hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo (ZPOR) je technologickým celkom, v ktorom sa vykonáva činnosť, pri ktorej sa používa organické rozpúšťadlo, vymedzené vo vyhláške č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Podstatná zmena pre zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá (§ 29 ods. 1)
- podstatnou zmenou sa rozumie zvýšenie priemernej dennej hmotnosti vstupu organických rozpúšťadiel v zariadení, ak sa emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá počas prevádzky pri plánovanej kapacite, okrem nábehu, odstavovania a údržby zariadenia, zvýšia viac ako o
a) 25 %, ak ide o zariadenie, v ktorom sa vykonáva
1. činnosť Ia, Ic, Id, Ie, If, Ig, IIa, IIb, IVa, IVb, IVc, VIII, X uvedená v prílohe č. 6 prvej časti, ktorá zodpovedá prahovej spotrebe rozpúšťadla označenej písmenom "Z" v prílohe č. 6 štvrtej časti alebo
2. iná činnosť s prahovou spotrebou rozpúšťadla menšou ako 10 t/rok,
b) 10 % pre všetky ostatné zariadenia

Definície a odkazy na príslušné ustanovenia zákona a vyhlášok

Definícia zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá

§ 20 ods. 10 zákona

EL, TP a PP

§ 26 - 31 + Príloha č. 6
vyhl. č. 248/2023 Z. z.

Monitorovanie emisií (preukazovanie dodržania EL…)

§ 10 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

Preukazovanie dodržania TP a PP

§ 12 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

 

Požiadavky na ZPOR z vyhlášky č. 248/2023 Z. z. 

Paragrafové znenie vyhlášky č. 248/2023 Z. z.

Poznámky

§ 26
Základné ustanovenia

Ods. 1

Definovanie ZPOR podľa činnosti

Príloha č. 6 časť l.

Ods. 2

Vymedzenie pojmov

písm. a)

organické rozpúšťadlo (OR)

 

písm. b)

zmes

písm. d)

spotreba organického rozpúšťadla

písm. e)

vstup

písm. f)

opätovné použitie

písm. g)

menovití kapacita pre  činnosť

písm. h) až
písm. m)

EL pre fugitívne a celkové emisie,
tlačiarenská a náterová látka, lak, lepidlo, kreozot

§ 27
Uplatňovanie EL, TP+ PP pre zariadenia používajúce OR
s menovitou kapacitou
pre činnosť

Ods. 1

Členenie zariadení: JZ/NZ

Príloha č. 6 časť II.

Ods. 2

> prahová
kapacita

písm. a)

špecifický emisný limit (ŠEL) pre odp. plyny, ŠEL pre fug. emisie alebo ŠEL pre celk. emisie

Príloha č. 6 časť IV.

písm. b)

požiadavky redukčného plánu(RP)

Ods. 3

Ak ide o emisie z koncového oxid. zar.
platia špecifické technické požiadavky (ŠTP) a podmienky prevádzkovania (ŠPP) a ŠEL

Príloha č. 7 časť VI., bod 7:ŠTP, ŠPP a ŠEL:
- regen. zar. (TOC, NOx)
- rekuper.a iné zar (TOC, NOx,CO)

Ods. 4

< najnižšia
prahová kapacita,
ak ide o SZ

písm. a)

Nanášanie náterov na
- kovy, drevo, plasty (IVa-IVc),
- autoopravárne (V),
- impregnovanie dreva (XIV):
platia ŠEL alebo ŠPP (RV)

Príloha č. 6 časť IV.
ŠPP alebo ŠEL podľa:
bodu 4.3, 5.3 a 14.2
-bez ohľadu, či ide o špecif. účel podľa vyhl. č. 256/2023 Z.z.

písm. b)

Ostatné príp.: EL sa neuplatňujú

Ods. 5

Ak ide o MZ

platia ŠPP (=treba použiť RV), len ak ide o nanášanie náterov na špecif. účel
podľa Príl. č. 2 k vyhl. č. 256/2023, tzn:
- predmety, kt. sú alebo po natretí budú pripojené k staveb. objektom (napr. radiátory, zárubne, okná)
- autoopravárenstvo

ŠPP pre tieto činnosti:
Príloha č. 6 časť IV.
bod 4.3 písm. a), 5.3 a 14.2

Ods. 6

Výnimky z EL

Pre uplatnenie EL pre fugitívne emisie

Ods. 7

Pre uplatnenie EL pre celkové emisie

Príloha č. 6 časť IV bod 4.2

Ods. 8

Požiadavky na vypracovanie RP

Príloha č. 6 časť V.

Ods. 9

Požiadavky počas nábehu a odstavovania

Ods.10

Dodržiavanie správnej prevádzkovej praxe

§ 28
VOC s  označením rizika

Ods. 1

Členenie rizikových VOC

Ods. 2

Náhrada rizikových VOC

Ods. 3

ŠEL pre rizikové VOC

Príloha č. 6 časť III.

§ 29
Podstatná zmena

Ods. 1

Zvýšenie priemerného denného vstupu

Ods. 2

Prekročenie prahovej kapacity

§ 30
Bilancia OR

Ods. 1

Bilancia na preukazovanie množstva emisií

Preukazovanie podľa § 10 ods. 4 až 6 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

Ods. 2

Postup na vypracovanie ročnej bilancie

Príloha č. 6 časť VI bod 1-3

§ 31
Hodnotenie dodržania EL

Ods. 1

Požiadavky pre kontinuálne meranie

Preukazovanie: § 10 ods. 1 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

Ods. 2

Požiadavky pre diskontinuálne merania (periodické merania)

Preukazovanie podľa § 10 ods. 2,3,7,8 vyhl. 249/2023 Z. z.

Ods. 3

EL pre podprahové zariadenia

Ods. 4

EL pre TZL

Požiadavky § 34 ods. 4

Ods. 5

Preukazovanie EL v odp. plynoch

- ako suma VOC, ak ide o rizikové VOC
- ako TOC v  ostatných prípadoch

Ods. 6

Hodnotenie dodržania EL pre fugitívne emisie a EL pre celkové emisie

Príloha č. 6 časť VI. bod 4.1- 4.2

Ods. 7

Splnenie RP

Príloha č. 6 časť VI. bod 4.3

Ods. 8

Pre 2 činnosti

Možnosti hodnotenia
- každá činnosť osobitne
- obe činnosti spolu

Ods. 9

Spôsob hodnotenia dodržania EL pre obe činnosti spolu

Ods.10

Platnosť EL počas rôznych prevádzkových stavoch


ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ
Príl. č. 6 Vyhlášky č. 248/2023 Z. z.

I. časť

Zoznam činností

II. časť

Členenie zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu EL JZ/NZ

III. časť

Požiadavky na  zariadenia používajúce rozpúšťadlá s obsahom látok alebo zmesí s označením rizika podľa § 26 ods. 1

IV. časť

Prahové spotreby OR,
ŠEL, ŠTP a ŠPP zariadení
podľa jednotlivých činností

1. Polygrafia

2. Odmasťovanie

3. Chemické čistenie

4. Nanášanie náterov

5. Nanášanie náterov na cestné vozidlá

6. Nanášanie náterov na navíjané pásy z kovových materiálov

7. Povrchová úprava drôtov

8. Nanášanie lepidla

9. Výroba obuvi

10. Výroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel

11. Výroba farmaceutických výrobkov

12. Výroba aspracovanie gumy

13. Extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a  rafinácia olejov

14. Impregnácia dreva

15. Laminovanie dreva a plastov

V. časť

Redukčný plán

VI. časť

Postup vypracovania ročnej bilancie OR

 

Viac informácií ako napríklad
zoznam zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá,
metodický pokyn k ročnej bilancií organických rozpúšťadiel či
štúdia o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
nájdete na stránke enviroportalu.