hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Monitorovanie emisií

Dodržiavanie požiadaviek ochrany ovzdušia (emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania) musí prevádzkovateľ zdroja preukazovať v súlade so zákonom. Merateľné veličiny sa preukazujú buď kontinuálnym meraním, diskontinuálnym meraním (jednorazový / periodickým) alebo technickým výpočtom (ak ide o jednoznačnú emisnú závislosť).

Meranie na účel preukázania dodržania ustanovených merateľných požiadaviek môže vykonať len oprávnená osoba. Požiadavky na monitorovanie ako aj lehoty na vykonanie periodických meraní sú ustanovené vo vyhláške o monitorovaní. Oprávnené meranie musí byť vopred oznámené SIŽP a OÚ. Ak sa meraním zistí prekročenie emisného limitu, túto skutočnosť musí prevádzkovateľ bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Správu z merania je potrebné predložiť orgánu ochrany ovzdušia do 90 dní o vykonania merania.