hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Mitigačné strategické dokumenty SR

Základné dokumenty pre tvorbu mitigačných politík:

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len NuS) bola schválená vládou Slovenskej republiky (SR) dňa 5. marca 2020. NuS predstavuje odpoveď SR na záväzky v boji proti klimatickej zmene vyplývajúce z členstva v Európskej únií (EÚ) a v Organizácií spojených národov (UN) a s tým spojenú povinnosť vypracovať dlhodobú stratégiu s pôsobnosťou na minimálne 30 rokov. Cieľom stratégie je identifikácia existujúcich a návrh nových dodatočných opatrení v rámci SR pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

NuS bola vytvorená pod vedením MŽP SR v spolupráci s expertmi na národnej (MH SR, MF SR, STU, SAV) aj medzinárodnej úrovni (Svetová banka), pričom východiskovým dokumentom pre prípravu stratégie bola Nízkouhlíková štúdia. Vďaka spomenutej spolupráci bolo možné vypracovať modelovanie vývoja a dopadov jednotlivých politík a oparení na národné hospodárstvo, pričom boli využité modely Compact Primes a ENVISAGE Slovakia (CGE). Možnosť zapojiť sa do prípravy NuS mali tiež všetky relevantné inštitúcie a tiež široká verejnosť prostredníctvom verejne dostupného dotazníka.

Kľúčové časti Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030

Ciele

Ako bolo spomenuté, primárnym cieľom NuS je identifikovať všetky opatrenia, vrátane dodatočných, ktoré povedú k dosiahnutiu klimatickej neutrality v SR do roku 2050. Daný stav bude znamenať, že v danom roku bude emitované maximálne také množstvo emisií, ktoré nepresiahne emisný zvyšok.

Stratégia rovnako zahŕňa národné redukčné ciele do roku 2030 vychádzajúce z európskych cieľov (viď. tabuľka). Uvedené ciele sú podrobne špecifikované v Integrovanom národnom energetickom pláne Slovenska do roku 2030 (NECP).

Národné a európske redukčné ciele do roku 2030 EÚ ciele Národné ciele SR Ciele použité v rámci referenčného scenára WEM a dosiahnuté redukcie SP Ciele použité v rámci scenára WAM a dosiahnuté redukcie SP
Emisie skleníkových plynov (k r. 1990) Minimálne - 40 % - 41 %
(výsledné redukcie podľa modelu)
- 47 %
(výsledné redukcie podľa modelu)
Emisie v sektore ETS (k r. 2005) - 43 % - 43 % - 38,4 %
(iba dosiahnuté redukcie pre CO2)
- 53,5 %
(iba dosiahnuté redukcie pre CO2)
Emisie skleníkových plynov mimo sektorov ETS (tzv. non-ETS, k r.2005) - 30 % -12 %
(-20% )
-10 %
(výsledné redukcie podľa modelu)
- 19,42 %
(výsledné redukcie podľa modelu)
Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 32 % 19,2 % 14,3 % 18,9 %
Energetická efektívnosť 32,5 % 30,3 % 25 % 28,36 %

Scenáre

Jednotlivé opatrenia týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov boli podľa svojej povahy rozdelené do troch skupín. V rámci WEM scenáru boli zahrnuté opatrenia ktoré sa už v súčasnosti implementujú. Znamená to, že WEM je referenčný scenárom pre Slovensko a predstavuje bežnú projekciu zahŕňajúcu národné záväzky týkajúce sa opatrení v oblasti zmeny klímy až do roku 2020. Scenár zahŕňa už prijaté a realizované politiky a dodatočné politiky, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov v oblasti OZE a energetickej účinnosti krajiny v roku 2020.

Scenár WAM obsahuje tie opatrenia, ktoré sa budú implementovať na základe nových legislatív, prípadne sú už platné no ešte neimplementované alebo majú veľkú šancu na prijatie. Daný scenár zahŕňa rôzne spôsoby dosiahnutia rôznych kombinácií ambicióznych cieľov do roku 2030 s výhľadom na rok 2050.

NuS tiež uvádza opatrenia o ktorých sa v súčasnosti ešte reálne neuvažuje, no je možné, že v budúcnosti ich bude potrebné prijať a implementovať pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 (Neutral opatrenia).

Finančné nástroje a makroekonomické analýzy

V prípade dekarbonizácie ekonomiky SR podľa scenáru WAM od SB bude potrebné preinvestovať za najbližšiu dekádu 8 miliárd eur navyše oproti referenčnému scenáru WEM a v rokoch 2031-2050 bude navýšenie predstavovať 196 miliárd eur. Do roku 2040 tak budú priemerné dodatočné ročné výdavky predstavovať 1,8 % HDP, v rokoch 2020-2050 to bude v priemere ročne predstavovať až 4,2 % HDP. Tieto náklady v sebe zahŕňajú investície, ktoré budú znášať domácnosti, podnikateľský sektor aj štát. SR však prijalo vyšší dekarbonizačný cieľ ako bol modelovaný v scenári WAM (klimatická neutralita do 2050), čo znamená vyššie náklady na dekarbonizáciu ako sú uvedené v NuS. Presným údajom o nákladoch však stratégia nedisponuje.

Pre spomenuté ambiciózne dekarbonizačné ciele však budú musieť byť alokované adekvátne finančné prostriedky, či už zo fondov EÚ alebo národného rozpočtu. Počíta sa tiež s participáciou súkromného sektora. Na základe interných odhadov MF SR v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ a odhadov MŽP SR by mohlo byť do roku 2030 k dispozícii prostredníctvom EÚ rozpočtu (do roku 2027), Modernizačného fondu a Environmentálneho fondu od 9,9 do 10,5 miliardy eur na klimatické opatrenia. Finálne číslo prevyšuje odhadované dodatočné náklady podľa modelovania SB do roku 2030 o 2,5 miliardy eur (aj bez zarátania financovania z ďalších projektov). V dlhodobom horizonte podľa interných odhadov MF SR v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ bude mať k dispozícii SR v období rokov 2027 až 2050 sumu 42 až 45 miliárd eur na opatrenia proti zmene klímy len z rozpočtu EÚ, kde sa neberú do úvahy iné národné a európske zdroje financované. Je potrebné podotknúť, že klimatické ambície EÚ sa od prijatia stratégie neustále zväčšujú, čomu zodpovedá aj navyšovanie alokovaných prostriedkov jednotlivým členským štátom.

Prílohy a popis použitých analytických nástrojov

Pri vypracovávaní NuS boli použité dva primárne modely: Compact Primes Model (CPS) a ENVISAGE Slovakia (Slovak CGE).

 

Prílohy na stiahnutie:

Proces prípravy Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030

Publikovanie Nízkouhlíkovej štúdie, východiskového dokumentu pre prípravu stratégie.

Verejná konzultácia prostredníctvom online dotazníku. Možnosť pre širokú verejnosť podieľať sa na tvorbe pripravovanej NuS.