hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia (SZKO) a aktualizáciu Národného programu znižovania emisií (NAPCP) s uceleným názvom Stratégia ochrany ovzdušia. Zámerom pre vypracovanie oboch dokumentov je potreba vytvorenia komplexného prístupu riešenia ochrany ovzdušia na Slovensku s cieľom zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia kvality ovzdušia.

Na základe metodiky písania strategických dokumentov bola pripravená Vstupná správa k príprave Stratégie ochrany ovzdušia (pdf, 856 kB).

Stratégia ochrany ovzdušia

ifografika - vzduch

Cieľom tejto stratégie je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a dosiahnuť na celom území Slovenskej republiky dobrú kvalitu ovzdušia, t.j. aby boli dodržané limitné hodnoty a cieľové hodnoty pre zdravie ľudí, ekosystémy a vegetáciu, vrátane limitných hodnôt pre častice PM2,5 stanovených pre mestské obyvateľstvo. 
Hlavným výstupom stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia budú programy na zlepšenie kvality ovzdušia, „šité na mieru“ pre konkrétne oblasti riadenia kvality ovzdušia.

 

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Stratégia“) sa zaraďuje medzi dlhodobé strategické dokumenty s celoštátnym dosahom. Stratégia zahŕňa dva kľúčové dokumenty:

Návrh Národného programu znižovania emisií  bol schválený vládou SR dňa 05. marca 2020 (číslo uznesenia 103/2020).

 

infografika - energiaOpatrenia nestačí len navrhnúť a vymenovať. Treba aj presadzovať ich implementáciu, aj keď sú často v kompetencii iných rezortov alebo samosprávy. Kvôli tomu potrebujeme poznať nákladovú efektívnosť navrhovaného opatrenia (tzn. koľko stojí 1 tona zníženia emisií), aby sme sa mohli sústrediť najprv na realizáciu tých najefektívnejších opatrení. Ministerstvo v tejto veci nadviazalo spoluprácu so Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj, ktorej úlohou bolo poskytnúť technickú podporu. Súčasťou technickej podpory bolo aj vypracovanie ekonomickej analýzy "Slovak Republic Air Protection Strategy - Advisory Services on Air Quality Management (Final Report) – World Bank Team (pdf, 22,09 MB)".