hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Obchodovanie s emisnými kvótami

Systém obchodovania s emisnými kvótami

Systém obchodovania s emisnými kvótami - European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) je základným kameňom stratégie Európskej únie (EÚ) v oblasti zmeny klímy. Uplatňuje sa nielen v 27 členských štátoch EÚ, ale aj v ďalších troch členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorými sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

V súčasnosti sa vzťahuje na viac ako 10 000 zariadení v energetických a priemyselných sektoroch, ktoré sú v EÚ spoločne zodpovedné za približne 40 % celkových emisií skleníkových plynov. Prevádzkovatelia môžu dostať časť kvót bezodplatne, zvyšok si musia kúpiť v aukcii alebo na trhu. Každá kvóta predstavuje právo vypustiť jednu tonu ekviva­lentu oxidu uhličitého (CO2). Základom EU ETS je smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Prvé obchodovateľné obdobie trvalo tri roky (2005 - 2007) a bolo fázou „učenia sa za pochodu“ určenou na prípravu druhého obdobia obchodovania.

V druhom obchodovateľnom období, ktoré začalo v roku 2008 a trvalo do konca roku 2012, Európska komisia obmedzila národné emisie v sektoroch EU ETS v priemere o 6,5 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005, aby sa dalo zabezpečiť, že EÚ ako celok a jednotlivé členské štáty dodržia svoje záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu.

Najzásadnejšími zmenami v treťom obchodovateľnom období (2013 - 2020) bolo posilnenie aukčného systému v obchodovaní s emisnými kvótami, zahrnutie nových sektorov a skleníkových plynov. Cieľ EÚ dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990, bolo v EU ETS do roku 2020 premietnuté ako 1,74 % ročné zníženie emisného stopu.

1. januára 2021 vstúpil systém obchodovania s emisnými kvótami do svoje 4. fázy, ktorá bude trvať do 31. decembra 2030. Emisný strop sa počnúc rokom 2021 znižuje o lineárny koeficient 2,2 %. Úplne novým prvkom systému obchodovania je Modernizačný fond.

Emisné kvóty sú držané na účtoch v registri kvót, ktorého vnútroštátnym správcom je ICZ Slovakia a.s.

Správa o fungovaní trhu s uhlíkom za rok 2021