hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Biomasa

Od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť nové pravidlá, ktoré zosúlaďujú požiadavky na spaľovanie biomasy v systéme obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (smernica REDII).

Najdôležitejšou zmenou REDII z pohľadu EU ETS je, že kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov sa nezohľadňujú len pri spaľovaní kvapalnej, ale aj pevnej a plynnej biomasy. Príslušné ustanovenia na uplatňovanie kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov v EU ETS sa nachádzajú v čl. 38 ods. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov (ďalej len „MRR“).

Ak má mať biomasa spaľovaná na energetické účely emisný faktor nula, musí spĺňať ustanovenia čl. 38 ods. 5 MRR. Ak tieto ustanovenia nie sú splnené, s biomasou sa zaobchádza ako s fosílnym palivom.

Do slovenskej legislatívy transponuje smernicu REDII:

Súlad s kritériami udržateľnosti a úsporami emisií skleníkových plynov sa preukazuje potvrdením o udržateľnosti v zmysle § 14b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. a možno ho vydať len pod dohľadom

  1. právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d,
  2. právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti alebo
  3. dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (ďalej len „dobrovoľný certifikačný systém“).

§ 14b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.:
Na účely tohto zákona sa uznávajú potvrdenia o udržateľnosti overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami uznanými na tieto účely v iných členských štátoch alebo vydané pod dohľadom dobrovoľného certifikačného systému.

§ 14h ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z.:
Splnenie kritérií udržateľnosti preukazuje pestovateľ alebo dodávateľ biomasy vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy. Náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

§ 14i ods. 2 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.:
Výrobca elektriny a výrobca tepla podľa odseku 1 preukazuje splnenie kritérií trvalej udržateľnosti potvrdením o udržateľnosti získaným od dodávateľa palív z biomasy.

§ 14i ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z.:
Výrobca elektriny a výrobca tepla môže preukázať splnenie kritérií trvalej udržateľnosti aj vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ak bolo zariadenie uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2021.

Vzor vyhlásenia je zverejnený na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Dobrovoľné certifikačné systémy

Keďže v SR aktuálne nie sú odborne spôsobilé osoby schválené na to, aby fungovali aj pre palivá z biomasy (aktuálne iba biopalivá a biokvapaliny), jedinou možnosťou je využitie dobrovoľného certifikačného systému, ktorý bol schválený Európskou komisiou.

Dostupné sú na adrese: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes

Zmena monitorovacieho plánu

Preukazovanie súladu s kritériami udržateľnosti a úsporami emisií skleníkových plynov sa považuje za významnú zmenu monitorovacieho plánu, preto majú dotknuté prevádzky povinnosť aktualizovať si monitorovací plán (hlavne v časti D-7-(k), prípadne aj v časti C a E-8, ak je to potrebné). Nové pravidlá sa budú prvýkrát týkať emisií za rok 2023 nahlasovaných v správe o emisiách predkladanej do 1. marca 2024.

Európska komisia pripravila k problematike biomasy v EU ETS usmerňovací dokument (pdf, 2,44 MB) (v slovenčine) a školiaci materiál (pdf, 16 kB) (v angličtine).