Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mitigačné strategické dokumenty SR

Základné dokumenty pre tvorbu mitigačných politík:

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len NuS) bola schválená vládou Slovenskej republiky (SR) dňa 5. marca 2020. NuS predstavuje odpoveď SR na záväzky v boji proti klimatickej zmene vyplývajúce z členstva v Európskej únií (EÚ) a v Organizácií spojených národov (UN) a s tým spojenú povinnosť vypracovať dlhodobú stratégiu s pôsobnosťou na minimálne 30 rokov. Cieľom stratégie je identifikácia existujúcich a návrh nových dodatočných opatrení v rámci SR pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

NuS bola vytvorená pod vedením MŽP SR v spolupráci s expertmi na národnej (MH SR, MF SR, STU, SAV) aj medzinárodnej úrovni (Svetová banka), pričom východiskovým dokumentom pre prípravu stratégie bola Nízkouhlíková štúdia.  Vďaka spomenutej spolupráci bolo možné vypracovať modelovanie vývoja a dopadov jednotlivých politík a oparení na národné hospodárstvo, pričom boli využité modely Compact Primes a ENVISAGE Slovakia (CGE). Možnosť zapojiť sa do prípravy NuS mali tiež všetky relevantné inštitúcie a tiež široká verejnosť prostredníctvom verejne dostupného dotazníka.

Kľúčové časti Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030

Ciele

Ako bolo spomenuté, primárnym cieľom NuS je identifikovať všetky opatrenia, vrátane dodatočných, ktoré povedú k dosiahnutiu klimatickej neutrality v SR do roku 2050. Daný stav bude znamenať, že v danom roku bude emitované maximálne také množstvo emisií, ktoré nepresiahne emisný zvyšok.

Stratégia rovnako zahŕňa národné redukčné ciele do roku 2030 vychádzajúce z európskych cieľov (viď. tabuľka).  Uvedené ciele sú podrobne špecifikované v Integrovanom národnom energetickom pláne Slovenska do roku 2030 (NECP).

Národné a európske redukčné ciele do roku 2030   EÚ ciele

Národné ciele SR

Ciele použité v rámci referenčného scenára WEM a dosiahnuté redukcie SP

Ciele použité v rámci scenára WAM a dosiahnuté redukcie SP

Emisie skleníkových plynov (k r. 1990)

Minimálne - 40 %

 

- 41 %

 

(výsledné redukcie podľa modelu)

 

- 47 %

 

(výsledné redukcie podľa modelu)

Emisie v sektore ETS (k r. 2005)

  - 43 %   - 43 %

 

- 38,4 %

 

(iba dosiahnuté redukcie pre CO2)

- 53,5 %

(iba dosiahnuté redukcie pre CO2)

Emisie skleníkových plynov mimo sektorov ETS (tzv. non-ETS, k r.2005)

  - 30 %

 

-12 %

 

(-20% )

 

-10 %

 

(výsledné redukcie podľa modelu)

- 19,42 %

(výsledné redukcie podľa modelu)

Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

  32 %   19,2 %   14,3 %   18,9 %