hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Spaľovacie zariadenia

Spaľovacie zariadenie (SZ) je technickým zariadením, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého tepla; ak sa spaľuje odpad, ide o spaľovňu odpadov alebo zaradenie na spoluspaľovanie odpadov.

Druhy SZ sa podľa osobitných agregačných pravidiel ustanovených vo vyhláške o stacionárnych zdrojoch zaraďujú ako:

a) veľké spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami so súhrnným menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW,

b) väčšie stredné spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie so súhrnným menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami, pričom medzi väčšie stredné zariadenia sa tiež zaraďuje zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak podľa agregačných pravidiel nejde o veľké spaľovacie zariadenie (ďalej len „VSSZ“),

c) menšie stredné spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 1 MW (ďalej len „MSSZ“),

d) malé spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Definície a odkazy na príslušné ustanovenia zákona a vyhlášok

Definícia spaľovacieho zariadenia

§ 20 ods. 6 zákona

Definícia veľkého spaľovacieho zariadenia (LCP)

§ 20 ods. 7 písm. a) zákona

Definícia väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia (VSSZ)

§ 20 ods. 7 písm. b) zákona

Definícia menšieho stredného spaľovacieho zariadenia (MSSZ)

§ 20 ods. 7 písm. c) zákona

Definícia malého spaľovacieho zariadenia

§ 20 ods. 7 písm. d) zákona

Prechodné opatrenia

§ 31 zákona o ovzduší

EL, TP a PP

§ 8 -19 + Príloha č. 4
vyhl. č. 248/2023 Z. z.

Monitorovanie emisií (preukazovanie dodržania EL…)

§ 8 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

Preukazovanie dodržania TP a PP

§ 12 vyhl. č. 249/2023 Z. z.

 

Požiadavky na spaľovacie zariadenia z vyhlášky č. 248/2023 Z. z. a odkazy na súvisiace povinnosti z iných vyhlášok

Paragrafové znenie vyhlášky č. 248/2023 Z. z.

Poznámky

§ 8
Základné ustanovenia

ods.1

Vylúčenie určitých zariadení a palív - odpadov z  uplatňovania požiadaviek pre SZ

ods.2

Vylúčenie určitých zariadení a palív - odpadov z uplatňovania požiadaviek pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia

ods.3

Vzťah LCP – MCP a uplatňovanie požiadaviek

ods.4

Požiadavky na  LCP, VSSZ a MSSZ sa neuplatňujú na výskum, vývoj a testovanie

ods.5

Vymedzenie pojmov

písm.a)

Spaľovacia jednotka (kotol, plynová turbína, piestový spaľovací motor…)

písm.g)

Palivo pre SZ

§ 34 ods. 1 písm. d), § 35 ods. 1 písm. d) zákona
+ vyhláška 251/2023 Z. z.

písm.h)

Domáce tuhé palivo

písm.i)

Biomasa (zahŕňa aj vymenovaný odpad)

písm.p)

Rafinérske palivo

písm.s)

Dvojpalivový motor

ods.6

Členenie SZ

§ 9
Uplatňovanie
EL, TP a PP

ods.1

Platnosť EL podľa celkového MTP SZ a na každý spoločný komín

ods.2

Agregačné pravidlá

Príloha č. 4 časť I.

ods.3

Uplatňovanie ŠEL pre viacpalivové SZ

Príloha č. 4 časť II.
- modifikovaný váž. priemer EL: bod 1
- EL podľa prevládajúceho paliva: bod 2
- EL pre  rafinérie: bod 3

ods.4

Ustanovené ŠEL, ŠTP, ŠPP

písm.a)

Veľké spaľovacie zariadenia (LCP)

Príloha č. 4 časť III.:
ŠEL: Body2 -6

písm.b)

VSSZ

Príloha č. 4 časť IV.

písm.c)

SZ s MTP > 0,3 MW okrem LCP

Príloha č. 4 časť V.
požiadavky pre VSSZ počas prechodného obdobia (termíny podľa §15 ods. 3)

písm.c)

SZ s MTP < 0,3 MW

Príloha č. 4 časť VI.

ods.5

Platnosť požiadaviek (EL- tmavosť dymu a TP a PP – kvalita paliva) aj pre malé zdroje

Príloha č. 4 časť VI. bod 2