hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Spaľovne odpadu a zariadenia na spoluspaľovanie odpadu

Spaľovňa odpadov je stacionárnym technickým zariadením alebo prenosným technickým zariadením, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní, vymedzená podľa § 20 ods. 1 vyhlášky o stacionárnych zdrojoch. Je to zariadenie na spaľovanie odpadov oxidáciou alebo zariadenie na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri takomto postupe následne spália.

Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov je stacionárnym technickým zariadením alebo prenosným technickým zariadením, ktorého hlavným účelom je:
- výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo
- v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia oxidáciou, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri takomto postupe následne spália, vymedzené podľa § 20 ods. 1 vyhlášky o stacionárnych zdrojoch.
- Ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov.

Podstatná zmena pre spaľovne odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov (§ 23 vyhlášky o stacionárnych zdrojoch)
- podstatnou zmenou sa rozumie tiež zámer spaľovať nebezpečný odpad v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o zdroj, ktorý podlieha integrovanému povoľovaniu a ak sa tam doteraz nebezpečný odpad nespaľoval.


Definície a odkazy na príslušné ustanovenia zákona a vyhlášok

Definícia spaľovne odpadov

§ 20 ods. 8 zákona

Definícia zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

§ 20 ods. 9 zákona

Vymedzenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

§ 20 ods. 1 vyhl. č. 248/2023 Z. z.

EL, TP a PP

§ 10 - 25 + Príloha č. 5 vyhl. č. 248/2023 Z. z.

Monitorovanie emisií (preukazovanie dodržania EL…)

§ 9 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

Preukazovanie dodržania TP a PP

§ 12 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

 

Požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov z vyhlášky č. 248/2023 Z. z.

Paragrafové znenie vyhlášky č. 248/2023 Z. z.

Poznámky

§ 20
Základné ustanovenia

ods.1

Vymedzenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sa uplatňujú na  zariadenia, na ktoré sa vzťahujú špecifické požiadavky

ods.2

Vylúčenie určitých zariadení a odpadov z  uplatňovania požiadaviek na spaľovanie odpadov

ods.3

Kedy sa na plynné produkty pyrolýzy a splyňovania odpadov
nevzťahujú požiadavky na spaľovanie odpadov

ods.4

Časti zariadenia, na ktoré sa vzťahujú EL, TP a PP pri pyrolýze a splyňovaní odpadov

ods.5

Vymedzenie pojmov

Zvyšok
Zmesový komunálny odpad

§ 21
Uplatňovanie EL,TP a PP

ods.1

Členenie na jestvujúce (JZ) a nové zariadenia (NZ)

Príloha č. 5 časť I.

ods.2

špecifické technické požiadavky (ŠTP) a podmienky prevádzkovania (ŠPP)

Ustanovenie ŠTP a ŠPP

Príloha č. 5 časť II. body 1 až 8 a bod 10

ods.3

Možnosť určiť iné ŠTP a ŠPP

Príloha č. 5 časť II. bod 9

ods.4

špecifické emisné limity (ŠEL)

Ustanovenie ŠEL pre  spaľovne odpadov

Príloha č. 5 časť III.

ods.5

Ustanovenie ŠEL pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Príloha č. 5 časť IV.

§ 22
Prekročenie EL a  porucha zariadenia

ods.1

Čas, koľko môže byť zariadenie v prevádzke počas týchto stavov

ods.2

ŠEL platné pre  spaľovne odpadov počas týchto stavov

Príloha 5 časť III. bod 2

§ 23
Podstatná zmena

Podstatná zmena, spaľovanie nebezpečných odpadov

§ 24
Hodnotenie dodržania

EL, TP a PP

ods.1

ŠEL pri kontinuálnom meraní

Požiadavky, ak ZL sú zisťované KM

ods.2

Prevádzkové stavy, pre ktoré platia EL

§ 34 ods. 5 písm. a) c) d)

ods.2

Validovanie EH

Príloha č. 12 časť lV.

ods.3

Vylúčenie EH pri poruche a údržbe AMS

ods.4

ŠEL pri diskontinuálnom meraní (periodickom m.)

Požiadavky, ak ZL sú zisťované DM

§ 9 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

ods.5

ŠTP a ŠPP

Hodnotenie dodržania ŠTP a ŠPP

§ 34 ods. 2 a 4

§ 25
Požiadavky
na spaľovanie rádioaktívneho odpadu

Uplatňujú sa požiadavky v prílohe č. 5 časť II. a III. – podľa rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia

Špecifické požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
Príloha č. 5 Vyhlášky č. 248/2023 Z. z.

I. časť

Členenie spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov JZ/NZ

II. časť

Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre  spaľovne odpadov a zariadenia na  spoluspaľovanie odpadov

III. časť

Emisné limity pre spaľovne odpadov

IV. časť

Emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

1.

Vzťahy pre výpočet modifikovaného váženého priemeru EL

2.

Cementárske pece
- EL pre všetky ZL
- Závery o BAT pre CLM

3.

Spaľovacie zariadenia:
- Cproces pre TZL, SO2, NOx
- EL pre ťažké kovy, PCDD + PCDF
- Závery o BAT pre LCP

4.

Ostatné priemyselné odvetvia
- EL pre Cd+Tl, Hg, PCDD + PCDF
- Ostatné ZL podľa vzťahu v bode 1.