hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Overovatelia

V súlade s článkom 67 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES členské štáty uznávajú rovnocennosť služieb poskytovaných tými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, ktoré úspešne absolvovali partnerské hodnotenie. Členské štáty prijímajú osvedčenia o akreditácií overovateľov akreditovaných týmito vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi a rešpektujú právo overovateľov vykonávať overovanie pre svoj rozsah akreditácie. Zoznam vnútroštátnych akreditačných orgánov je dostupný na webovej stránke European Accreditation.

Na základe § 24 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami bola Slovenská národná akreditačná služba poverená výkonom akreditačného orgánu pre udeľovanie akreditácií oprávneným overovateľom. Ďalšie informácie, týkajúce sa akreditácie, nájdete na webovej stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby alebo na stránke Európskej komisie.