hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obchodovanie s emisnými kvótami

Systém obchodovania s emisnými kvótami

Systém obchodovania s emisnými kvótami - European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) je základným kameňom stratégie Európskej únie (EÚ) v oblasti zmeny klímy. Uplatňuje sa nielen v 27 členských štátoch EÚ, ale aj v ďalších troch členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorými sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

V súčasnosti sa vzťahuje na viac ako 10 000 zariadení v energetických a priemyselných sektoroch, ktoré sú v EÚ spoločne zodpovedné za približne 40 % celkových emisií skleníkových plynov. Prevádzkovatelia môžu dostať časť kvót bezodplatne, zvyšok si musia kúpiť v aukcii alebo na trhu. Každá kvóta predstavuje právo vypustiť jednu tonu ekviva­lentu oxidu uhličitého (CO2). Základom EU ETS je smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Prvé obchodovateľné obdobie trvalo tri roky (2005 - 2007) a bolo fázou „učenia sa za pochodu“ určenou na prípravu druhého obdobia obchodovania.

V druhom obchodovateľnom období, ktoré začalo v roku 2008 a trvalo do konca roku 2012, Európska komisia obmedzila národné emisie v sektoroch EU ETS v priemere o 6,5 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005, aby sa dalo zabezpečiť, že EÚ ako celok a jednotlivé členské štáty dodržia svoje záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu.

Najzásadnejšími zmenami v treťom obchodovateľnom období (2013 - 2020) bolo posilnenie aukčného systému v obchodovaní s emisnými kvótami, zahrnutie nových sektorov a skleníkových plynov. Cieľ EÚ dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990, bolo v EU ETS do roku 2020 premietnuté ako 1,74 % ročné zníženie emisného stopu.

1. januára 2021 vstúpil systém obchodovania s emisnými kvótami do svoje 4. fázy, ktorá bude trvať do 31. decembra 2030. Úplne novým prvkom systému obchodovania je Modernizačný fond. Od roku 2024 sa EU ETS vzťahuje aj na emisie z námornej dopravy a zariadenia na spaľovanie komunálneho odpadu nad 20 MW sú povinné monitorovať a oznamovať svoje emisie.

Dosiahnutie cieľa EÚ na rok 2030 v oblasti zníženia emisií (-55 % v porovnaní s rokom 1990) si bude vyžadovať zníženie emisií v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje systém EU ETS, o 62 % v porovnaní s rokom 2005.

Emisné kvóty sú držané na účtoch v registri kvót, ktorého vnútroštátnym správcom je ICZ Slovakia a.s.

Správa o fungovaní trhu s uhlíkom za rok 2022