hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Inovačný fond

Inovačný fond je celoeurópsky finančný podporný mechanizmus zriadený v zmysle článku 10a odsek 8 revidovanej smernice 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 pre obdobie rokov 2021 – 2030. Za fungovanie fondu je zodpovedná len Európska komisia, nie členské štáty.

Inovačný fond je vylepšená a navýšená verzia fondu NER 300 (fungujúceho od roku 2012) na financovanie inovatívnych projektov v celej EÚ, je financovaný z predaja 450 mil. emisných kvót a z prostriedkov, ktoré ostali po ukončení spomenutého programu NER 300.

Na základe predbežných odhadov by celkový objem prostriedkov v Inovačnom fonde mohol predstavovať približne 11 mld. EUR, v závislosti od predajnej ceny emisných kvót.

Inovačný fond je zameraný na podporu inovatívnych nízkouhlíkových technológií vrátane environmentálne bezpečného zachytávania a využívania uhlíka, ktoré výrazne prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy, ďalej na podporu budovania projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj inovačných technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov a uskladňovania energie v geograficky vyvážených lokalitách v rámci územia Únie.

Výzva na veľké projekty - začiatkom júla 2020 bola zverejnená prvá výzva na financovanie veľkých projektov (s hodnotou investície nad 7,5 mil. EUR).

Dňa 29. októbra 2020 sa skončila prvá výzva v rámci Inovačného fondu pre financovanie veľkých projektov. V rámci tejto výzvy bolo zaslaných 311 žiadostí v investičnom objeme 21,7 mld. EUR (58 pre obnoviteľnú energiu, 204 pre energeticky náročné odvetvia, z toho 56 vo vodíku, 35 na skladovanie energie a 14 na zachytávanie, použitie a skladovanie uhlíka).
Podľa informácii na stránke Európskej komisie za Slovensko bolo predložených 6 žiadostí v rámci výzvy na financovanie veľkých projektov.

Výzva na malé projekty - (s hodnotou investície do 7,5 mil. EUR) bola otvorená 1. decembra 2020 s rozpočtom 100 miliónov EUR na inovatívne technológie v oblasti obnoviteľnej energie, energeticky náročného priemyslu, skladovania energie a zachytávania, využívania a skladovania uhlíka. Výzva bola ukončená 10. marca 2021 a bolo zaslaných 232 žiadostí o inovatívne projekty v oblasti čistých technológií.
Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia v auguste 2021. Granty budú udelené na konci roku 2021.

Viac informácii o Inovačnom fonde je k dispozícii na nasledovnom linku:
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Úlohou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je poskytnúť subjektom základné informácie o takomto spôsobe financovania/spolufinancovania potenciálnych inovatívnych projektov. Posúdenie a výber projektov ako aj riadenie samotného fondu je úplne v rukách Európskej komisie.

Kontaktná osoba je: (Odbor obchodovania s emisnými kvótami).