hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Väčšie stredné spaľovacie zariadenia

Paragrafové znenie vyhlášky

Poznámky

§ 14
Prerušenie dodávky paliva

ods.1

Výnimky z EL pre nedostatok nízkosírneho tuhého paliva

ods.2

Výnimky z EL pre náhly výpadok plynu

§ 15
Emisné limity (EL),
technické požiadavky (TP) 
a podmienky prevádzkovania (PP) pre VSSZ

ods.1

Členenie VSSZ podľa dátumu povolenia

Príloha 4 časť IV, bod 1

ods.2

EL pre  VSSZ – vzťahuje sa §9

ods.3

EL pre jestvujúce zariadenia

Písm. a)

MTP < 5 MW do 31.12.2024 MTP > 5 MW do 31.12.2029

Príloha 4 časť V.

Písm. b)

MTP < 5 MW od 1.1.2025 MTP > 5 MW od 1.1.2030

Príloha 4 časť IV body 2-4 tab. A

ods.4

EL pre nové zariadenia

Príloha 4 časť IV body 2-4 tab. B

§ 16
Obmedzený prevádzkový režim (OPR) pre VSSZ

ods.1

Možnosť uplatniť pri OPR do 500 odprevádzovaných hodín/rok

ods.2

Predĺženie na 1000 h/rok v núdzi a za mimoriadnych okolností na výrobu tepla pri výnimočne chladnom počasí

ods.3

Pri OPR sa EL neuplatňujú, okrem TZL pri spaľovaní tuhých palív, vrátane biomasy

 

ods.4

OPR osobitne pre motory

 

§ 17
Prechodné opatrenia pre VSSZ

ods.1

Miernejší emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky v  ustanovenom rozsahu, ak ide o spaľovanie biomasy ako hlavného paliva v zóne alebo aglomerácii, kde je kvalita ovzdušia dobrá

ods.2

miernejší emisný limit pre oxidy dusíka v ustanovenom rozsahu, ak ide o jestvujúce zariadenie, ktoré sa využíva na pohon kompresorových staníc potrebných na  zaistenie bezpečnosti vnútroštátnej plynárenskej prepravnej sústavy

§ 18
Osobitný režim pre zariadenia CZT pre VSSZ

Pre jestvujúce VSSZ s MTP ≥ 5 MW od 1.1. 2025 do 1.1.2030:
▪ ak najmenej 50 % z výroby využiteľného tepla vyjadreného ako plávajúci 5-ročný priemer sa zo spaľovacieho zariadenia odvádza ako para alebo horúca voda do verejnej siete na diaľkové vykurovanie
▪ Počas využívania osobitného režimu pre CZT sa na  spaľovacie zariadenia uplatňujú EL podľa prílohy č. 4 štvrtej časti bodu 2.2 tab. A ustanovené pre tento režim

§ 19
Hodnotenie dodržania EL

ods.1

Požiadavky pri kontinuálnom meraní

 

ods.2

Požiadavky pri diskontinuálnom meraní (periodickom meraní)

 

ods.3

Validovanie nameraných hodnôt

Príloha č. 12 časť IV.

ods.4

Platnosť dennej a ročnej priemernej hodnoty pri poruche a údržbe AMS

 

ods.5

Platnosť EL počas rôznych prevádzkových stavoch