hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Stacionárne prevádzky

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán

Prevádzkovateľ žiada o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Žiadosť okrem ostatných náležitostí uvedených v spomínanom paragrafe obsahuje aj monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a prílohy č. 3a. V zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. sa monitorovací plán a jeho zmeny predkladajú prostredníctvom elektronického systému.

Formulár plánu monitorovania emisií  (zip, 494 kB) (po zavedení elektronického systému sa už nepoužíva)

Správa o emisiách

V zmysle § 21 ods. 1 písmeno a) zákona č. 414/2012 Z. z. je prevádzkovateľ alebo dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný predložiť okresnému úradu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a prílohy č. 3b. V zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2012 Z. z. sa správa o emisiách predkladá prostredníctvom elektronického systému.

Formulár správy o emisiách (zip, 900 kB) (po zavedení elektronického systému sa už nepoužíva)

Faktory výpočtu pre správy o emisiách

Správa na prideľovanie kvót novým účastníkom, zmeny na úrovni prideľovania kvót a ukončenie prevádzky pre fázu 4 EU ETS

Formulár správy (zip, 1,47 MB)

Správa o zlepšení

Každý prevádzkovateľ pravidelne kontroluje, či je možné vylepšiť používanú metodiku monitorovania. V súlade s čl. 69 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES preloží prevádzkovateľ okresnému úradu správu o zlepšení v týchto lehotách:

Formulár správy o zlepšení (zip, 274 kB)

Zlúčenie alebo rozdelenie prevádzok

V súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 414/2012 Z. z., ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkam. Rozdelením prevádzky sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzka rozdelená na dve prevádzky alebo viac prevádzok, z ktorých každá spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.

Formulár žiadosti o zlúčenie, rozdelenie a prevod častí prevádzok (zip, 238 kB)

 

Európska komisia poskytla nasledujúce nástroje, ktoré môžu prevádzkovatelia využívať:

Prezentácie:
Prezentácia výsledkov kontroly emisných správ Slovenským hydrometeorologickým ústavom (pdf, 468 kB)