hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Národný emisný informačný systém (NEIS)

Národný emisný informačný systém (NEIS) vznikol s cieľom vytvoriť komplexnú databázu a jednotný systém zberu údajov o emisiách a prevádzke veľkých zdrojov a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. NEIS je koncipovaný ako viacmodulový systém. Správcom centrálnej databázy NEIS je SHMÚ.

Databáza NEIS poskytuje orgánom ochrany ovzdušia evidenciu vybraných ukazovateľov zdrojov a ich zariadení a tiež prehľad o ich emisiách do ovzdušia. Údaje poskytnuté do NEIS po verifikácii slúžia ako podklad pre vydanie rozhodnutí o poplatkoch.

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a stredných zdrojov majú povinnosť, každoročne predkladať súhrn vybraných údajov z evidencie a ročné emisie príslušnému v ustanovenom termíne elektronicky do NEIS.

Základnou úlohou NEIS je evidencia množstva emisií z veľkých a stredných zdrojov, ktorá slúži ako podklad pre reporty na preukazovanie plnenia požiadaviek smerníc EÚ a tiež pre vypracovanie inventúr a trendov v emisiách znečisťujúcich látok do ovzdušia a na definovanie environmentálnych priorít. Údaje z tejto databázy sa využívajú aj pre modelovanie kvality ovzdušia. Údaje z NEIS slúžia aj na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.


Výstupy o emisiách z NEIS