hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sektory mimo ETS

Spoločné úsilie členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov

Úsilie členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov vyplýva z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene spoločenstva schválený rozhodnutím Rady 94/69/ES. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá zabráni nebezpečnému antropogénnemu vplyvu na klimatický systém.

Legislatívny rámec spoločného úsilia členských štátov znižovania emisií skleníkových plynov je rozdelený na obdobie rokov 2013 až 2020 a obdobie rokov 2021 až 2030. Legislatívnym základom pre prvé obdobie je rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (tzv. Effort Sharing Decision – ESD). Základom pre druhé obdobie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (tzv. Effort Sharing Regulation – ESR).

Táto legislatíva formuje tú časť politík a opatrení pre zmenu klímy a energetiku, ktoré majú pomôcť Európe napredovať v nízkouhlíkovej politike a energetickej bezpečnosti. Národné ciele majú zabezpečiť na európskej úrovni redukciu emisií skleníkových plynov o 10% do roku 2020 a o 30% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Tieto ciele sa týkajú emisií z väčšiny sektorov, ktoré nie sú zahrnuté do systému EÚ obchodovania s emisiami (EU ETS), patria tu sektory: doprava, budovy, priemysel mimo ETS, poľnohospodárstvo a odpady.

Úsilie členských štátov v oblasti znižovania emisií sa zakladá na zásade solidarity medzi členskými štátmi a na potrebe trvalo udržateľného hospodárskeho rastu v celom Spoločenstve pri zohľadnení relatívneho HDP na obyvateľa v jednotlivých členských štátoch. Členské štáty, ktoré majú v súčasnosti relatívne nízky HDP na obyvateľa, a teda vysoké očakávania rastu HDP, majú povolené zvýšiť svoje emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2005, ale mali by obmedziť zvyšovanie týchto emisií skleníkových plynov, aby tak prispeli k nezávislému záväzku Spoločenstvu v oblasti znižovania emisií. Členské štáty, ktoré majú v súčasnosti relatívne vysoký HDP na obyvateľa, by mali svoje emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2005 znížiť. Národný cieľ pre SR je podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES kladný emisný limit +13% do roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 a podľa nariadenia č. 2018/842 je potrebné do roku 2030 celkové emisie mimo ETS znížiť o 12%.

V súvislosti s navýšením celoeurópskeho cieľa zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % bolo však nariadenie 2018/842 revidované nariadením 2023/857, v ktorom jednou z hlavných zmien je zvýšenie národných redukčných cieľov. Aktuálny záväzok Slovenskej republiky predstavuje zníženie emisií o 22,7 % v sektoroch patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia. V súvislosti s obdobím rokov 2013 až 2020 Slovenská republika splnila všetky ročné limity a teda aj stanovený cieľ pre rok 2020.

Ročne pridelené emisné kvóty

Ročne pridelené emisné kvóty v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého na obdobie rokov 2013 až 2020 boli určené na základe preskúmaných a overených údajov a sú držané na účtoch v národnom registri emisných kvót http://emisie.icz.sk/. Transparentnosť prenosu spomenutých kvót medzi členskými štátmi je zabezpečená prostredníctvom oznámenia Komisii a registráciou každého prenosu v registroch oboch zainteresovaných členských štátov.

Ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2013 až 2020:

Ročne pridelené emisné kvóty pre obdobie rokov 2021 až 2030 sú maximálne povolené emisie skleníkových plynov za každý rok v danom období. Na obdobie rokov 2021 až 2025 sa určujú na základe komplexného preskúmania údajov v najnovších národných inventúrach základného roka 2005 a rokov 2016, 2017 a 2018. Na roky 2026 až 2030 sa určujú podľa komplexného preskúmania údajov v najnovších národných inventúrach za roky 2021, 2022 a 2023.

Ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2021 až 2030:

Revízia nariadenia 2018/842 ponechala emisné limity pre roky 2021 a 2022, avšak zmenila hodnoty rokov 2023, 2024 a 2025:

Monitorovanie a nahlasovanie emisií

Informácie o emisiách sú monitorované a nahlásené Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013. Sú potrebné na to, aby bolo možné vykonávať posúdenie skutočného pokroku v plnení záväzkov Únie a členských štátov týkajúcich sa obmedzenia alebo zníženia emisií všetkých skleníkových plynov.

Pravidlá, podľa ktorých sa vykonáva nariadenie 2018/1999 sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1208 zo 7. augusta 2020 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preskúmaní informácií nahlasovaných členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2014, týkajú sa nahlasovania inventúr emisií skleníkových plynov, približných inventúr, informácií o politikách a opatreniach, o projekciách emisií skleníkových plynov v jednotlivých sektoroch a o používaní príjmov z aukcií v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami.

Overené emisie

Overené emisie pod rozhodnutím o spoločnom úsilí za jednotlivé roky je možné nájsť vo vykonávacích rozhodnutiach Komisie:
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.