hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov bol prijatý ako ekonomický nástroj na obmedzovanie emisií do ovzdušia. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za ustanovených podmienok.


Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia má povinnosť oznámiť správnemu orgánu každoročne v určenom termíne množstvo emisii vypustených za uplynulý rok a vypočítaný poplatok za znečisťovanie ovzdušia.


Poplatok sa určuje rozhodnutím správneho orgánu. Pre prevádzkovateľa veľkého zdroja a prevádzkovateľa stredného zdroja je príslušným správnym orgánom na vydanie rozhodnutia okresný úrad. Pre prevádzkovateľa malého zdroja je príslušným správnym orgánom obec. Obec môže všeobecným záväzným nariadením upraviť, na koho sa vzťahuje poplatková povinnosť a tiež môže oslobodiť určité zdroje od oznamovacej povinnosti.


Poplatok za znečisťovanie ovzdušia pre veľké zdroje a stredné zdroje sa vypočíta na základe vypusteného množstva znečisťujúcej látky. Sadzby za jednotlivé znečisťujúce látky zohľadňujú ich škodlivé účinky. Poplatky sa znásobujú, ak prevádzkovateľ prekročil emisný limit, príp. nepreukázal dodržanie emisného limitu. Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku je nižšia ako 34 eur.


Poplatok za malé zdroje sa určuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia.


Príjemcom poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za veľké zdroje a stredné zdroje je Environmentálny fond. Príjemcom poplatkov za malé zdroje je príslušná obec.