hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Regulácia zápachu

Pracovná skupina "Zápach"

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor ochrany ovzdušia, zriadil v roku 2021 v súvislosti s prípravami nového zákona o ochrane ovzdušia užšiu pracovnú skupinu "Zápach". Pracovná skupina sa venujem monitorovaniu zápachu, možnostiam obmedzovania zápach a prípravou právnej úpravy týkajúcej sa zápachu.  

Na úvodnom stretnutí sa pracovná skupina oboznámila s legislatívou vybraných krajín ako aj s najpoužívanejšími metódami obmedzovania a merania zápachu vo svete. Prezentácia z prvého stretnutia pracovnej skupiny (pdf 23 MB).

Na ďalších stretnutiach sa pracovná skupina venovala rôznym aspektom ako sú konkrétne látky, ktoré zapáchajú, najproblematickejšie zdroje znečisťovania ovzdušia zapáchajúcimi látkami a plánu riadenia zápachu. Momentálne sa pracovná skupina nestretáva pravidelne, je zvolávaná ad hoc, v prípade potreby.

 

Legislatíva SR upravujúca zápach

Aj na základe práce pracovnej skupiny "Zápach" bola do zákona č.146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia zakomponovaná možnosť pre povoľovací orgán, požadovať od prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia vypracovanie plánu riadenia zápachu. 

Náležitosti plánu riadenia zápachu sú ustanovené v prílohe č. 11 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Ďalej do prílohy č. 12 spomenutej vyhlášky medzi veličiny, jednotky a prepočtové vzťahy, ktorými sú vyjadrené emisné limity pribudol pojem Veličiny na vyjadrenie zápachu. Uvedené veličiny sú momentálne len informatívne, pre mierne priblíženie komplikovanosti a komplexnosti problému so zápachom širšej verejnosti.