hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Modernizačný fond

Pravidelne aktualizované, posledná aktualizácia 13. 1. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripravili indikatívny zoznam projektov podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia o Modernizačnom fonde (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie modernizačného fondu na podporu investícií do modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej účinnosti určitých členských štátov).
Dňa 28. septembra 2020 bola rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu s účinnosťou od 15. októbra 2020 (komisia pre MoF). Komisia pre MoF je zložená z piatich členov za MŽP SR a piatich členov za MH SR vrátane štátnych tajomníkov za spomenuté ministerstvá - Mgr. Juraja Smatanu a RNDr. Karola Galeka, MSc..
Do októbra 2020 bolo na MŽP SR zaslaných 124 projektov za približne 4 mld. Eur. Tento tzv. zásobník projektov v priebehu novembra 2020 posudzovala komisia pre MoF. Komisia pre MoF do indikatívneho zoznamu projektov vybrala 20 projektov (19 projektov a 1 schému) v súlade s ustanovením zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami, že 2/3 z prostriedkov Modernizačného fondu sa použijú na financovanie projektov pre prevádzky spadajúce pod EU ETS (európsky systém obchodovania s emisnými kvótami), ktoré vyrábajú teplo a elektrinu spaľujúc pri tom palivá. Zároveň by projekty mali znižovať emisie skleníkových plynov a mali by byť dostatočne predpripravené na to, aby sa dali realizovať v priebehu najbližších dvoch rokoch. Bolo potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že podľa predbežných odhadov bude mať Slovenská republika v prvých 2 rokoch fungovania Modernizačného fondu k dispozícii 240 mil. Eur. Údaje v indikatívnom zozname projektov nie sú záväzné, môžu byť v nasledujúcom roku doplnené.

MŽP SR v roku 2021 zverejnení tzv. „ostrú“ výzvu na predkladanie projektov so žiadosťou o podporu z Modernizačného fondu. Táto výzva sa bude vzťahovať na projekty, ktoré už boli zaslané na MŽP SR a prípadne sú v indikatívnom zozname projektov, ako aj na nové projekty, ktoré zatiaľ na MŽP SR zaslané neboli. Komisia pre MoF pri projektoch posúdi splnenie podmienok vo výzve a ňou vybrané projekty budú zaslané na schválenie a rozhodnutie o vyplatení finančných prostriedkov Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskou komisiou (EK). Výzva bude zverejnená v dostatočnom predstihu, aby mali potenciálny žiadatelia čas na prípravu dokumentácie a zaslanie žiadostí na MŽP SR, a aby boli projekty zo strany MŽP SR posúdené a zaslané na EIB a EK včas, a to minimálne 6 týždňov pred zasadnutím Investičného výboru (zasadnutia sa budú konať dvakrát ročne) pod Modernizačným fondom.

Vyššie uvedený indikatívny zoznam projektov bol po odsúhlasení komisiou pre MoF zaslaný Európskej investičnej banke a Európskej komisii dňa 10.12.2020. Indikatívny zoznam projektov nájdete TU.

Predkladanie investičných návrhov – predbežný zoznam

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravujú predbežný zoznam investičných návrhov uchádzajúcich sa o podporu z Modernizačného fondu v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov na  zaslanie do 30.11.2020 Európskej investičnej banke a Investičnému výboru.
Subjekty môžu zasielať svoje investičné zámery (aj doplniť už zaslané údaje) písomne formou vyplneného formulára na nasledovné adresy: .
Formulár pre zaslanie investičných návrhov

Modernizačný fond

Modernizačný fond je novým podporným nástrojom zriadeným v zmysle článku 10d revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS pre 4. obchodovateľné obdobie 2021-2030 na podporu investícií, ktoré navrhnú prijímajúce členské štáty (ČŠ), vrátane financovania malých investičných projektov, projektov na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) s HDP na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013.
V rámci Modernizačného fondu sú oprávnené aj investície do energetickej efektívnosti v doprave, stavebníctve, poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve. Podpora z MF sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.
Modernizačný fond bude financovaný prostredníctvom obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie. Za prevádzku Modernizačného fondu budú zodpovedať prijímajúce ČŠ, pričom za obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcie a hospodárenie s výnosmi bude zodpovedať Európska investičná banka (EIB).
V rámci Modernizačného fondu sa zriadi Investičný výbor, ktorý bude vytvorený z jedného zástupcu z každého prijímajúceho ČŠ, Európskej komisie (EK) a EIB a z troch zástupcov zvolených ostatnými ČŠ na obdobie piatich rokov. Predsedá mu zástupca EK.
Investície, ktoré je možné podporiť z Modernizačného fondu, sa rozdeľujú na prioritné a neprioritné.

Prioritné investície

Neprioritné investície

Maximálne financovanie

Prioritné investície

Neprioritné investície

Podiel zdrojov modernizačného fondu

Prioritné investície

Neprioritné investície

Postup pri financovaní

Prioritné investície

Neprioritné investície

Podľa interných odhadov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) objem prostriedkov Slovenskej republiky na podporu investícií v rámci Modernizačného fondu pri aktuálnej priemernej cene 30 EUR/tCO2 predstavuje 1,56 mld. EUR na obdobie rokov 2021 – 2030 (alebo cca 52 miliónov kvót). Fond bude plnený priebežne, každoročne z predaju kvót určených na aukcie (obchodovanie).
Podiel z fondu určený pre Slovensko je majetkom SR a bude predstavovať jeden celok navonok, avšak bude plnený z dvoch zdrojov:

Toto dobrovoľné navýšenie umožňuje smernica o EU ETS a bolo aj legislatívne zakotvené v článku 18 ods. 13 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Toto navýšenie (teda cca 2/3 z fondu) sa má podľa hore uvedeného zákona použiť na financovanie projektov pre prevádzky spadajúce pod ETS systém, ktoré vyrábajú teplo pre komerčné účely (teplárne) alebo výrobcov elektriny.

MŽP SR ako gestor revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS spolu s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky za účelom diskusie s dotknutými subjektmi zorganizovali dňa 20. januára 2020 pracovné stretnutie pre Modernizačný fond. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem výmeny informácií aj žiadosť o zaslanie projektov zo strany subjektov v SR, ktoré by mohli byť financované z MF. Takto si obe ministerstvá urobia predbežný prehľad o potencionálnom záujme a rozsahu využiteľnosti projektov z Modernizačného fondu. 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku dňa 13.5.2020 zorganizovalo webinár na tému Inovačný a Modernizačný fond za účasti zástupcov EK, MŽP SR, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), subjektov z oblasti energetiky a priemyslu, mimovládnych organizácii a iných dotknutých subjektov. Viac informácií TU.