hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Národné záväzky znižovania emisií

Národné záväzky znižovania emisií znamená záväzky Slovenskej republiky znížiť antropogénne ročné emisie vybraných znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá sa má dosiahnuť v cieľovom roku, a ktorá od toho roku nesmie byť prekročená.
Súčasné národné záväzky Slovenskej republiky vyplývajú z práva EÚ a z medzinárodných záväzkov.
Plnenie záväzkov znižovania emisií sa preukazuje ročnými emisnými inventúrami.

I. Národné záväzky pre SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2


Tieto záväzky vyplývajú zo smernice EÚ 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (smernica NEC). Ide o záväzky zníženia emisií oxidov síry (SOx), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NM VOC), amoniaku (NH3) a prachových častíc (PM2,5). Národné záväzky znižovania emisií sú vyjadrené ako percentuálne zníženie emisií v porovnaní s východiskovým rokom 2005, a to pre roky 2020 až 2029 a od roku 2030 a ďalej.

 

Národné záväzky znižovania emisií SR

v porovnaní s východiskovým rokom 2005 (v %)

SO2

NOX

NMVOC

NH3

PM2,5

Záväzky platné
pre roky 2020 - 2029

57

36

18

15

36

Záväzky platné pre rok 2030 a nasledujúce roky

82

50

32

30

49

 

II. Národné záväzky znižovania emisií pre ťažké kovy a perzistentné organické zlúčeniny


Tieto záväzky vychádzajú z protokolov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CRLTAP) :

Emisie konkrétnych znečisťujúcich látok nesmú prekročiť emisie referenčného roku.

Znečisťujúca látka

Referenčný rok

Ťažké kovy

olovo

1990

kadmium

1990

ortuť

1990

Perzistentné organické zlúčeniny

PAH

1990

PCDD/F

1990

hexachlórbenzén

1990

polychlorované bifenyly

2005