hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 45 k ACC03

Sú náklady na búracie práce oprávneným výdavkom?

Nie, náklady na búracie práce nie sú oprávnené. Tieto náklady nespĺňajú kritériá oprávnenosti v zmysle čl. 8.2 Nariadenia o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu, t. j. nie sú primerané a nevyhnutné pre implementáciu projektu a nie sú vynaložené výhradne za účelom dosiahnutia cieľa(ov) projektu a jeho očakávaného výstupu či výstupov. Všeobecné princípy oprávnenosti výdavkov sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (kapitola 15), zverejnenej na webovom sídle správcu programu https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/.