hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odborná spôsobilosť

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 41 písm. o) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane ovzdušia") vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb podľa § 56 a zverejňuje ich zoznam s kontaktnými údajmi a rozsahom ich činností podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. i) a j) na účel informovania prevádzkovateľov, orgánov ochrany ovzdušia a verejnosti.

V prípade záujmu o získanie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť na MŽP SR žiadosť . Podrobnosti o žiadosti, požiadavkách a postupoch sú ustanovené v zákone o ochrane ovzdušia a vo vyhláške č. 252/2023 Z. z. o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo.

Odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia

Upozornenie: Podľa § 61 ods. 15 osvedčenie oprávneného posudzovateľa vydané podľa doterajších predpisov bude platné do 30. júna 2024 a po tomto termíne budú platné len osvedčenia vydané podľa zákona o ochrane ovzdušia. Nové osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia môže byť vydané na základe žiadosti, po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom zložení skúšky.

Aktuálny zoznam odborne spôsobilých osôb na odborné posudzovania v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 56 ods. 1 písm. a)  zákona o ochrane ovzdušia v členení podľa jednotlivých odborov odborného posudzovania:

INFORMÁCIA O OPRÁVNENÝCH POSUDZOVATEĽOCH PODĽA § 19 ZÁKONA O OVZDUŠÍ, OPRÁVNENÝCH NA VYHOTOVOVANIE ODBORNÝCH POSUDKOV VO VECIACH OCHRANY OVZDUŠIA. ČASŤ I. ODBOR EMISNO-TECHNOLOGICKÉ POSUDZOVANIE- oprava [PDF, 923 kB]

INFORMÁCIA O OPRÁVNENÝCH POSUDZOVATEĽOCH PODĽA § 19 ZÁKONA O OVZDUŠÍ, OPRÁVNENÝCH NA VYHOTOVOVANIE ODBORNÝCH POSUDKOV VO VECIACH OCHRANY OVZDUŠIA. ČASŤ II. ODBOR IMISNO-PRENOSOVÉ POSUDZOVANIE [PDF, 777 kB]

INFORMÁCIA O OPRÁVNENÝCH POSUDZOVATEĽOCH PODĽA § 19 ZÁKONA O OVZDUŠÍ, OPRÁVNENÝCH NA VYHOTOVOVANIE ODBORNÝCH POSUDKOV VO VECIACH OCHRANY OVZDUŠIA. ČASŤ III. ODBOR POSUDZOVANIE MONITOROVANIA EMISIÍ ODBOR POSUDZOVANIE MONITOROVANIA KVALITY OVZDUŠIA [PDF, 312 kB]

Prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov