hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 58 k ACC03

Je potrebné vypracovať a predložiť prílohu k žiadosti o projekt - plán vzdelávania v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy -  za každého partnera samostatne?

Žiadateľ vypracováva 1 plán vzdelávania v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy pre projekt. V pláne vzdelávania definuje vzájomnú tematickú prepojenosť medzi navrhovanými „mäkkými“ a „tvrdými“ opatreniami, prostredníctvom ktorých plánuje zvýšiť povedomie žiakov vlastnej školy príp. aj partnerskej školy/spolupracujúcej školy  o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy, či už ako výsledok iba vlastných aktivít, alebo aj aktivít partnera a/alebo spolupracujúceho subjektu. Detailnejšie informácie napr. o úlohe  partnera alebo spolupracujúceho subjektu žiadateľ uvádza v samotnej žiadosti o projekt, pri popise konkrétnych projektových aktivít, príp. ich môže uviesť aj v pláne vzdelávania v časti „Doplňujúce informácie“.