hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kvalita palív

Požiadavky na kvalitu palív

Znečistenie ovzdušia je závažným celosvetovým problémom, ktorý ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy. Na kvalitu ovzdušia pôsobia znečisťujúce látky, ktoré sa do atmosféry dostávajú následkom ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov - hovoríme o emisiách. Emisie znečisťujúcich látok zo spaľovania palív určených na spaľovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo určených na pohon mobilných zdrojov prispievajú k znečisteniu ovzdušia a predstavujú priamo alebo nepriamo značné riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Z hľadiska životného prostredia je preto špecifikácia, resp. kvalita palív dôležitá nakoľko ovplyvňuje emisie znečisťujúcich látok vznikajúcich spaľovaním týchto palív a tým aj kvalitu ovzdušia, či už je to spaľovanie v stacionárnych alebo mobilných zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
Na zníženie znečistenia ovzdušia spôsobené spaľovaním palív bolo potrebné prijať účinné opatrenia vo forme ustanovenia požiadaviek na kvalitu spaľovaných palív s cieľom dosiahnutia uspokojivej kvality ovzdušia, ktorá nepredstavuje významné negatívne vplyvy alebo riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Požiadavky na kvalitu palív sú ustanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív.

Vyhláška ustanovuje požiadavky na kvalitu tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, vykurovacích olejov, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia, motorových palív, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov alebo v spaľovacích motoroch alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia, plynných palív určených pre stacionárne zdroje, palív vyrobených z odpadov v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia v § 62 písm. l) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška ďalej ustanovuje aj požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi, do informačného systému a okresnému úradu.