hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Modernizačný fond

Aktualizácia - 30. marec 2023

Európska investičná banka (EIB) dňa 11. októbra 2022 potvrdila schému štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu ako prioritnú investíciu. Prvá platba na uvedenú schému bude zo strany EIB vyplatená Slovenskej republike v objeme 350 mil. EUR v decembri 2022 a zverejnenie výzvy je predbežne naplánované na 1. polovicu roku 2023.

Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu (Predpokladaná celková výška je 750 000 000 EUR na obdobie rokov 2022 – 2030), ktorá je zacielená na podporu opatrení na dekarbonizáciu a energetickú efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú využívanie tuhých fosílnych palív, čo povedie k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, postupnému vyraďovaniu fosílnych palív, lepšej energetickej účinnosti, ako aj spravodlivému prechodu v regiónoch závislých od uhlíka.
Zámerom schémy je prispieť k zníženiu emisie skleníkových plynov prostredníctvom podpory projektov na dekarbonizáciu priemyslu, ktoré povedú k úsporám primárnej energie, zníženiu konečnej spotreby energie a zavedú používanie vyspelých environmentálnych technológií do priemyselnej výroby, čím sa priamo podporuje dosiahnutie národných, európskych ako aj globálnych klimatických cieľov podľa Parížskej dohody. Znenie schémy: https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=3550458&csrt=2384708614519771708
Pomoc v rámci schémy štátnej pomoci bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej činnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.

Výzva na dekarbonizáciu priemyslu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Dátum vyhlásenia: 30.03.2023
Dátum uzávierky: 30.06.2023

Ministerstvo životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Dokumenty k výzve:

Často kladené otázky

1. Výzva na podporu projektov zameraných na dekarbonizáciu priemyslu
2. Príloha č.1 Výzvy - Formulár žiadosti
3. Príloha č.1 Formulára žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia
4. Príloha č.3 Formulára žiadosti – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
5. Príloha č.2 Výzvy - Príručka pre žiadateľa
6. Príloha č.3 Výzvy - Vzor zmluvy o PPMoF s prílohami
7. Príloha č.1 Zmluvy o PPMoF - Všeobecné zmluvné podmienky
8. Príloha č.2 Zmluvy o PPMoF - Opis projektu
9. Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z MoF


Modernizačný fond - výzva pre teplárenstvo
Dňa 27. júla 2022 bola zverejnená výzva pre teplárenstvo pripravená v rámci schémy štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Viac detailov ohľadne výzvy je k dispozícii na webovom sídle Environmentálneho fondu na nasledovnom linku: https://envirofond.sk/modernizacny-fond/
Schválenie investičných zámerov
Európska investičná banka dňa 12. októbra 2021 potvrdila schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstvaschému štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE ako prioritné investície. Prostriedky z MoF budú na tieto prioritné investičné zámery vyplatené Slovenskej republike nasledovne:
Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva (149,5 mil. EUR pre rok 2022), ktorá je zacielená na zlepšenie energetickej efektívnosti, modernizáciu energetických systémov vrátane rozvodov tepla na centralizované zásobovanie teplom alebo chladom (CZT), do uskladňovania energie a smart riešení pre rozvody tepla, na zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobeného zariadeniami na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (VÚ KVET). Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 1 mld. EUR. Znenie schémy: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892954
Schéma štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE (20 mil. EUR pre rok 2022) je zameraná na podporu investícií do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s cieľom zvýšenia podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR. Poskytovateľom pomoci v rámci schémy je MŽP SR a vykonávateľom schémy je MH SR. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných prostriedkov z MoF na realizáciu tejto schémy je 40 mil. EUR. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 400 mil. EUR. Znenie schémy: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892958

Predkladanie investičných návrhov - indikatívny zoznam na roky 2023 - 2024
Komisia pre MoF pripravila indikatívny zoznam investícií, ktoré Slovenská republika zamýšľa podporiť z prostriedkov MoF v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 k Modernizačnému fondu v najbližších dvoch kalendárnych rokoch (2022 - 2023). Tento indikatívny zoznam bol v novembri 2021 zaslaný Európskej investičnej banke a Európskej komisii. Indikatívny zoznam je k dispozícii TU.
Subjekty môžu kedykoľvek počas roka zasielať svoje investičné zámery (aj doplniť už zaslané údaje k projektom) písomne formou vyplneného formulára na adresy: milan.zvara@enviro.gov.sk a zuzana.sturdikova@enviro.gov.sk, tieto budú zaradené do zásobníka projektov.
V prípade, ak je zverejnená výzva k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci, je postačujúce predložiť žiadosť o podporu na projekt priamo podľa podmienok stanovených vo výzve - teda predložiť žiadosť spôsobom a v termíne definovanom vo výzve.
Formulár pre zaslanie investičných návrhov
Investičná stratégia
MŽP SR začalo v apríli 2021 pripravovať dokument „Investičná stratégia pre Modernizačný fond – nízkouhlíkový podporný mechanizmus pre obdobie rokov 2021 – 2030", ktorej cieľom je transparentne nastaviť spôsob využitia finančných prostriedkov MoF v podmienkach SR, určiť objem financií a časové rozloženie financií na jednotlivé oprávnené investičné oblasti počas obdobia rokov 2021 – 2030 a zabezpečiť jednotný postup pri výbere investícií určených na podporu z prostriedkov.
Investičné plány SR
Ďalšími investičnými oblasťami, ktoré MŽP SR plánuje v nasledujúcich rokoch podporiť z prostriedkov MoF prostredníctvom schém štátnej pomoci alebo aj ako individuálne projekty sú: