hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Národné záväzky znižovania emisií

Národné záväzky znižovania emisií znamená záväzky Slovenskej republiky znížiť antropogénne ročné emisie vybraných znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá sa má dosiahnuť v cieľovom roku, a ktorá od toho roku nesmie byť prekročená.
Súčasné národné záväzky Slovenskej republiky vyplývajú z práva EÚ a z medzinárodných záväzkov.
Plnenie záväzkov znižovania emisií sa preukazuje ročnými emisnými inventúrami.

I. Národné záväzky pre SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2

Tieto záväzky vyplývajú zo smernice EÚ 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (smernica NEC). Ide o záväzky zníženia emisií oxidov síry (SOx), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NM VOC), amoniaku (NH3) a prachových častíc (PM2,5). Národné záväzky znižovania emisií sú vyjadrené ako percentuálne zníženie emisií v porovnaní s východiskovým rokom 2005, a to pre roky 2020 až 2029 a od roku 2030 a ďalej.

Národné záväzky znižovania emisií SR
v porovnaní s východiskovým rokom 2005 (v %)
SO2 NOX NMVOC NH3 PM2,5

Záväzky platné
pre roky 2020 - 2029

57 36 18 15 36

Záväzky platné pre rok 2030 a nasledujúce roky

82 50 32 30 49

 

II. Národné záväzky znižovania emisií pre ťažké kovy a perzistentné organické zlúčeniny

Tieto záväzky vychádzajú z protokolov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CRLTAP) :

Emisie konkrétnych znečisťujúcich látok nesmú prekročiť emisie referenčného roku.

Znečisťujúca látka Referenčný rok
Ťažké kovy olovo 1990
kadmium 1990
ortuť 1990

Perzistentné organické zlúčeniny

PAH 1990
PCDD/F 1990
hexachlórbenzén 1990
polychlorované bifenyly 2005