hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Často kladené otázky k výzve ACC03

FAQ 51 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou výmena osvetlenia v školskej budove alebo montáž solárnych panelov?

FAQ 52 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou vyhotovenie lavičiek a drobného dreveného nábytku?

FAQ 53 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou rekonštrukcia a rozšírenie ekoučebne?

FAQ 54 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou výmena vnútorného osvetlenia v budove školy?

FAQ 55 k ACC03

Sú oprávnenou aktivitou exkurzie v rámci regiónu so zameraním na projekt?

FAQ 56 k ACC03

Ak je partnerom projektu škola a bude sa na jej pozemku realizovať „tvrdá“ aktivita, je potrebné predložiť súhlas zriaďovateľa aj za partnera?

FAQ 57 k ACC03

Vydal správca programu vzor pre súhlas zriaďovateľa, vlastníka, príp. správcu budovy školy/školského areálu s realizáciou technických opatrení?

FAQ 58 k ACC03

Je potrebné vypracovať a predložiť prílohu k žiadosti o projekt - plán vzdelávania v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy - za každého partnera samostatne?

FAQ 59 k ACC03

Definuje správca programu presné parametre na priepustné povrchy?

FAQ 60 k ACC03

Je potrebné predložiť energetický audit/certifikát v prípade fotovoltaiky?

FAQ 61 k ACC03

Je potrebné predložiť energetický audit/certifikát v prípade inštalácie osvetlenia formou solárnych panelov?

FAQ 62 k ACC03

Sú odborníci z oblasti stavebníctva, prípadne iných oblastí, s ktorými škola pripravuje projekt považovaní za partnerov projektu?

FAQ 63 k ACC03

V akom jazyku sa predkladajú prílohy k žiadosti o projekt: plán vzdelávania v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy a súhlasy zriaďovateľa s technickými opatreniami?

FAQ 64 k ACC03

Akým spôsobom je nutné pomenovať osvetové aktivity v žiadosti o projekt?

FAQ 65 k ACC03

Sú cestovné náklady pri organizácii workshopov v rámci osvetových aktivít v iných školách, ktoré nie sú partnerom projektu, považované za oprávnené náklady?

FAQ 66 k ACC03

Je potrebné pri predkladaní žiadosti o projekt predložiť prieskum trhu?

FAQ 67 k ACC03

Akým spôsobom je potrebné stanoviť štruktúru aktivít v žiadosti o projekt?

FAQ 68 k ACC03

Musia byť publicita a „propagácia + diseminácia“ uvedené ako samostatné aktivity?

FAQ 69 k ACC03

Musí byť medzi aktivitami projektu uvedený „projektový manažment“ alebo ho stačí popísať v príslušnej časti žiadosti o projekt?

FAQ 70 k ACC03

Sú definované limity pre externých expertov v rámci rozpočtu projektu?

FAQ 71 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou v rámci „mäkkých“ aktivít príprava pracovných listov? Sú oprávnené aj mzdové náklady učiteľa, ktorý by ich pripravil?

FAQ 72 k ACC03

Akým spôsobom môže žiadateľ definovať cieľovú hodnotu pre indikátor výstupu 1: „počet osôb, ktoré uviedli že ich správanie je šetrnejšie voči klíme“?

FAQ 73 k ACC03

Akým spôsobom sa definuje cieľová hodnota pre indikátor výsledku 1.2 „počet škôl realizujúcich kampane na zvyšovanie povedomia“?
Strana: [1]  [2]  [3]