hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Modernizačný fond

Aktualizácia - júl 2022

Modernizačný fond - výzva pre teplárenstvo

Dňa 27.7.2022 bola zverejnená výzva pre teplárenstvo pripravená v rámci schémy štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Viac detailov ohľadne výzvy je k dispozícii na webovom sídle Environmentálneho fondu na nasledovnom linku: https://envirofond.sk/modernizacny-fond/

Schválenie investičných zámerov
Európska investičná banka dňa 12. októbra 2021 potvrdila schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstvaschému štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE ako prioritné investície. Prostriedky z Modernizačného fondu (MoF) budú na tieto prioritné investičné zámery vyplatené Slovenskej republike nasledovne:

1. Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva (149,5 mil. EUR pre rok 2022), ktorá je zacielená na zlepšenie energetickej efektívnosti, modernizáciu energetických systémov vrátane rozvodov tepla na centralizované zásobovanie teplom alebo chladom (CZT), do uskladňovania energie a smart riešení pre rozvody tepla, na zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobeného zariadeniami na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (VÚ KVET). Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 1 mld. EUR. Znenie schémy: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892954

2. Schéma štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE (20 mil. EUR pre rok 2022) je zameraná na podporu investícií do výstavby, rekonštrukcie a  modernizácie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s cieľom zvýšenia podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR. Poskytovateľom pomoci v rámci schémy je MŽP SR a vykonávateľom schémy je MH SR. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných prostriedkov z MoF na realizáciu tejto schémy je 40 mil. EUR. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre  obdobie 2021 - 2030 je 400 mil. EUR. Znenie schémy: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892958

Predkladanie investičných návrhov - indikatívny zoznam na roky 2022 - 2023
Komisia pre MoF pripravila indikatívny zoznam investícií, ktoré Slovenská republika zamýšľa podporiť z prostriedkov MoF v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 k Modernizačnému fondu v najbližších dvoch kalendárnych rokoch (2022 - 2023). Tento indikatívny zoznam bol v novembri 2021 zaslaný Európskej investičnej banke a Európskej komisii. Indikatívny zoznam je k dispozícii TU.
Subjekty môžu kedykoľvek počas roka zasielať svoje investičné zámery (aj doplniť už zaslané údaje k projektom) písomne formou vyplneného formulára na adresy: milan.zvara@enviro.gov.sk a zuzana.sturdikova@enviro.gov.sk, tieto budú zaradené do zásobníka projektov.

V prípade, ak je zverejnená výzva k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci, je postačujúce predložiť žiadosť o podporu na projekt priamo podľa podmienok stanovených vo výzve - teda predložiť žiadosť spôsobom a v termíne definovanom vo výzve.
Formulár pre zaslanie investičných návrhov

Investičná stratégia
MŽP SR začalo v apríli 2021 pripravovať dokument „Investičná stratégia pre Modernizačný fond – nízkouhlíkový podporný mechanizmus pre obdobie rokov 2021 – 2030", ktorej cieľom je transparentne nastaviť spôsob využitia finančných prostriedkov MoF v podmienkach SR, určiť objem financií a časové rozloženie financií na jednotlivé oprávnené investičné oblasti počas obdobia rokov 2021 – 2030 a zabezpečiť jednotný postup pri výbere investícií určených na podporu z prostriedkov.

Investičné plány SR
Ďalšími investičnými oblasťami, ktoré MŽP SR plánuje v nasledujúcich rokoch podporiť z prostriedkov MoF prostredníctvom schém štátnej pomoci alebo aj ako individuálne projekty sú: