hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Technologické zariadenia

Technologické zariadenie je zariadením stacionárneho zdroja, ktoré je iné ako zariadenie uvedené v § 20 ods. 5 písm. a) až f) zákona.

Zariadenia stacionárnych zdrojov okrem technologických zariadení sa podľa dátumu ich povolenia členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia.

Definície a odkazy na príslušné ustanovenia zákona a vyhlášok

Definícia technologického zariadenia

§ 20 ods. 13 zákona

Emisné limity (EL), technické požiadavky (TP)
a podmienky prevádzkovania (PP)

§ 32 - 34 + Príloha č. 7
vyhl. č. 248/2023 Z. z.

Monitorovanie emisií (preukazovanie dodržania EL…)

§ 8 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

Preukazovanie dodržania TP a VPP

§ 12 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

 

Požiadavka na technologické zariadenia z vyhlášky č. 248/2023 Z. z. 

Paragrafové znenie vyhlášky č. 248/2023 Z. z.

Poznámky

§ 32
Uplatňovanie EL, TP a PP

ods.1

Ustanovenie špecifický emisný limit (ŠEL)

Príloha č. 7

ods.2

Náhrada rizikových látok a zmesí

§ 33
Podstatná zmena

EL pre nové zariadenia – podľa napojenia na spoločné čistiace zariadenie

§ 34 Hodnotenie dodržania EL, TP a PP

ods.1

Pre kontinuálne meranie

- EL vyjadrený ako koncentrácia, hmotnostný tok a tmavosť dymu

ods.2

- EL vyjadrený ako emisný stupeň,
- TP a PP

ods.3

Validovanie

Príloha č. 12 časť IV.

ods.4

Pre diskontinuálne /periodické merania 

EL, TP a PP

ods.5

Prevádzkové stavy, pri ktorých platia ŠEL, ŠTP a  TPP

§ 34
Prechodné ustanovenia 

ods.2

Ustanovenia o nových zariadeniach

Písm. a)

Pre technologické zariadenia
platia od  1. 1. 2016

Príl. č. 2 (zoznam ZL)
Príl. č. 3 (VEL, VTP a VPP)
Príl. č. 7 (ŠEL, ŠTP a ŠPP)

 

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
Príloha č. 7 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

Priemyselné výroby

I.

Palivovo-energetický priemysel

II.

Výroba a spracovanie kovov

III.

Výroba nekovových minerálnych produktov

IV.

Chemický priemysel

V.

Nakladanie s odpadmi, spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov a krematóriá

VI.

Ostatný priemysel a zariadenia