hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Inovačný fond

Inovačný fond je celoeurópsky finančný podporný mechanizmus zriadený v zmysle článku 10a odsek 8 revidovanej smernice 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 pre obdobie rokov 2021 – 2030. Za fungovanie fondu je zodpovedná len Európska komisia, nie členské štáty.

Inovačný fond je vylepšená a navýšená verzia fondu NER 300 (fungujúceho od roku 2012) na financovanie inovatívnych projektov v celej EÚ, je financovaný z predaja 450 mil. emisných kvót a z prostriedkov, ktoré ostali po ukončení spomenutého programu NER 300.

Na základe predbežných odhadov by celkový objem prostriedkov v Inovačnom fonde mohol predstavovať približne 11 mld. EUR, v závislosti od predajnej ceny emisných kvót.
Inovačný fond, ktorý je postavený na podobných princípoch ako program NER 300, bude zameraný na podporu inovatívnych nízkouhlíkových technológií vrátane environmentálne bezpečného zachytávania a využívania uhlíka, ktoré výrazne prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy, ďalej na podporu stimulovania budovania projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj inovačných technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov a uskladňovania energie v geograficky vyvážených lokalitách v rámci územia Únie.

Inovačný fond funguje od roku 2020. Začiatkom júla 2020 bola zverejnená prvá výzva na financovanie veľkých projektov (s hodnotou investície nad 7,5 mil. EUR), v roku 2021 je stále platná výzva na financovanie malých inovatívnych projektov (s hodnotou investície do 7,5 mil. EUR).

Dňa 29. októbra sa skončila prvá výzva v rámci Inovačného fondu pre financovanie veľkých projektov. V rámci tejto výzvy bolo zaslaných 311 žiadostí v investičnom objeme 21,7 mld. EUR, ktorý 22-násobne presahuje dostupný rozpočet. Počet žiadostí podľa sektorov je:
- 58 pre obnoviteľnú energiu
- 204 pre energeticky náročné odvetvia, z toho 56 vo vodíku
- 35 na skladovanie energie
- 14 na zachytávanie, použitie a skladovanie uhlíka.

Podľa informácii na stránke Európskej komisie za Slovensko bolo predložených 6 žiadostí v rámci výzvy na financovanie veľkých projektov.

Viac informácii o Inovačnom fonde je k dispozícii na nasledovnom linku:
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Úlohou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je poskytnúť subjektom základné informácie o takomto spôsobe financovania/spolufinancovania potenciálnych inovatívnych projektov. Posúdenie a výber projektov ako aj riadenie samotného fondu je úplne v rukách Európskej komisie.

Kontaktná osoba je: (Odbor obchodovania s emisnými kvótami).