hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 62 k ACC03

Sú odborníci z oblasti stavebníctva, prípadne iných oblastí, s ktorými škola pripravuje projekt považovaní za partnerov projektu?

Partnerstvo sa musí zakladať na princípoch uvedených v kapitole 7 „Partnerstvo“ výzvy. 

Vzťah prijímateľa a partnera nesmie nahrádzať vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom tovarov, služieb, alebo stavebných prác, ktoré musia byť žiadateľom obstarané v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Vami uvádzané subjekty indikujú, že by mohlo ísť o dodávateľsko-odberateľský vzťah, a teda nemôžu byť za týchto okolností partnermi projektu.

Partner by sa mal zásadne podieľať na dosiahnutí spoločného cieľa projektu, mal by mať vlastné aktivity a vlastný rozpočet, za realizáciu ktorých je zodpovedný. 

Správca programu v zmysle Príručky pre žiadateľa (kapitola 4.2 Partnerstvo) odporúča ako partnerov uvádzať len tých partnerov, ktorí majú zásadný podiel na realizácii projektu. Ostatné subjekty, s ktorými sa plánuje v rámci projektu spolupracovať, ale ktorí nemajú na jeho realizáciu zásadný vplyv, ani nečerpajú projektový grant, je možné spomenúť ako spolupracujúce inštitúcie v Zhrnutí projektu (časť 3.1 žiadosti o projekt).

Žiadateľ je zároveň povinný uviesť všetky osoby, ktoré boli zapojené do prípravy žiadosti o projekt, v časti 12 žiadosti o projekt „Zoznam konzultantov“.