujúci mechanizmus prechodného bezodplatného prideľovania kvót v rámci EU ETS zabezpečením ekvivalentného stanovovania cien uhlíka na tovar dovážaný na colné územie EÚ z tretích krajín. Výnimkou sú prípady, keď výroba tovaru podlieha EU ETS prostredníctvom jeho uplatňovania v tretích krajinách alebo na tretích územiach alebo na systém stanovovania cien uhlíka, ktorý je plne prepojený s EU ETS, prípadne ak má daná krajina zavedený obdobný systém oceňovania uhlíka ako EU ETS.

Prechodné obdobie CBAM, ktoré je charakteristické zberom dát, sa začalo 1. októbra 2023 a potrvá do 31. decembra 2025.Prvé ohlasovacie povinnosti si dovozcovia a nepriami colní zástupcovia budú plniť k 31. januáru 2024 spracovaním štvrťročnej správy o CBAM za posledný štvrťrok 2023. Podstatnou súčasťou štvrťročných správ CBAM sú údaje o množstve dovezeného tovaru CBAM do EÚ z tretích krajín a výpočet viazaných emisií skleníkových plynov, ktorý metodicky úzko vychádza z EU ETS.

Okrem toho od 1. januára 2025 môžu dovozcovia požiadať o status schváleného deklaranta CBAM, ktorý sa bude vyžadovať pri dovoze tovaru CBAM pre prepustenie daného tovaru na colné územie EÚ od začiatku riadneho obdobia, t.j. od 1. januára 2026.

Od roku 2026 sa budú stanovovať ceny za emisie skleníkových plynov, ktoré boli emitované pri výrobe tovarov CBAM dovážaných z tretích krajín do EÚ čím vznikne povinnosť nákupu certifikátov CBAM. Schválení deklaranti CBAM budú musieť každý rok deklarovať množstvo tovaru CBAM dovezeného do EÚ v predchádzajúcom roku a viazané emisie skleníkových plynov. Podľa týchto množstiev budú odovzdávať zodpovedajúci počet certifikátov CBAM. Cena certifikátov CBAM sa vypočíta ako priemer záverečných cien kvót ETS na aukčnej platforme za každý kalendárny týždeň. Ak bola cena uhlíka zaplatená počas výroby dovážaného tovaru v krajine pôvodu, schválený deklarant CBAM môže požiadať o zníženie počtu certifikátov, ktoré sa majú odovzdať.

Implementácia CBAM si vyžaduje zapojenie národných príslušných orgánov (NCA) v členských štátoch EÚ. Zoznam všetkých NCA je uverejnený na webovej stránke Komisie. Národný príslušný orgán udeľuje v každom členskom štáte prístup do prechodného registra CBAM, ktorý slúži na podávanie štvrťročných správ CBAM v prechodnom období, a bude tiež udeľovať status schváleného deklaranta CBAM. Viac informácií o prechodnom registri CBAM a žiadosti o udelenie prístupu do prechodného registra nájdete na tomto odkaze.

Príslušným orgánom pre CBAM je v Slovenskej republike Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia. Pre viac informácií a v prípade otázok k CBAM nás, prosím, kontaktujte na tejto emailovej adrese: .