hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Systém obchodovania s emisnými kvótami v leteckej doprave

Emisie v leteckej doprave

Civilné letectvo sa stalo súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) 1. januára 2012 na základe smernice 2008/101/EC. Dôvodom bol rýchly rast emisií CO2 z leteckých aktivít a ich podiel na celkových emisiách Európskej únie. V roku 2017 priame emisie z letectva v EÚ predstavovali 3,8 % celkových emisií CO2. Letecký sektor vytvára 13,9 % emisií z dopravy, čo z neho robí po cestnej doprave druhý najväčší zdroj emisií skleníkových plynov v tomto sektore. Navýšením Európskeho cieľa zníženia emisií skleníkových plynov na 55 % sa prijala nová legislatíva s dopadom na civilné letectvo, v rámci systému obchodovania je to smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/958 z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o príspevok leteckej dopravy k cieľu Únie v oblasti znižovania emisií v celom hospodárstve a ktorou sa primerane vykonáva globálne trhové opatrenie.

Obchodovanie s emisnými kvótami v leteckej doprave

Systém pokrýva emisie letov s odletom alebo príletom na letisko nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore (Členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) + lety z letísk nachádzajúcich sa v EHP na letiská nachádzajúce sa vo Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Výnimky týkajúce sa určitých typov letov a lietadiel sú definované v prílohe č. 1 tabuľke D zákona č. 414/2012 Z. z. Podrobnejší výklad výnimiek sa nachádza v rozhodnutí Komisie č. 2009/450/ES.

V prvom obchodovateľnom období (rok 2012) bolo celkové množstvo kvót pre letecké aktivity stanovené na úrovni 97% ročného priemeru vyprodukovaných emisií z daných činností v rokoch 2004 až 2006 (historické emisie). V druhom obchodovateľnom období (2013-2020) bolo množstvo kvót znížené na 95% historických emisií, pričom 15% kvót sa vydraží. Zvyšných 85% kvót sa alokuje bezodplatne, pričom toto množstvo zahŕňa aj 3% rezervu pre nových alebo rýchlo rastúcich prevádzkovateľov lietadiel. 1. januára 2021 vstúpil systém obchodovania do svojej ďalšej fázy.

Uplatňovanie schémy CORSIA

V októbri 2016 sa Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) dohodla na rezolúcii o globálnom trhovom opatrení na riešenie emisií CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy od roku 2021. V odsúhlasenej rezolúcii sa stanovujú ciele a kľúčové konštrukčné prvky globálnej schémy ako aj plán na dokončenie prác na vykonávacích modalitách. Cieľom schémy kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnej leteckej doprave (CORSIA) je stabilizovať emisie CO2 na úrovni roku 2019 tým, že sa od leteckých spoločností vyžaduje, aby kompenzovali rast svojich emisií po roku 2020.