hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 29 k ACC03

Je predloženie energetického auditu/certifikátu prípadne iného dôveryhodného zdroja povinné?

Projekt musí obsahovať ako povinnú aktivitu realizáciu minimálne troch „tvrdých“ opatrení na zmierňovanie zmeny klímy (mitigačné opatrenia) a/alebo opatrenia na prispôsobovanie sa zmene klímy (adaptačné opatrenia). 

Predloženie energetického auditu/energetického certifikátu, príp. iného dôveryhodného zdroja, ktorý slúži ako vstupný údaj pre výber navrhovaného opatrenia a nastavenie cieľovej hodnoty pre zníženie emisií CO2, je relevantné pre ten projekt, ktorý plánuje realizovať technické opatrenie zamerané na úsporu energií a zníženie emisií skleníkových plynov (kapitola 1 „Základné údaje a podmienky“).

Realizácia takýchto „tvrdých“ opatrení, ktoré prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov nie je v zmysle výzvy povinná ale je bonusovo hodnotená (kapitola 3 výzvy „Výberové kritériá a projekty s prioritou“). Podmienkou udelenia bonusových bodov je predloženie energetického auditu/certifikátu, príp. iného dôveryhodného zdroja vo fáze žiadosti o projekt.