Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národné alokačné tabuľky

V súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určilo na základe rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a zohľadňujúc rozhodnutie Komisie C(2012) 5715 zo 17. augusta 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2011/2/EÚ a 2011/278/EÚ, pokiaľ ide o zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, celkové konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót na každý rok osemročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2013.

Národná alokačná tabuľka pre SR na obdobie 2013 - 2020

 

Národná alokačná tabuľka pre prevádzkovateľov lietadiel na obdobie 2013-2020