Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Overovatelia

V súlade s článkom 66 nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácií overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES členské štáty uznávajú rovnocennosť služieb poskytovaných tými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, ktoré úspešne absolvovali partnerské hodnotenie. Členské štáty prijímajú osvedčenia o akreditácií overovateľov akreditovaných týmito vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi a rešpektujú právo overovateľov vykonávať overovanie pre svoj rozsah akreditácie. Zoznam vnútroštátnych akreditačných orgánov je dostupný na webovej stránke European Accreditation.

Na základe § 24 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Slovenská národná akreditačná služba poverená výkonom akreditačného orgánu pre udeľovanie akreditácií oprávneným overovateľom. Zmena v podmienkach udeľovania oprávnení overovateľom súvisí s prijatím nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012. Dňa 1. januára 2014 uplynulo prechodné obdobie, počas ktorého mohli oprávnení overovatelia vykonávať overovacie činnosti na základe poverenia získaného úspešným zložením skúšky na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a zápisom do registra oprávnených overovateľov. Ďalšie informácie, týkajúce sa akreditácie, nájdete na webovej stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby alebo na stránke Európskej komisie.