hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Modernizačný fond

ilustračný obrázok

Aktualizácia - 15. marec 2024

Európska investičná banka (EIB) dňa 13. marca 2024 potvrdila Schému štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na výrobu tepla a/alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie, na výrobu obnoviteľného vodíka a na podporu vysoko účinnej kogenerácie SA.113093 (schéma na výrobu tepla z OZE) ako prioritnú investíciu. Prvá platba na uvedenú schému bude zo strany EIB vyplatená Slovenskej republike v objeme 35 mil. EUR v máji 2024 a zverejnenie výzvy je predbežne naplánované na 2. polovicu roku 2024.

Odhadovaný rozpočet schémy na výrobu tepla z OZE na obdobie 2024 - 2026 je 350 miliónov EUR. Predpokladaný ročný rozpočet na realizáciu tejto schémy je 117 miliónov EUR.

Znenie schémy

Európska investičná banka (EIB) dňa 11. októbra 2022 potvrdila schému štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu ako prioritnú investíciu. Prvá platba na uvedenú schému bude zo strany EIB vyplatená Slovenskej republike v objeme 350 mil. EUR v decembri 2022 a zverejnenie výzvy je predbežne naplánované na 1. polovicu roku 2023.

Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu (Predpokladaná celková výška je 750 000 000 EUR na obdobie rokov 2022 – 2030), ktorá je zacielená na podporu opatrení na dekarbonizáciu a energetickú efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú využívanie tuhých fosílnych palív, čo povedie k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, postupnému vyraďovaniu fosílnych palív, lepšej energetickej účinnosti, ako aj spravodlivému prechodu v regiónoch závislých od uhlíka.

Zámerom schémy je prispieť k zníženiu emisie skleníkových plynov prostredníctvom podpory projektov na dekarbonizáciu priemyslu, ktoré povedú k úsporám primárnej energie, zníženiu konečnej spotreby energie a zavedú používanie vyspelých environmentálnych technológií do priemyselnej výroby, čím sa priamo podporuje dosiahnutie národných, európskych ako aj globálnych klimatických cieľov podľa Parížskej dohody.

Znenie schémy

Pomoc v rámci schémy štátnej pomoci bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej činnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.

Výzva na dekarbonizáciu priemyslu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu.
Dátum vyhlásenia: 30.03.2023
Dátum uzávierky: 30.06.2023

Ministerstvo životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Zmena č. 1

MŽP SR zverejnilo zmenu č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameranej na podporu dekarbonizácie priemyslu s kódom 01/2023, ktorá nadobúda účinnosť 11. septembra 2023.
Zmenou č. 1 výzvy sa v plnom rozsahu nahrádza pôvodné znenie výzvy (prílohy výzvy nie sú zmenou výzvy dotknuté).
Predmetom zmeny č. 1 výzvy je výhradne navýšenie alokácie výzvy z pôvodnej výšky 350 000 000,00 EUR na 469 661 435,94 EUR.

Dokumenty k výzve:
Často kladené otázky (docx, 22 kB)
Často kladené otázky - druhá časť (docx -24kB)
Často kladené otázky - tretia časť (docx -26kB)

 1. Výzva na podporu projektov zameraných na dekarbonizáciu priemyslu v znení zmeny č. 1 (pdf, 1.02 MB)
 2. Príloha č.1 Výzvy - Formulár žiadosti (zip, 163 kB)
 3. Príloha č.1 Formulára žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia (pdf, 380 kB)
 4. Príloha č.3 Formulára žiadosti – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (zip, 95 kB)
 5. Príloha č.2 Výzvy - Príručka pre žiadateľa (pdf, 1,02 MB)
 6. Príloha č.3 Výzvy - Vzor zmluvy o PPMoF s prílohami v znení zmeny č. 1 (pdf, 603 kB)
 7. Príloha č.1 Zmluvy o PPMoF - Všeobecné zmluvné podmienky (pdf, 576 kB)
 8. Príloha č.2 Zmluvy o PPMoF - Opis projektu (zip, 172 kB)
 9. Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z MoF (pdf, 5,32 MB)

Výzva v pôvodnom znení: Výzva na podporu projektov zameraných na dekarbonizáciu priemyslu (pdf, 671 kB)

 1. Príručka pre Prijímateľov k realizácii projektov (pdf, 1,65 MB)
 2. Príloha č.1 Príručky – Vzor Žiadosti o platbu (pdf, 42 kB)
 3. Príloha č.2 Príručky – Vzor Monitorovacej správy (docx, 36 kB)
 4. Príloha č.3 Príručky – Oznámenie o zmene/žiadosť o zmene (docx, 50 kB)
 5. Príloha č.4 Príručky – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (rtf, 128 kB)
 6. Príloha č.5 Príručky –Osobitné zmluvné záväzky vyplývajúce z čl. 4 ods. 4.5 Zmluvy o PPMoF (pdf, 579 kB)
 7. Príloha č. 6 Príručky– Zoznam merateľných ukazovateľov a spôsob preukázania dosiahnutých hodnôt (pdf, 548 kB)

 1. Príručka k verejnému obstarávaniu pre Prijímateľov (pdf, 1,04 MB)
 2. Príloha č.1 Príručky – Vzor výzvy na predkladanie CP (docx, 41 kB)
 3. Príloha č.2 Príručky – Vzor záznamu z prieskumu trhu (docx, 41 kB)
 4. Príloha č.3 Príručky – Čestné vyhlásenie k predloženiu dokumentácie z VO (docx, 48 kB)
 5. Príloha č.4 Príručky – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (docx, 37 kB)

Zoznamy žiadateľov

Priebežná hodnotiaca správa schém štátnej pomoci z Modernizačného fondu a Plánu obnovy a odolnosti (pdf, 212 kB)

Výzva pre teplárenstvo

Dňa 27. júla 2022 bola zverejnená výzva pre teplárenstvo pripravená v rámci schémy štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Viac detailov ohľadne výzvy je k dispozícii na webovom sídle Environmentálneho fondu na nasledovnom linku: https://envirofond.sk/modernizacny-fond/

Schválenie investičných zámerov

Európska investičná banka dňa 12. októbra 2021 potvrdila schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstvaschému štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE ako prioritné investície. Prostriedky z MoF budú na tieto prioritné investičné zámery vyplatené Slovenskej republike nasledovne:

Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva (s rozpočtom 149,5 mil. EUR na roky 2022 a 2023), ktorá je zacielená na zlepšenie energetickej efektívnosti, modernizáciu energetických systémov vrátane rozvodov tepla na centralizované zásobovanie teplom alebo chladom (CZT), do uskladňovania energie a smart riešení pre rozvody tepla, na zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobeného zariadeniami na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (VÚ KVET). Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 1 mld. EUR.

Znenie schémy

Schéma štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE (20 mil. EUR pre rok 2022) je zameraná na podporu investícií do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s cieľom zvýšenia podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR. Poskytovateľom pomoci v rámci schémy je MŽP SR a vykonávateľom schémy je MH SR. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných prostriedkov z MoF na realizáciu tejto schémy je 40 mil. EUR. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 400 mil. EUR.

Znenie schémy

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu v rámci výzvy pre teplárenstvo je k dispozícii na nasledovnej adrese: https://envirofond.sk/ziadosti/ do kolónky "hľadaj" je potrebné uviesť "MoF".

Predkladanie investičných návrhov - indikatívny zoznam na roky 2024 - 2025

Komisia pre MoF pripraví indikatívny zoznam investícií, ktoré Slovenská republika zamýšľa podporiť z prostriedkov MoF v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 k Modernizačnému fondu v najbližších dvoch kalendárnych rokoch, ktorý na ročnej báze zašle Európskej investičnej banke a Európskej komisii.

Indikatívny zoznam investícií (pdf, 453 kB)

Subjekty môžu kedykoľvek počas roka zasielať svoje investičné zámery (aj doplniť už zaslané údaje k projektom) písomne formou vyplneného formulára na adresy: simon.lacena@enviro.gov.sk a zuzana.sturdikova@enviro.gov.sk, tieto budú zaradené do zásobníka projektov.
V prípade, ak je zverejnená výzva k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci, je postačujúce predložiť žiadosť o podporu na projekt priamo podľa podmienok stanovených vo výzve - teda predložiť žiadosť spôsobom a v termíne definovanom vo výzve.

Formulár pre zaslanie investičných návrhov (zip, 12 kB)

Investičná stratégia

MŽP SR začalo v apríli 2021 pripravovať dokument „Investičná stratégia pre Modernizačný fond – nízkouhlíkový podporný mechanizmus pre obdobie rokov 2021 – 2030", ktorej cieľom je transparentne nastaviť spôsob využitia finančných prostriedkov MoF v podmienkach SR, určiť objem financií a časové rozloženie financií na jednotlivé oprávnené investičné oblasti počas obdobia rokov 2021 – 2030 a zabezpečiť jednotný postup pri výbere investícií určených na podporu z prostriedkov.

Investičné plány SR

Ďalšími investičnými oblasťami, ktoré MŽP SR plánuje v nasledujúcich rokoch podporiť z prostriedkov MoF prostredníctvom schém štátnej pomoci alebo aj ako individuálne projekty sú:

Viac informácii o Modernizačnom fonde je k dispozícii na nasledovnom linku: https://modernisationfund.eu