hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Mitigácia na úrovni regiónov

Cieľ regionálnej nízkouhlíkovej stratégie

Hlavným cieľom regionálnej nízkouhlíkovej stratégie je podpora smerovania regiónov v nízkouhlíkovej politike, identifikácia mitigačných opatrení a posilnenie procesu znižovania emisií skleníkových plynov na regionálnej a lokálnej úrovni, prípadne dosiahnutie rovnováhy medzi emisiami a ich záchytmi nákladovo efektívnym spôsobom. V súvislosti so zmenou klímy je čiastkovým cieľom podpora synergie medzi mitigačnými a adaptačnými opatreniami. Cieľový stav procesu znižovania emisií závisí od časovej náročnosti implementácie stratégie, resp. od dĺžky obdobia, pre ktoré je daná stratégia vytvorená, z dlhodobého hľadiska by cieľ regionálnych stratégií mal byť identický s cieľom národnej nízkouhlíkovej stratégie, ktorým je dosiahnutie klimatickej neutrality SR v roku 2050.

Metodológia

Základné metodické kroky pri vypracovaní regionálneho, či miestneho strategického dokumentu by mali vychádzať z návrhu „Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií“, ktorý vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 197 z 26. apríla 2017. Cieľom návrhu je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a súčasne môže byť inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni.
Medzi hlavnými metodickými krokmi pre vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie by mali byť:

Strategické dokumenty SR súvisiace s Nízkouhlíkovou stratégiou (pdf, 2,65 MB)

Na regionálnej úrovni sú to predovšetkým strategické dokumenty týkajúce sa rozvoja daného regiónu, mesta, či obce. Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programy rozvoja obcí a skupín obcí.

 

Možnosti financovania mitigačných opatrení

 

Katalóg opatrení (pdf, 120 kB)