hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Riadenie kvality ovzdušia

Riadenie kvality ovzdušia znamená cielenými opatreniami dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia.
Právna úprava vyžaduje vykonanie opatrení na dosiahnutie zlepšenia kvality ovzdušia tzn. dosiahnutie súladu s limitnými hodnotami a cieľovými hodnotami „v čo najkratšom čase.“ Toto ustanovenie je potrebné rešpektovať aj z aspektu bezodkladného konania počas hroziacich epizód prekročenia limitných hodnôt (uplatnenie krátkodobých opatrení) aj z aspektu realizácie opatrení na trvalé zníženie znečistenia ovzdušia, tzn. opatrení zabezpečujúcich dobrú kvalitu ovzdušia dlhodobo.
Ako nástroj na dosiahnutie zlepšenia kvality ovzdušia slúžia programy na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), ktoré obsahujú opatrenia na trvalé zlepšenie kvality ovzdušia a akčné plány, ktoré riešia opatrenia na elimináciu rizika prekročenia limitných hodnôt a cieľových hodnôt.

Na tejto stránke nájdete Metodický pokyn a jeho prílohy s cieľom usmerniť okresné úrady v sídle kraja a mestá/obce pri riadení kvality ovzdušia tzn. pri príprave a vypracovaní programov na zlepšenie kvality ovzdušia a príp. ďalších opatrení.
Metodický pokyn k riadeniu kvality ovzdušia vrátane prípravy a tvorby PZKO (verzia 3 - Júl 2023, pdf, 1,56 MB)