hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Spaľovanie tuhých palív v domácnostiach

Problematika vykurovania domácností aj vzhľadom na rastúce ceny energií a ich sociálne dopady predstavuje jednu z najväčších výziev pri riešení kvality ovzdušia na Slovensku. Kvalita ovzdušia sa na Slovensku aj v dôsledku sprísňujúcej sa regulácie priemyslu pomaly zlepšuje, avšak problémom naďalej zostáva znečistenie ovzdušia spôsobené emisiami z vykurovania domácností. V tejto súvislosti má Slovenská republika dlhodobo problémy s prekračovaním limitných hodnôt pre prachové častice PM a cieľových hodnôt benzo(a)pyrénu, ku ktorým dochádza predovšetkým počas zimného vykurovacieho obdobia.

V dôsledku viacročného prekračovania limitnej hodnoty pre PM10 v ovzduší, podala Európska komisia vlani na Slovenskú republiku žalobu za dlhodobé porušovanie požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe a za neprijatie dostatočných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

V zimnom období vznikajú často problémy s kvalitou ovzdušia najmä vo vidieckych oblastiach, dokonca aj v oblastiach, ktoré sa inak vyznačujú mimoriadne dobrou kvalitou ovzdušia. Členitá orografia krajiny a časté teplotné inverzie v údoliach v zimnom období bránia rozptylu emisií z nízkych komínov rodinných domov. Emisie z vykurovania sa kumulujú a zapríčiňujú zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, čo vedie až k lokálnym smogovým situáciám viditeľným aj voľným okom. Dôsledkom používania nevhodných palív, starých kotlov a nesprávnych praktík pri vykurovaní sú z dlhodobého hľadiska postihnutí samotní obyvatelia obce, najmä z pohľadu zdravia. Povinnosťou obcí podľa § 4 ods. 3 písm. h) a písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je utvárať a chrániť zdravé podmienky, zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj zabezpečovať verejný poriadok v obci. Bez aktívnej spolupráce samospráv pri riešení tohto problému je obťažné zlepšiť kvalitu ovzdušia v obciach.

Emisie z vykurovania a vplyv na zdravie

Emisie zo spaľovania najmä nekvalitného paliva alebo odpadu majú negatívny vplyv na zdravie ľudí. Problémom sú predovšetkým jemné prachové častice PM a benzo(a)pyrén. Sú príčinou mnohých, najmä respiračných ochorení, chronického zápalu priedušiek, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ale aj kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Všeobecne majú negatívny vplyv na dĺžku života ľudí. Najohrozenejšími skupinami sú deti a starí ľudia. Emisie z vykurovania domácností sa na celkových ročných emisiách PM2,5 podieľajú približne 80 % a podiel z celkových emisií benzo(a)pyrénu sa blíži k 70 %.[1]

Povoľovanie malých zdrojov znečisťovania

Podľa platnej právnej úpravy, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), je spaľovacie zariadenie na vykurovanie domácností malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Obec pri povoľovaní stavby spojenej s inštaláciou malého zdroja (napr. rodinný dom), v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva súhlasy podľa § 17 zákona o ovzduší, k povoleniu a užívaniu stavby malého zdroja. Pri vydávaní súhlasu k povoleniu stavby je dôležité zhodnotiť splnenie požiadaviek na ochranu ovzdušia, najmä na zabezpečenie dostatočného rozptylu emisií.

Požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok

Podmienkou na zabezpečenie dobrého rozptylu emisií je dostatočná výška komína alebo výduchu, tak aby spaliny nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia v okolí zdroja. Výška komína má byť v súlade s požiadavkami na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v  prílohe č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“). Zo strany obce je pre to správne pri vydávaní súhlasu požadovať, aby bola výška komína ako aj výpočet výšky komína uvedený už v projektovej dokumentácií. Údaj o potrebnej výške komína uvádzajú aj niektorí výrobcovia kotlov v technickej dokumentácii zariadenia. Dostatočná výška komína je dôležitá najmä pri spaľovaní tuhých palív vrátane biomasy - dreva. Ustanovená minimálna výška komína, 4 m nad terénom, nie je vždy dostatočná na zabezpečenie správnych rozptylových podmienok pri spaľovaní tuhých palív. Osobitne treba zvažovať výšku komína ak ide o stavbu v obytnej zástavbe situovanej na svahu.

Spaľovacie zariadenia

Staré a nedostatočne udržiavané spaľovacie zariadenia s nízkou účinnosťou prispievajú k nedokonalému spaľovaniu, čím sa zvyšuje množstvo emisií. V súčasnosti je možné na trh uvádzať len kotly, ktoré spĺňajú požiadavky na ekodizajn ustanovené nariadeniami komisie EÚ 2015/1185 a 2015/1189. Povoľované kotly už majú spĺňať environmentálne parametre akými sú napríklad emisné kritériá a účinnosť vykurovania.

Kvalita palív

Podľa § 14 ods. 2 zákona o ovzduší sa v spaľovacích zariadeniach stacionárnych zdrojov môžu spaľovať len palivá povolené obcou v súhlase podľa § 17 zákona o ovzduší. Ak palivá nie sú takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia. Všeobecné požiadavky na spaľovanie biomasy ako paliva sú uvedené v prílohe č. 4 časti VI vyhlášky: V kotloch s menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW sa môže spaľovať len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety alebo iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad slama, trstina s vlhkosťou neprevyšujúcou 25%.

Avšak v praxi, v snahe šetriť náklady na palivo, sa v domácnostiach spaľuje aj nedostatočne presušené palivové drevo, nekvalitné uhlie alebo odpad, čo je príčinou nadmerného znečistenia ovzdušia a zápachu. Vo vysokých koncentráciách sa tak do ovzdušia dostávajú najmä tuhé prachové častice PM10 a PM2,5, benzo(a)pyrén, uhlíkové sadze, polyaromatické uhľovodíky, či iné znečisťujúce látky aj karcinogénneho charakteru.
Nekvalitné uhlie ako hnedé energetické uhlie, preplástky, uhoľný prach a kal nie sú určené na spaľovanie v domácnostiach, nakoľko zariadenia v domácnostiach nie sú vybavené odlučovacími zariadeniami na zachytávanie znečisťujúcich látok z týchto vysokoemisných palív.
Za vhodné palivové drevo na vykurovanie sa považuje drevo s vlhkosťou nižšou ako 25 %, ktoré je potrebné sušiť prirodzeným spôsobom približne 2 roky.

Podmienky prevádzkovania malých spaľovacích zariadení a bezdymné spaľovanie

Podmienky prevádzkovania pre malé spaľovacie zariadenia sú uvedené v prílohe č. 4 časti VI vyhlášky. Podmienky zahŕňajú požiadavky na palivo ako aj na bezdymné spaľovanie pri rôznych prevádzkových stavoch. Príčinou zvýšených emisií, najmä karcinogénnych znečisťujúcich látok je aj nedokonalé spaľovanie v dôsledku nesprávne zaužívaných praktík pri vykurovaní, ako je nevhodný spôsob rozkurovania a dusenie plameňa.

Možné podpory financovania výmeny kotlov

Z hľadiska dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia sa v súčasnosti uprednostňuje vykurovanie zemným plynom alebo bezemisnými zdrojmi tepla (napr. tepelné čerpadlá).
V priebehu druhej polovice roka 2022 má byť okrem iných podporných schém k obnove rodinných domov, otvorená aj schéma podpory inštalácie zdrojov energie pre rodinné domy (plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a iné bezemisné zdroje tepla). Túto schému podpory bude spravovať Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) (https://www.obnovdomov.sk/) v rámci Plánu obnovy, ktorý má za cieľ v rokoch 2022 - 2026 podporiť celkovo aspoň 30-tisíc domácností.

Rizikové oblasti ako súčasť oblasti riadenia kvality ovzdušia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ako poverená organizácia na hodnotenie kvality ovzdušia spravuje Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia. Tá však nedokáže svojimi meracími stanicami pokryť celú krajinu s tak členitým terénom ako je Slovensko. Pre vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia boli pomocou modelovania identifikované rizikové oblasti (okresy a obce), kde s vysokou pravdepodobnosťou dochádza k zvýšenému znečisteniu ovzdušia aj v dôsledku vykurovania tuhým palivom a zhoršených rozptylových podmienok (https://www.shmu.sk/sk/?page=2186). V týchto oblastiach je potrebné prioritne zamerať pozornosť na opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

Podnety týkajúce sa spaľovacích zariadení a obťažovania zápachom - možnosti obce pri ich šetrení

Spaľovacie zariadenia určené na vykurovanie v domácnostiach sa začleňujú ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov sú ustanovené v § 16 ods. 1 zákona o ovzduší. Avšak preukázanie porušenia povinností prevádzkovateľa malého zdroja, ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa je problematické, keďže podľa § 16 ods. 2 zákona o ovzduší, nie je povinná viesť evidenciu o množstve a kvalite spáleného paliva, a na takúto osobu sa nevzťahuje ani povinnosť umožniť prístup k predmetnému zdroju pracovníkom inšpekcie alebo obce na vykonanie kontroly na mieste. Žiaľ, v takom prípade je možnosť preukázania reálneho skutkového stavu prevádzkovania zdroja veľmi sťažená a obmedzená len na tvrdenia prevádzkovateľa malého zdroja a sťažovateľa.
Častokrát dochádza aj k spaľovaniu odpadu. Zákaz spaľovať komunálny odpad vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach je ustanovený v § 13 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho porušenie je klasifikované ako priestupok riešený v kompetencii obce. Situácie, v ktorých spaľovaním nekvalitného paliva alebo odpadu občan obťažuje okolie, nemajú jednoduché riešenie, nielen z právneho hľadiska, ale najmä zo strany susedských a vzájomných vzťahov v obci.
Problémom je aj fakt, že v súčasnom zákone o ovzduší absentuje inštitút priestupkov, tzn. primeraný nástroj na sankcionovanie prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak ide o fyzické osoby - nepodnikateľov. Taktiež nie je dostatočne riešené právo vstupu do obydlí fyzických osôb kontrolnými orgánmi ochrany ovzdušia, ktorými sú obec a inšpekcia životného prostredia.

Ak ochranu práv nedokáže riešiť obec, existuje možnosť daný spor riešiť ako občianskoprávny spor, kde sa sťažovateľ môže dožadovať ochrany práv žalobou na príslušnom súde v zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi. V tomto smere je veľmi vhodné uchovávať nie len písomnú ale aj obrazovú dokumentáciu pre prípad dôkazných materiálov, najlepšie po konzultácii s právnym zástupcom.
Avšak, ak existuje podozrenie, že obec je pri riešení situácie nečinná, sťažovateľ sa môže obrátiť na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán, ktorý ma právo kontrolovať prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vykonávanej obcou, podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Existuje aj zákonná možnosť požiadať o súčinnosť príslušnú prokuratúru a to upozornením resp. podaním podnetu podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, na nečinnosť orgánu verejnej správy.

Aktivity v rámci projektu LIFE IP

V rámci projektu LIFE-IP SK Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý je v gescii Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, bola vytvorená národná sieť manažérov kvality ovzdušia. Projekt je zameraný taktiež na osvetu a informačnú kampaň o správnom vykurovaní a propagovaní správnych techník a postupov pri vykurovaní tuhým palivom. Obec môže pri aktivitách zlepšovania kvality ovzdušia a hľadaní účinných opatrení a poskytovaní informácií na regionálnej ale i miestnej úrovni spolupracovať s manažérmi kvality ovzdušia, ktorí pôsobia na jednotlivých vyšších územných celkoch.

Osveta

Za veľmi dôležitý aspekt a vplyv pri znižovaní znečistenia ovzdušia má šírenie osvety samosprávou a informovanie verejnosti o správnom vykurovaní, zákaze spaľovania odpadu ako aj zvyšovanie povedomia o negatívnych vplyvoch znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva. Potrebné je informovať aj o používaní nízkoemisných alebo bezemisných zdrojov tepla akými sú napr. plynové kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá. Takto sa dá veľmi výrazne prispieť k zvýšeniu kvality života v obci. V spoločnom úsilí sa dá vytvárať verejný tlak na prijatie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia vo všetkých mestách a obciach. Uvedené je možné prezentovať napríklad prostredníctvom týchto dostupných materiálov na internete:

Ako riešiť problematiku energetickej chudoby

V dôsledku sociálnej a energetickej chudoby častokrát dochádza aj k nelegálnym výrubom drevín a spaľovaniu drevnej hmoty s vysokou vlhkosťou, čo má za následok už spomínané zvýšené zadymenie a znečistenie ovzdušia v obci.
V rámci pomoci sociálne slabším skupinám obyvateľstva odporúčame obciam zriaďovať obecné podniky so zameraním na prípravu a distribúciu vhodných palív, napríklad dostatočne vysušeného palivového dreva alebo brikiet vyrobených z biomasy pre občanov v núdzi, resp. pre sociálne slabé skupiny alebo marginalizované skupiny obyvateľstva. Takýto podnik môže byť zriadený ako sociálny podnik alebo podnik verejnoprospešných služieb. Do pozornosti dávame obecné podniky v Nových Zámkoch alebo v obci Veľaty ako príklady dobrej praxe.

Pripravovaná nová právna úprava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s Programovým vyhlásením vlády (apríl 2021) pripravuje novú právnu úpravu v oblasti ochrany ovzdušia, ktorá má okrem iného za cieľ posilnenie kompetencií samospráv, zavedením pravidelných kontrol malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo používaných na vykurovanie domácností a kontrol na základe podnetov. Okrem kontrol sa navrhuje tiež inštitút priestupkov fyzických osôb - nepodnikateľov pri porušení zákona. Pri podnetoch občanov týkajúcich sa spaľovania nekvalitného paliva alebo odpadu, bude možné vykonať kontrolu a  zabezpečiť tak dôkaz, či bol v danom zariadení spaľovaný odpad alebo palivo nedostatočnej kvality. Kontroly budú vykonávať osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti.


[1] Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2020