hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kvalita ovzdušia

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie ako aj jednotlivé ekosystémy. Jedným zo strategických cieľov environmentálnej politiky je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde kvalita ovzdušia je dobrá a zlepšiť kvalitu ovzdušia tam, kde je zhoršená.

Prípustná úroveň znečistenia ovzdušia je ustanovená zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Normy kvality ovzdušia sú vyjadrené ako limitné hodnoty, cieľové hodnoty. V prípade ozónu sa určujú cieľové hodnoty a dlhodobé ciele. Pre častice PM2,5 je ustanovený národný cieľ zníženia expozície a záväzok zníženia koncentrácie expozície a indikátor priemernej expozície PM2,5.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predstavila nové odporúčania pre limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre znečisťujúce látky - preklad tlačovej správy (PDF, 680,09 kB). Pôvodný článok je dostupný na stránke WHO.

Limitná hodnota určuje úroveň znečistenia ovzdušia s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času už nemá byť prekročená.

Znečisťujúca látka Značka Interval spriemerovania

Limitná hodnota [µg/m3]

 
Počet povolených prekročení

Častice s aerodynamickým priemerom < 10 μm
 

 
 PM10
24 h 50 50
1 r 40 -
Častice s aerodynamickým priemerom < 2,5 μm PM2,5 1 r 20* -
 Oxid siričitý

 
 SO2
 
1 h 350 24
24 h 125 3
 Oxid dusičitý

 
 NO2
 
1 h 200 18
1 r 40 -
Olovo Pb 1 r 0,5 -
Benzén C6H6 1 r 5 -

* Platí od roku 2020

 

 

Cieľovou hodnotou znečistenia ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorá sa dosiahne kdekoľvek v danom čase.

Znečisťujúca látka Značka Interval spriemerovania Cieľová hodnota [ng/m3]
Arzén As 1 r 6
Kadmium Cd 1 r 5
Nikel Ni 1 r 20
Benzo(a)pyrén BaP 1 r 1
 Ozón
 
O3 Pre ľudské zdravie: Najväčšia denná 8-hodinová hodnota neprekročí viac ako 25 dní za kalendárny rok v priemere 3 rokov 120 µg/m3
Pre vegetáciu: od mája do júla AOT40 vypočítaný z 1-hodinových hodnôt 18000 µg/m3 x h v priemere 5 rokov

 

Indikátorom priemernej expozície pre PM2,5 je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určenú na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky. Mestským pozaďovým miestom je miesto v mestskej oblasti, kde je úroveň znečistenia ovzdušia reprezentatívna pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva.
Hodnotí sa ako nepretržitá ročná stredná hodnota koncentrácie z 3 kalendárnych rokov spriemerovaná za všetky vzorkovacie miesta.

Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 20 µg/m3

 

Kritickou úrovňou na účely hodnotenia kvality ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na vegetáciu, ako sú stromy a iné rastliny, alebo prírodné ekosystémy, ale nie na ľudí; kritická úroveň je ustanovená pre oxid siričitý a oxidy dusíka.

Znečisťujúca látka Značka Interval spriemerovania Kritická úroveň [µg/m3]
Oxid siričitý SO2 1 rok a zimné obdobie od 1. októbra do 31. marca 20
Oxidy dusíka NOX 1 rok 30

 

Smogová situácia je mimoriadnym zhoršením kvality ovzdušia a nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia pre vybranú znečisťujúcu látku prekročí hodnotu informačného prahu. Prekročenie výstražného prahu pre vybranú znečisťujúcu látku sa považuje za závažnú smogovú situáciu.

Znečisťujúca látka Informačný prah  [µg/m3] Výstražný prah [µg/m3]
PM10 1001) 1501)
SO2 - 5002)
NO2 - 4002)
O3 1803) 2404)
  1. Platí ako kĺzavý priemer 12 hodín nasledujúcich bezprostredne po sebe
  2. Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas troch hodín nasledujúcich bezprostredne po sebe na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu alebo aglomeráciu podľa toho, čo je menšie.
  3. Priemerované odbobie jedna hodina.
  4. Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas troch hodín nasledujúcich bezprostredne po sebe.