hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Modernizačný fond

Pravidelne aktualizované, posledná aktualizácia 19. 5. 2021

Aktuálna situácia

MŽP SR v spolupráci s MH SR pripravili dve schémy štátnej pomoci v súlade s EÚ nariadením o skupinových výnimkách (č. 651/2014 GBER), ktoré boli schválené zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a dňa 12.5.2021 boli uverejnené v Obchodnom vestníku:

1. Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva (VÚ KVET a rozvody, GBER – čl. 40 a  46) – „Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti“:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892954.

Schéma je zacielená na zlepšenie energetickej efektívnosti, modernizáciu energetických systémov vrátane rozvodov tepla na centralizované zásobovanie teplom alebo chladom (CZT), do uskladňovania energie a smart riešení pre rozvody tepla, na zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobeného zariadeniami na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (VÚ KVET). Poskytovateľom pomoci v rámci schémy je MŽP SR a vykonávateľom schémy je Environmentálny fond. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných prostriedkov z Modernizačného fondu na realizáciu tejto schémy je 100 mil. EUR. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 1 mld. EUR.

2. Schéma štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE (nové zdroje, GBER – čl. 41) – „Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie“:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892958.

Schéma je zameraná na podporu investícií do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s cieľom zvýšenia podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR.
Poskytovateľom pomoci v rámci schémy je MŽP SR a vykonávateľom schémy je MH SR. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných prostriedkov z Modernizačného fondu na realizáciu tejto schémy je 40 mil. EUR. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 400 mil. EUR.

MŽP SR dňa 11.5.2021 predložilo obe schémy Európskej investičnej banke na posudzovacie konanie, či spĺňajú podmienky prioritnej investície a následne rozhodnutie Investičného výboru, od čoho závisí rozhodnutie EK o vyplatení prostriedkov Modernizačného fondu na tieto schémy.
Spomenuté ministerstvá plánujú v 4Q 2021 - 1Q 2022 zverejniť tzv. „ostré“ výzvy na predkladanie projektov so žiadosťou o podporu z MoF v rámci spomenutých schém štátnej pomoci.

Modernizačný fond - Investičná stratégia

MŽP SR začalo v apríli 2021 pripravovať dokument „Investičná stratégia“ pre implementáciu Modernizačného fondu v Slovenskej republike, ktorej cieľom je transparentne nastaviť spôsob využitia finančných prostriedkov MoF v podmienkach SR, určiť objem financií a časové rozloženie financií na jednotlivé oprávnené investičné oblasti počas obdobia rokov 2021 – 2030 a zabezpečiť jednotný postupu pri výbere investícií určených na podporu z prostriedkov. Dokument bude predložený na MPK v 2. polovici 2021.

Modernizačný fond – Investičné plány SR

Ďalšími investičnými oblasťami, ktoré MŽP SR plánuje v nasledujúcich rokoch podporiť z prostriedkov MoF prostredníctvom schém štátnej pomoci alebo aj ako individuálne projekty sú:

 

Indikatívny zoznam

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripravili indikatívny zoznam projektov podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia o Modernizačnom fonde (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie modernizačného fondu na podporu investícií do modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej účinnosti určitých členských štátov).
Dňa 28. septembra 2020 bola rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu s účinnosťou od 15. októbra 2020 (komisia pre MoF). Komisia pre MoF je zložená z piatich členov za MŽP SR a piatich členov za MH SR vrátane štátnych tajomníkov za spomenuté ministerstvá - Mgr. Juraja Smatanu a RNDr. Karola Galeka, MSc..
Do októbra 2020 bolo na MŽP SR zaslaných 124 projektov za približne 4 mld. Eur. Tento tzv. zásobník projektov v priebehu novembra 2020 posudzovala komisia pre MoF. Komisia pre MoF do indikatívneho zoznamu projektov vybrala 20 projektov (19 projektov a 1 schému) v súlade s ustanovením zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami, že 2/3 z prostriedkov Modernizačného fondu sa použijú na financovanie projektov pre prevádzky spadajúce pod EU ETS (európsky systém obchodovania s emisnými kvótami), ktoré vyrábajú teplo a elektrinu spaľujúc pri tom palivá. Zároveň by projekty mali znižovať emisie skleníkových plynov a mali by byť dostatočne predpripravené na to, aby sa dali realizovať v priebehu najbližších dvoch rokoch. Bolo potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že podľa predbežných odhadov bude mať Slovenská republika v prvých 2 rokoch fungovania Modernizačného fondu k dispozícii 240 mil. Eur. Údaje v indikatívnom zozname projektov nie sú záväzné, môžu byť v nasledujúcom roku doplnené.
Vyššie uvedený indikatívny zoznam projektov bol po odsúhlasení komisiou pre MoF zaslaný Európskej investičnej banke a Európskej komisii dňa 10.12.2020. Indikatívny zoznam projektov (PDF, 198,65 kB).

Predkladanie investičných návrhov – predbežný zoznam

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravujú predbežný zoznam investičných návrhov uchádzajúcich sa o podporu z Modernizačného fondu v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov na  zaslanie do 30.11.2020 Európskej investičnej banke a Investičnému výboru.
Subjekty môžu zasielať svoje investičné zámery (aj doplniť už zaslané údaje) písomne formou vyplneného formulára na nasledovné adresy: .
Formulár pre zaslanie investičných návrhov (ZIP, 11,35 kB)

Modernizačný fond

Modernizačný fond je novým podporným nástrojom zriadeným v zmysle článku 10d revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS pre 4. obchodovateľné obdobie 2021-2030 na podporu investícií, ktoré navrhnú prijímajúce členské štáty (ČŠ), vrátane financovania malých investičných projektov, projektov na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) s HDP na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013.
V rámci Modernizačného fondu sú oprávnené aj investície do energetickej efektívnosti v doprave, stavebníctve, poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve. Podpora z MF sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.
Modernizačný fond bude financovaný prostredníctvom obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie. Za prevádzku Modernizačného fondu budú zodpovedať prijímajúce ČŠ, pričom za obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcie a hospodárenie s výnosmi bude zodpovedať Európska investičná banka (EIB).
V rámci Modernizačného fondu sa zriadi Investičný výbor, ktorý bude vytvorený z jedného zástupcu z každého prijímajúceho ČŠ, Európskej komisie (EK) a EIB a z troch zástupcov zvolených ostatnými ČŠ na obdobie piatich rokov. Predsedá mu zástupca EK.
Investície, ktoré je možné podporiť z Modernizačného fondu, sa rozdeľujú na prioritné a neprioritné.

Prioritné investície

Neprioritné investície

Maximálne financovanie

Prioritné investície

Neprioritné investície

Podiel zdrojov modernizačného fondu

Prioritné investície

Neprioritné investície

Postup pri financovaní

Prioritné investície

Neprioritné investície

Podľa interných odhadov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) objem prostriedkov Slovenskej republiky na podporu investícií v rámci Modernizačného fondu pri aktuálnej priemernej cene 30 EUR/tCO2 predstavuje 1,56 mld. EUR na obdobie rokov 2021 – 2030 (alebo cca 52 miliónov kvót). Fond bude plnený priebežne, každoročne z predaju kvót určených na aukcie (obchodovanie).
Podiel z fondu určený pre Slovensko je majetkom SR a bude predstavovať jeden celok navonok, avšak bude plnený z dvoch zdrojov:

Toto dobrovoľné navýšenie umožňuje smernica o EU ETS a bolo aj legislatívne zakotvené v článku 18 ods. 13 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Toto navýšenie (teda cca 2/3 z fondu) sa má podľa hore uvedeného zákona použiť na financovanie projektov pre prevádzky spadajúce pod ETS systém, ktoré vyrábajú teplo pre komerčné účely (teplárne) alebo výrobcov elektriny.
MŽP SR ako gestor revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS spolu s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky za účelom diskusie s dotknutými subjektmi zorganizovali dňa 20. januára 2020 pracovné stretnutie pre Modernizačný fond. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem výmeny informácií aj žiadosť o zaslanie projektov zo strany subjektov v SR, ktoré by mohli byť financované z MF. Takto si obe ministerstvá urobia predbežný prehľad o potencionálnom záujme a rozsahu využiteľnosti projektov z Modernizačného fondu.
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku dňa 13.5.2020 zorganizovalo webinár na tému Inovačný a Modernizačný fond za účasti zástupcov EK, MŽP SR, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), subjektov z oblasti energetiky a priemyslu, mimovládnych organizácii a iných dotknutých subjektov.