hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stacionárne prevádzky

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán

Prevádzkovateľ žiada o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Žiadosť okrem ostatných náležitostí uvedených v spomínanom paragrafe obsahuje aj monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov a prílohy č. 3a. V zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. sa monitorovací plán a jeho zmeny predkladajú prostredníctvom elektronického systému.

Správa o emisiách

V zmysle § 21 ods. 1 písmeno a) zákona č. 414/2012 Z. z. je prevádzkovateľ alebo dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný predložiť okresnému úradu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov a prílohy č. 3b. V zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2012 Z. z. sa správa o emisiách predkladá prostredníctvom elektronického systému.

Faktory výpočtu pre správy o emisiách

Prideľovanie bezodplatných kvót novým účastníkom, zmeny na úrovni prideľovania a ukončenie prevádzky

V zmysle čl. 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1842, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2033/87/ES, pokiaľ ide o ďalšie ustanovenia týkajúce sa úprav súvisiacich s bezodplatným prideľovaním emisných kvót v dôsledku zmien na úrovni činnosti, sú od roku 2021 prevádzkovatelia zariadení, ktorým boli v súlade s článkom 10a smernice 2003/87/ES pridelené bezodplatné kvóty, počas obdobia obchodovania od roku 2021 do roku 2030 povinní každoročne predkladať správu o úrovni činnosti každého podzariadenia za predchádzajúci kalendárny rok.

Overenú správu o úrovni činnosti s údajmi za kalendárny rok X je potrebné predložiť MŽP SR do 31. januára X+1.

Formulár správy

Plán metodiky monitorovania

Plán metodiky monitorovania sa týka monitorovania úrovní činnosti, energetických tokov a emisií na úrovni podzariadenia a slúži ako základ pre správy o základných údajoch, ako aj pre ročné nahlasovanie úrovní činnosti, ktoré je potrebné na účely úpravy prechodného bezodplatného prideľovania emisných kvót v súlade s článkom 10a ods. 20 smernice 2003/87/ES.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Ministerstvu životného prostredia SR:

- každú významnú zmenu plánu metodiky monitorovania podľa čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331 do 30 dní od tejto zmeny,

- všetky zamýšľané zmeny plánu metodiky monitorovania, ktoré nie sú významné v zmysle čl. 9 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Formulár plánu metodiky monitorovania

Správa o zlepšení

V súlade s čl. 69 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov má každý prevádzkovateľ povinnosť pravidelne kontrolovať, či je možné vylepšiť používanú metodiku monitorovania. V zmysle § 31 ods. 1 písm. i) zákona č. 414/2012 Z. z. sa správa o emisiách predkladá prostredníctvom elektronického systému.

 

Európska komisia poskytla nasledujúce nástroje, ktoré môžu prevádzkovatelia využívať:

Prezentácie:
Prezentácia výsledkov kontroly emisných správ Slovenským hydrometeorologickým ústavom