hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátna správa v oblasti ochrany ovzdušia a spolupracujúce orgány

Orgány ochrany ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia. Odbor ochrany ovzdušia sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia je organizačným útvarom MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia. Vo svojej právomoci zabezpečuje tvorbu štátnych politík týkajúcich sa znižovania emisií a dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia a rieši ich koordináciu vo vzájomnom vzťahu s inými politikami.
MŽP SR zodpovedá za správnu transpozíciu a implementáciu právnej úpravy EÚ, príslušných smerníc a nariadení Európskej komisie v oblasti ochrany ovzdušia.
Prijíma opatrenia na národnej úrovni potrebné na dosiahnutie záväzkov znižovania emisií a na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia. Za účelom regulácie emisií zo stacionárnych zdrojov MŽP SR vydáva všeobecne záväzné predpisy, ktorými ustanovuje prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia (emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania).
MŽP SR riadi výkon štátnej správy ochrany ovzdušia a vykonáva hlavný štátny dozor v tejto oblasti.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len “SIŽP“) je odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva odborný štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie a v oblasti ochrany ovzdušia dozerá a zisťuje, ako právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia alebo fyzické osoby plnia povinnosti a zákazy podľa právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia akými sú požiadavky a podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia určené v rozhodnutiach, povoleniach a súhlasoch povoľujúcich orgánov. Za zistené porušenia ukladá opatrenia na nápravu, sankcie, rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja alebo dáva podnety na preskúmanie povolenia zdroja.

SIŽP vykonáva tiež miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, tzn. je povoľujúcim orgánom pre prevádzky zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré podliehajú integrovanému povoľovaniu podľa zákona č. 39/2013 Z. z..
V rámci SIŽP sú zriadené 4 inšpektoráty životného prostredia s kompetenciami v ochrane ovzdušia, a to v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.
https://www.sizp.sk/ovzdusie

Okresné úrady v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja je orgánom ochrany ovzdušia s kompetenciami na územie celého kraja. Je zodpovedný predovšetkým za riadenie kvality ovzdušia v rámci daného kraja. Vypracúva program na zlepšenie kvality ovzdušia a smogový regulačný plán, v ktorých určia opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a zodpovednosť za ich plnenie. Kontroluje realizáciu určených opatrení.

Sleduje vývoj kvality ovzdušia a v spolupráci s SHMÚ, okresnými úradmi, samosprávnymi krajmi a obcami identifikuje pôvod znečistenia ovzdušia a vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Obci alebo samosprávnemu kraju môže nariadiť vypracovanie regionálneho resp. miestneho program na zlepšenie kvality ovzdušia.
V rámci územného členenia SR je zriadených 8 okresných úradov a v sídle kraja.
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra

Okresné úrady
Okresný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy v územnom obvode daného okresu. Z hľadiska ochrany ovzdušia sú prvostupňovým orgánom vydávajúcim súhlasy a povolenia zdroja pre veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Určuje emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania týchto zdrojov a vedie ich evidenciu v rámci Národného emisného informačného systému. Určuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre tieto zdroje.

Vykonáva štátny dozor a dozerá ako právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia plnia povinnosti a zákazy podľa právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia. Vydáva vyjadrenia, záväzne stanoviska, súhlasy alebo iné právne úkony, ktorými uplatňuje požiadavky a záujmy ochrany ovzdušia v konaní.
V rámci územného členenia SR je zriadených 72 okresných úradov.
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra

Samosprávne kraje
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia informuje o kvalite ovzdušia vo svojom územnom obvode, podieľa sa na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia, smogového regulačného plánu a vypracúva regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia. Vykonáva opatrenia v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia, za ktoré je zodpovedný. Zabezpečuje poradenstvo obyvateľstvu v otázkach podpory a dotácií aktivít na znižovanie emisií alebo monitorovanie kvality ovzdušia.
V rámci územného členenia SR je zriadených 8 samosprávnych krajov.
https://www.samospravnekraje.sk/ 

Obce
Obec je základná územno-samosprávna jednotka verejnej správy. V rámci preneseného výkonu štátnej správy má kompetenciu v oblasti riadenia kvality ovzdušia a je prvostupňovým orgánom vydávajúcim súhlasy a povolenia zdroja pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Rozhoduje o podmienkach ich prevádzkovania a určuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia týchto zdrojov ak má vydané VZN o poplatkoch pre malé zdroje. Vykonáva štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť a prešetruje podnety.

Všeobecne záväzným nariadením má kompetenciu zriadiť nízkoemisnú zónu a ustanoviť podmienky prevádzkovania malých zdrojov a osobitných činností.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu ochrany ovzdušia na území vojenských obvodov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia podľa kompetencií ustanovených pre obce.

Spolupracujúce orgány

· Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva vo veci posudzovania vplyvov ovzdušia na zdravie obyvateľstva.
· Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo veciach znižovania emisií poľnohospodárskych činností do ovzdušia.
· Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy vo veciach cestnej dopravy a jej vplyvu na znečistenie ovzdušia.
· Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo veciach znižovania emisií energetických zariadení do ovzdušia.
· Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky vo veci dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.
· Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach dozoru nad trhom regulovaných výrobkov.