hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Inovačný fond

Druhá výzva na predkladanie veľkých projektov bola vyhlásená 26. októbra 2021 s objemom 1,5 miliardy EUR. Proces podávania žiadostí a výberu má iba jednu fázu. Znenie výzvy, ako aj metodika na zamedzenie emisií skleníkových plynov a výpočet príslušných nákladov zostali do značnej miery podobné prvej výzve, ale obsahujú lepšie usmernenia pre žiadateľov.

Termín na podanie úplnej žiadosti je 3. marca 2022. Informácie o výsledkoch hodnotenia budú poskytnuté v 3Q 2022 a granty budú udelené v 4Q 2022.

Inovačný fond je celoeurópsky finančný podporný mechanizmus zriadený v zmysle článku 10a odsek 8 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii. Za fungovanie fondu je zodpovedná Európska komisia. Inovačný fond (je vylepšená a navýšená verzia fondu NER300 fungujúceho od roku 2012) je financovaný z predaja 450 mil. emisných kvót a z prostriedkov ako aj kvóty, ktoré ostali po ukončení programu NER 300.

Na základe predbežných odhadov by celkový objem prostriedkov v Inovačnom fonde mohol predstavovať približne 22 mld. EUR, v závislosti od predajnej ceny emisných kvót.

Prvá výzva na veľké projekty - začiatkom júla 2020 bola zverejnená prvá výzva na financovanie veľkých projektov (s hodnotou investície nad 7,5 mil. EUR, ktorá bola uzavretá 29. októbra. Bolo zaslaných 311 žiadostí v investičnom objeme 21,7 mld. EUR (58 pre obnoviteľnú energiu, 204 pre energeticky náročné odvetvia, z toho 56 vo vodíku, 35 na skladovanie energie a 14 na zachytávanie, použitie a skladovanie uhlíka).
Podľa informácii na stránke Európskej komisie za Slovensko bolo predložených 6 žiadostí v rámci tejto výzvy.
Informácie o výsledkoch hodnotenia z druhej etapy budú poskytnuté v 4Q 2021. Granty budú udelené v 1Q 2022.
Dňa 29. októbra 2020 sa skončila prvá výzva v rámci Inovačného fondu pre financovanie veľkých projektov. V rámci tejto výzvy bolo zaslaných 311 žiadostí v investičnom objeme 21,7 mld. EUR (58 pre obnoviteľnú energiu, 204 pre energeticky náročné odvetvia, z toho 56 vo vodíku, 35 na skladovanie energie a 14 na zachytávanie, použitie a skladovanie uhlíka).
Podľa informácii na stránke Európskej komisie za Slovensko bolo predložených 6 žiadostí v rámci výzvy na financovanie veľkých projektov.

Prvá výzva na malé projekty - (s hodnotou investície do 7,5 mil. EUR) bola otvorená 1. decembra 2020 s rozpočtom 100 miliónov EUR na inovatívne technológie v oblasti obnoviteľnej energie, energeticky náročného priemyslu, skladovania energie a zachytávania, využívania a skladovania uhlíka. Výzva bola ukončená 10. marca 2021 a bolo zaslaných 232 žiadostí o inovatívne projekty v oblasti čistých technológií.
Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia v auguste 2021. Granty budú udelené na konci roku 2021.

Viac informácii o Inovačnom fonde je k dispozícii na nasledovnom linku:
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Úlohou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je poskytnúť subjektom základné informácie o takomto spôsobe financovania/spolufinancovania potenciálnych inovatívnych projektov. Posúdenie a výber projektov ako aj riadenie samotného fondu je úplne v rukách Európskej komisie.

Kontaktná osoba je: (Odbor politiky znižovania emisií skleníkových plynov).