hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Otvorený list predstaviteľom samospráv a občanom

Vážení spoluobčania,

Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov a viac ako polovica obyvateľov žije práve v nich. Neistota a vývoj cien energií nás vedú k vykurovaniu prostredníctvom tuhých palív, ktorými sú najmä drevo, alebo uhlie. Sociálne, ekonomické a zdravotné dopady nesprávnych postupov pri vykurovaní, používanie zastaraných spaľovacích zariadení a nevhodných palív, alebo aj odpadov predstavujú najväčšie výzvy tejto vykurovacej sezóny.

Na Slovensku, žiaľ, máme mnoho domácností, ktoré si nemôžu dovoliť platiť účty za drahé energie, či v dostatočnom predstihu kupovať kvalitné vysušené palivové drevo. V domácnostiach sú často používané kotly, alebo pece s manuálnym prikladaním, v ktorých možno spáliť prakticky čokoľvek. Opotrebované alebo nevhodné spaľovacie zariadenia, spaľovanie nekvalitného paliva ako aj nevhodné spôsoby vykurovania prispievajú k zvýšenej tvorbe znečisťujúcich a škodlivých látok, ktoré dýchame. Z dlhodobého hľadiska sú najviac postihnutí samotní obyvatelia obce z dôvodu ohrozenia ich vlastného zdravia.

Podľa emisných inventúr Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa vykurovanie domácností v roku 2021 podieľalo na znečisťovaní ovzdušia prachovými časticami (PM2,5) až v rozsahu 80 % a na znečisťovaní karcinogénnym benzo(a)pyrénom v rozsahu cca 70 %.

Vykurovanie tuhým palivom je závažným problémom, ktorý komplikujú nepriaznivé rozptylové podmienky počas teplotných inverzií v zimnom období, hlavne v horských dolinách a kotlinách. Obce situované v údoliach, s obmedzeným rozptylom emisií z nízkych komínov rodinných domov sú v dôsledku teplotnej inverzie vystavené lokálnym smogovým situáciám mnohokrát viditeľným aj voľným okom. Spaľovanie nevhodného tuhého paliva vrátane nevysušeného dreva, alebo odpadu v kotloch, krboch, kachliach a pieckach významne prispieva k produkcii emisií sadzí, vrátane jemných prachových častíc PM10 a PM2,5, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, karcinogénneho benzo(a)pyrénu, dioxínov a ďalších znečisťujúcich a škodlivých látok. Pri spaľovaní uhlia sa do ovzdušia dostávajú aj emisie oxidov síry.

Všetky spomínané látky majú najmä dráždivý efekt na dýchacie cesty a môžu na ne negatívne reagovať najmä alergici, astmatici, osoby s ochoreniami dýchacieho a srdcovocievneho aparátu, malé deti, tehotné ženy, seniori a chronicky chorí obyvatelia. Smog v ovzduší pôsobí škodlivo na ľudské zdravie a je príčinou respiračných ochorení, chronického zápalu priedušiek, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, a rovnako aj kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny a zníženej pôrodnej hmotnosti novorodencov.

SHMÚ vyhlasuje smogové situácie na základe meraní. V oblastiach, kde nie sú meracie stanice, nedá sa očakávať vyhlásenie smogovej situácie, avšak aj tam počas vykurovacej sezóny môže dochádzať k nadmernému znečisteniu ovzdušia.

Napriek tejto ťažkej dobe si nemôžeme z našich dedín vytvárať spaľovne odpadov. A to nielen preto, že spaľovanie odpadov je v domácnostiach zakázané, ale preto, že splodiny z neriadeného spaľovania odpadov najviac poškodzujú naše zdravie. Spaľovanie odpadu v malých pieckach a kotloch v domácnostiach je mnohonásobne škodlivejšie, ako emisie z klasickej spaľovne odpadov. V prípade spaľovania nevhodných palív a odpadu v domácnostiach sa jedná o nekontrolované emisie koncentrované v dýchacej zóne a vo veľkom rozsahu. Riadne povolené spaľovne odpadov musia spĺňať prísne podmienky prevádzkovania, ktoré domácnosti nedokážu zabezpečiť. Voľakedy sa hovorilo: „jedna dedina, jedna rodina“. Dnes nás rozdeľujú ploty a niekde aj susedské sváry, avšak všetci dýchame rovnaký vzduch. Je potrebné pomáhať aj sociálne slabším so zabezpečením kvalitnejšieho paliva pre čistejšie ovzdušie v obci.

Ekonomické a ekologické rady pre vykurovaciu sezónu:

Za optimálnu teplotu v obytnej miestnosti sa považuje 20 - 22 °C, v spálni postačuje 16 - 18 °C. V kúpeľni je na dosiahnutie príjemnej pohody potrebných až 24 °C, kým v predsieni celkom stačí 15 °C.

Povinnosťou obcí podľa § 4 ods. 3 písm. h) a písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je utvárať a chrániť zdravé podmienky, zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj zabezpečovať verejný poriadok v obci. Bez aktívnej spolupráce samospráv a zlepšenej informovanosti občanov pri riešení tohto problému bude takmer nemožné zlepšiť kvalitu ovzdušia v našich obciach. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie občanov Vašej obce obvykle verejne dostupným spôsobom o tejto výzve na úradných tabuliach, webových stránkach obcí a prípadne aj v obecnom/mestskom rozhlase.

Bližšie informácie o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike, správnych technikách vykurovania a ďalšie užitočné informácie nájdete na aj nižšie uvedených odkazoch: