hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 38 k ACC03

Môže škola poveriť prípravou projektu občianske združenie? Môže občianske združenie podať žiadosť o projekt pre školu?

Iné subjekty okrem základných a stredných škôl, ktoré výzva definuje ako oprávnených žiadateľov  nemôžu žiadať o grant. Je na rozhodnutí základných a stredných škôl ako oprávnených žiadateľov, či zapoja do prípravy resp. koordinácie projektu aj iné subjekty, či už ako partnerov alebo ako spolupracujúce subjekty pri dodržaní podmienok tejto výzvy.

V súvislosti so spoluprácou pri príprave žiadosti o projekt je nutné mať na zreteli, že náklady na vypracovanie žiadosti nie sú v zmysle výzvy oprávnené, nakoľko nespĺňajú podmienku oprávnenosti z časového hľadiska, t. j. vznikli pred schválením projektu a dátumom rozhodnutia o pridelení grantu, ak projektová zmluva neuvádza neskorší dátum.