hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Často kladené otázky k výzve ACC03

FAQ 26 k ACC03

Je možné realizovať „tvrdé“ aktivity projektu mimo areálu školy?

FAQ 27 k ACC03

Je možné realizovať „tvrdé“ aktivity projektu na území CHKO?

FAQ 28 k ACC03

V časti Rozpočet v žiadosti o projekt je definovaný maximálny počet aktivít osem. Je potrebné zahrnúť do týchto ôsmich aktivít všetky aktivity, t.j. „mäkké“, „tvrdé“, osvetové i propagačné?

FAQ 29 k ACC03

Je predloženie energetického auditu/certifikátu prípadne iného dôveryhodného zdroja povinné?

FAQ 30 k ACC03

Akými spôsobmi je možné deklarovať vstupné údaje o projekte vzťahujúce sa k odhadovanému zníženiu emisií CO2?

FAQ 31 k ACC03

Je možné predĺženie uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o projekt?

FAQ 32 k ACC03

Je náhrada miezd oprávneným výdavkom?

FAQ 33 k ACC03

Čo predstavujú „priame oprávnené výdavky na zamestnancov“?

FAQ 34 k ACC03

Sú oprávnené náklady na právnika, ktorý pripraví znenie partnerskej dohody?

FAQ 35 k ACC03

Sú oprávnené náklady na energetický audit?

FAQ 36 k ACC03

Bude možné v rámci výzvy na doplnenie meniť aj iné časti žiadosti o projekt, ktoré vo výzve na doplnenie nebudú uvedené?

FAQ 37 k ACC03

Akým spôsobom a či vôbec sa má realizovať verejné obstarávanie na externé dodávky tovarov a služieb? Musí škola realizovať verejné obstarávanie v zmysle Slovenskej legislatívy?

FAQ 38 k ACC03

Môže škola poveriť prípravou projektu občianske združenie? Môže občianske združenie podať žiadosť o projekt pre školu?

FAQ 39 k ACC03

Je školský internát oprávneným žiadateľom?

FAQ 40 k ACC03

Môže sa do výzvy zapojiť spojená škola, ktorá má viacero organizačných zložiek?

FAQ 41 k ACC03

Ako dokladovať vlastnícke vzťahy k školskému areálu, na ktorom má škola sídlo ak škola nie je jeho vlastníkom?

FAQ 42 k ACC03

Je potrebné v čase predloženia žiadosti o projekt dokladovať vlastnícke vzťahy súhlasom zriaďovateľa alebo postačuje aj súhlas správcu budovy školy?

FAQ 43 k ACC03

Môže byť jeden subjekt/organizácia partnerom zapojeným do viacerých projektov?

FAQ 44 k ACC03

Je škola bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je napríklad obec, oprávneným žiadateľom?

FAQ 45 k ACC03

Sú náklady na búracie práce oprávneným výdavkom?

FAQ 46 k ACC03

Ak vo fáze podania žiadosti o projekt nie je vyhotovená projektová dokumentácia, či vydané stavebné povolenie, je postačujúce priložiť k žiadosti o projekt vizualizáciu?

FAQ 47 k ACC03

Ak vo fáze podania žiadosti o projekt nie je vyhotovená projektová dokumentácia a stavebné povolenie, sú výdavky súvisiace s ich vyhotovením oprávnené v žiadosti o projekt?

FAQ 48 k ACC03

Ak by projekt súvisel s vytvorením zelenej fasády na budove školy, môže žiadateľ zahrnúť do projektu aj výdavky na výmenu starých okien?

FAQ 49 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou projektu mobilita žiakov a učiteľov?

FAQ 50 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou budovanie zelenej strechy na školskej budove?
Strana: [1]  [2]  [3]