hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Požiadavky na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu

Prchavé organické zlúčeniny patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia a podieľajú sa aj na tvorbe fotochemického prízemného ozónu, ktorý môže vo vysokej koncentrácii zhoršovať zdravie ľudí a poškodzovať životné prostredie. Významným zdrojom emisií prchavých organických zlúčením sú zariadenia na skladovanie a prečerpávanie benzínu v dôsledku odparovania benzínu.
Na zníženie znečistenia ovzdušia spôsobené práve emisiami prchavých organických zlúčenín v dôsledku odparovania benzínu v reťazci skladovania a distribúcie palív bolo potrebné prijať účinné opatrenia na obmedzenie, resp. znižovanie týchto emisií prchavých organických zlúčenín.

Požiadavky na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu sú ustanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu ("benzínová vyhláška").

Vyhláška ustanovuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania platné pre skladovacie zariadenia, plniace zariadenia a mobilné zásobníky používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia v § 62 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Distribučný sklad benzínu je technologickým celkom používaným na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov, ustanovené v benzínovej vyhláške.

Čerpacia stanica benzínu je technologickým celkom, kde sa čerpá benzín zo stacionárnej nádrže do palivovej nádrže motorového vozidla, ustanovené vykonávacím v benzínovej vyhláške.

Definície a odkazy na príslušné ustanovenia zákona a vyhlášok

Definícia 

Distribučný sklad benzínu

Čerpacia stanica benzín

§ 20 ods. 11 zákona

§ 20 ods. 12 zákona

EL, TP a PP, monitorovanie emisií

§ 3 až 5 vyhlášky č. 253/2023 Z. z. 

Preukazovanie dodržania EL, TP a PP

§ 6 vyhlášky č. 253/2023 Z. z. 

§ 12 vyhlášky č. 249/2023 Z. z.